Grad Rijeka podmiruje troškove usluge boravka djece u predškolskoj ustanovi  uglavnom u cijelosti, osim za djecu za koju se ostvaruje pravo na dječji doplatak. Za njih se ova usluga podmiruje djelomično (trenutno 30%; iznos pomoći određuje se svake godine zaključkom gradonačelnika Grada Rijeke). Visina pomoći utvrđuje se temeljem mjesečne cijene boravka u predškolskoj ustanovi koja je uvrštena u Plan mreže dječjih vrtića na području grada Rijeke.

Tko može dobiti pomoć?

Dijete – polaznik jaslica/vrtića koje ostvaruje pravo na osobnu invalidninu ili doplatak za pomoć i njegu pri Hrvatskom zavodu za socijalni rad, Područni ured Rijeka, dijete iz kućanstva koje je korisnik zajamčene minimalne naknade pri Hrvatskom zavodu za socijalni rad, Područni ured Rijeka ili iz kućanstva čiji su prosječni mjesečni prihodi u zadnja tri mjeseca niži od cenzusa prihoda koje je utvrdio Grad Rijeka za pojedini broj članova kućanstva (cenzus za dvočlano kućanstvo 725 eura, tročlano kućanstvo 875 eura, četveročlano kućanstvo 1.015 eura, brojnija kućanstva + 150 eura za svakoga dodatnog člana; cenzusi za jednoroditeljska kućanstva su za 20% viša), dijete smrtno stradaloga, zatočenoga ili nestaloga hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata, dijete hrvatskoga ratnoga vojnog invalida iz Domovinskog rata ili dijete civilnog invalida iz Domovinskog rata, udomljeno dijete, dijete žrtva obiteljskog nasilja, te dijete čiji roditelj ostvaruje pravo na dječji doplatak.

Dodatni uvjet za ostvarivanje prava je da korisnik (dijete ili njegovo kućanstvo) nema osim stana koji koristi za stanovanje u (suvlasništvu) drugu nekretninu (stan, kuću ili poslovni prostor) koja se može iznajmiti ili otuđiti.

Kako ostvariti pomoć?

Zahtjev za dobivanje ove pomoći podnosi se osobno u šalter-sali Grada Rijeke, Titov trg 3, Pisarnica, radnim danom od 8.30 do 15.30 ili poštom na adresu: Grad Rijeka, Upravni odjel za zdravstvo, socijalnu zaštitu i unapređenje kvalitete života, Korzo 16, 51000 Rijeka.

Pravo na naknadu troškova boravka u predškolskoj ustanovi vrijedi od dana kada se pravo odobri do kraja tekuće pedagoške godine, nakon čega građani ponovno mogu podnijeti zahtjev za ovom pomoći, ako im je i dalje potrebna.

U tijeku postupka priznavanja ili ostvarivanja prava može doći do promjena relevantnih činjenica i okolnosti (npr. promjena broja članova kućanstva, promjena adrese), koje je podnositelj zahtjeva, odnosno korisnik dužan pravodobno prijaviti Upravnom odjelu za zdravstvo, socijalnu zaštitu i unapređenje kvalitete života.