Grad Rijeka od 2010. godine sufinancira ordinaciju opće/obiteljske medicine na Orehovici. Ta je ordinacija nakon odlaska dotadašnje liječnice u mirovinu, trebala prestati s radom jer je u Rijeci postojao, i još uvijek postoji višak timova opće/obiteljske medicine u odnosu na broj timova utvrđenih Mrežom javne zdravstvene službe.

Ordinacija trenutno skrbi o oko 1.028 osiguranika. Kako je minimalni broj osiguranika po jednom timu opće/obiteljske medicine je 1250, ordinacija ne ostvaruje dovoljni iznos sredstava za pokriće troškova poslovanja. Kako bi se i nadalje omogućio nastavak rada ove ordinacije, a da se ne bi narušila načela sveobuhvatnosti, kontinuiranosti, dostupnosti i cjelovitog pristupa koja su propisana Zakonom o zdravstvenoj zaštiti, te da ne dođe do narušavanja standarda zdravstvene zaštite građana s područja Orehovice, Grad Rijeka sufinancira ordinaciju opće/obiteljske medicine na Orehovici.