Zaštita osobne sigurnosti djece i mladih, njihova sigurnost u prometu, ali i na Internetu, kao i zaštita prava djece i mladih pokazatelj su odgovorne društvene zajednice.

Djeca i mladi u sigurnom gradu

Informativni centar za prevenciju kriminaliteta na području Grada Rijeke  provodi među ostalim edukaciju djece i mladih na temu zaštite osobne sigurnosti.

Obrazovanje za sigurno sudjelovanje u prometu

Razina znanja o prometu na cestama i učestalim opasnostima koje on sa sobom nosi, značajan je čimbenik sigurne vožnje, a najbolje je kad obrazovanje za sudjelovanje u prometu počne od malih nogu.

Sigurnost djece na Internetu

Institucije i udruge na području Grada Rijeke provode aktivnosti u cilju promicanja sigurnog i odgovornog načina korištenja interneta i mobitela, posebno među populacijom djece i mladih.

  • Radionice o sigurnosti na Internetu za djecu i roditelje provodi Centar tehničke kulture Rijeka.
  • Dječji dom “Tić” Rijeka kroz svoj istraživački rad i provedbu projekta “Ambasadori Tića” provodi niz aktivnosti sa ciljem upozoravanja na opasnosti koje za djecu i mlade krije Internet i nove tehnologije.

Informacije i priručnici o sigurnosti djece na internetu

Zaštita prava djece i mladih

Prava djece i mladih u Rijeci i Hrvatskoj, osim kroz institucije, štite se i kroz rad brojnih udruga.

Prava i interese djece u Hrvatskoj promiče pravobranitelj za djecu, koji prati primjenu svih propisa koji se odnose na zaštitu prava i interesa djece, kao i povrede pojedinačnih prava djece i proučava opće pojave i načine povreda prava i interesa djece.

Prava djece i mladih u Rijeci i Hrvatskoj, osim kroz institucije, pokušavaju se zaštiti i kroz rad brojnih udruga, kao što je UNICEF, vodeća svjetska organizacija koja brine o djeci, njihovim pravima i potrebama.