Grad Rijeka dodjeljuje stipendije darovitim učenicima 3. i 4. razreda srednjih škola i studentima s ciljem poticanja njihovih sposobnosti. Temeljni kriterij za odabir ovih stipendista je darovitost – sklop osobina i ponašanja darovitog pojedinca koje mu omogućavaju postignuće natprosječnih rezultata u jednom ili više područja ljudske djelatnosti.

Pravo na podnošenje zahtjeva za dodjelu stipendije ima redoviti učenik 3. i 4. razreda srednje škole i redoviti student koji ispunjava sljedeće uvjete:

  • da je državljanin Republike Hrvatske,
  • da ima prebivalište na području Grada Rijeke u neprekidnom trajanju od najmanje šest mjeseci,
  • da nije stariji od 24 godine,
  • da je postigao opći uspjeh u posljednje dvije godine obrazovanja i to:
    a) učenik – najmanje srednju ocjenu 4,5 za svaku godinu obrazovanja,
    b) student – najmanje srednju ocjenu 4,5 za svaku godinu obrazovanja u srednjoj školi, odnosno najmanje srednju ocjenu 4,00  i najmanje 55 ECTS bodova za svaku studijsku godinu na visokom učilištu.

Pod pojmom student, u smislu ove Odluke, podrazumijeva se student koji pohađa redoviti studij na visokom učilištu.

Pravo na podnošenje zahtjeva za dodjelu stipendije nema učenik odnosno student:

  • koji se obrazuje uz rad,
  • koji pohađa poslijediplomski ili specijalistički studij

U srpnju 2016. donesena je nova Odluka o stipendiranju darovitih učenika srednjih škola i studenata, a čiji sastavni dio su Kriteriji za izbor korisnika stipendije Grada Rijeke.

Radi rangiranja, svaki se pristupnik boduje prema uspjehu u obrazovanju, priznatim postignućima, te prema mišljenju profesora i stručne službe. Prema ostvarenim ukupnim bodovima sastavlja se rang lista pristupnika, posebno za studente, a posebno za učenike 3. i 4. razreda srednjih škola, koja služi kao osnovica za odabir stipendista.

U postupku bodovanja i rangiranja pristupnika provodi se i psihologijsko testiranje svih pristupnika kojeg provode psiholozi s Odsjeka za psihologiju Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci.

Natječaj za dodjelu stipendija se u pravilu objavljuje na početku školske/akademske, odnosno u mjesecu listopadu.

Odluku o dodjeli stipendija donosi gradonačelnik te se potom s učenikom/studentom sklapa se ugovor o stipendiranju, za cijelo razdoblje obrazovanja u okviru stupnja za koji je stipendiran (srednjoškolskog/visokog obrazovanja) pod uvjetom da tijekom tog razdoblja ispunjava sve propisane uvjete. Učenik/student ne može u vrijeme sklapanja ugovora niti za vrijeme njegova trajanja primati niti jednu drugu stipendiju.

Stipendisti su izvrsni učenici i studenti te većina ostvaruje pravo korištenja stipendije tijekom cijelog obrazovnog ciklusa.

Početkom svake školske/akademske godine “stari” stipendisti su dužni dokazati da su ispunili uvjete iz ugovora o stipendiranju (prijelaz u viši razred/studijsku godinu, prosjek ocjena, zadržavanje prebivališta na području Grada Rijeke), a Povjerenstvo za stipendiranje pregledava dostavljenu dokumentaciju odnosno dokaze o ispunjavanju uvjeta.

Natječaj za dodjelu stipendija se objavljuje na oglasnoj ploči Grada, Titov trg 3 i na web stranicama Grada Rijeke, a obavijest o raspisivanju natječaja objavljuje se u Novom listu.

Prijavu na natječaj pristupnik obavezno ispunjava u elektroničkom obliku na predviđenom obrascu (on-line pristupnica) koji se nalazi na web stranicama Grada. Pristupnik je dužan elektronički obrazac nakon ispunjavanja ispisati, vlastoručno potpisati i uz propisanu dokumentaciju putem pošte dostaviti Odjelu.

Ugovori o stipendiranju sklopljeni temeljem Odluke o stipendiranju darovitih učenika srednjih škola i studenata (“Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 40/09 i 27/12 i Službene novine Grada Rijeke 4/15 i 10/16), ostaju na snazi do isteka vremena na koje su sklopljeni odnosno do prestanka ugovora o stipendiranju

Grad Rijeka dodjeljuje stipendije za darovite učenike srednjih škola i studente od svog osnutka tj. od 1993. godine, a što je i danas dio strateškog cilja 3. Strategije razvoja Grada Rijeke za razdoblje 2014. – 2020. godine. Time Grad Rijeka potvrđuje ostvarenje jednog od svojih prioriteta – ulaganje u znanje mladih. U tom je razdoblju isplaćeno je preko 3107 godišnjih stipendija.

Mjesečna stipendija za korisnike koji se školuju u Rijeci iznosi 112,81 eura, dok za korisnike koji se školuju izvan Rijeke iznosi 146,00 eura, a dodjeljuje se za devet mjeseci godišnje.