Grad Rijeka sufinancira deset dječjih vrtića na području grada Rijeke, čiji su osnivači fizičke i pravne osobe te vjerske zajednice. Svi su uključeni u Plan mreže dječjih vrtića na području grada Rijeke.

Grad Rijeka sufinancira predškolsku djelatnost u dječjim vrtićima drugih osnivača samo ukoliko oba roditelja i dijete imaju prebivalište na području grada Rijeke. Dodatno se sufinancira verificirani posebni program vrtića koji obogaćuje redoviti 10-satni cjelodnevni ili i 6-satni poludnevni program te jaslički program, a temeljem Programa javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju te skrbi o djeci rane predškolske dobi.

Dječji vrtići drugih osnivača samostalno utvrđuju svoju ekonomsku cijenu, kao i kriterije i visinu sudjelovanja roditelja u cijeni njihovih programa.

Za roditelje djece koja su upisana u dječji vrtić, a koja zadovoljavaju jedan od socijalnih uvjeta, sredstva za njihov boravak osiguravaju se u proračunu Odjela gradske uprave za zdravstvo i socijalnu skrb.

Dokumenti

  • Plan mreže Dječjih vrtića na području grada Rijeke (Službene novine Grada Rijeke broj 15/18), Izmjena Plana mreže Dječjih vrtića na području grada Rijeke (Službene novine Grada Rijeke broj 4/19, 13/19, 20/1912/21)
  • Program javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju te skrbi o djeci rane predškolske dobi (Službene novine Grada Rijeke broj 15/19)
  • Zaključak o sufinanciranju djelatnosti predškolskog odgoja i obrazovanja u dječjim vrtićima drugih osnivača na temelju provedenog javnog poziva (Službene novine Grada Rijeke broj 10/18)
  • Zakon o predškolskom odgoju i obrazovanju (Narodne novine broj 10/97, 107/0794/13 i 98/19)
  • Državni pedagoški standard predškolskog odgoja i naobrazbe (Narodne novine broj 63/08 i 90/10)