Autotaksi prijevoznici, cijene i pravila prijevoza na području grada Rijeke.

Autotaksi prijevoz je djelatnost javnog prijevoza putnika koja se obavlja osobnim automobilom kategorije M1, ako se jedan putnik ili povezana skupina putnika ukrcava na jednom ili na više mjesta, a iskrcava na samo jednom drugom mjestu, a takav prijevoz se obavlja temeljem jedne narudžbe i uz jedno plaćanje ukupne naknade za obavljeni prijevoz određene taksimetrom ili elektroničkom aplikacijom iz koje su putniku unaprijed vidljivi maksimalna cijena i planirana ruta putovanja prema unaprijed poznatim uvjetima, pri čemu je narudžba prijevoza realizirana pozivom, elektroničkom aplikacijom ili neposredno kod vozača i koja nema obilježja drugih oblika prijevoza putnika.

Autotaksi prijevoz putnika u unutarnjem cestovnom prometu sukladno Zakonu o prijevozu u cestovnom prometu („Narodne novine“ broj 41/1898/1930/2189/21 i 114/22) obavlja se na temelju licencije za autotaksi prijevoz putnika i dozvole za autotaksi prijevoz putnika. Licenciju za obavljanje autotaksi prijevoza izdaje nadležna županija, odnosno upravno tijelo Grada Zagreba nadležno za poslove prometa, prema sjedištu/prebivalištu prijevoznika.
Dozvolu za obavljanje autotaksi prijevoza na području grada Rijeke izdaje Odjel gradske uprave za komunalni sustav, Direkcija plana razvoja i gradnje, Titov trg 3, Rijeka.

Dozvola za obavljanje autotaksi prijevoza izdaje se pravnoj ili fizičkoj osobi – obrtniku koji ima važeću licenciju za obavljanje autotaksi prijevoza u unutarnjem cestovnom prometu u trenutku predaje zahtjeva za izdavanje dozvole.

Zaključkom Gradonačelnika  donesenim 12. lipnja 2018. godine, određena je visina naknade za izdavanje dozvole za autotaksi prijevoz na području grada Rijeke u iznosu od 500,00 kuna.
Sukladno članku 47. Zakona o prijevozu u cestovnom prometu, naknada za izdavanje dozvole naplaćuje se ovisno o najvećem broju vozila kojima se planira obavljati autotaksi prijevoz putnika i to tako da se:

– za jedno do dva vozila naplaćuje iznosu kao za jednu dozvolu tj. na području grada Rijeke u iznosu od 500.00 kuna
– za tri do deset vozila naplaćuje se iznos kao za šest dozvola tj. na području grada Rijeke u iznosu od 3.000 kuna
– za 11 do 50 vozila naplaćuje se iznos kao za 30 dozvola tj. na području grada Rijeke u iznosu od 15.000 kuna
– za 51 do 100 vozila naplaćuje se iznos kao za 70 dozvola tj. na području grada Rijeke u iznosu od 35.000 kuna
– za više od 100 vozila naplaćuje se iznos kao za 100 dozvola tj. na području grada Rijeke u iznosu od 50.000 kuna

Sukladno objavljenoj uputi Ministarstva mora, prometa i infrastrukture, autotaksi prijevoznik uz zahtjev za izdavanje dozvole osim preslike važeće licencije za obavljanje autotaksi prijevoza dostavlja i ažuriranu evidenciju vozila s naznačenim brojem vozila s kojima planira obavljati autotaksi prijevoz putnika, a kako bi se odredila visina naknade za izdavanje dozvole.  Dozvola za obavljanje autotaksi prijevoza izdaje se na razdoblje od pet godina , a najdulje do dana isteka licencije. Prilikom obavljanja autotaksi prijevoza, odnosno tijekom vožnje vozač autotaksi prijevoznika dužan je u vozilu imati presliku dozvole.

Ako prijevoznik pruža uslugu autotaksi prijevoza putnika putem taksimetra, za vrijeme obavljanja usluge u vozilu mora biti uključen taksimetar i mora na vidljivom mjestu u vozilu imati istaknut cjenik.  Cjenik autotaksi prijevoza samostalno utvrđuje prijevoznik, a mora sadržavati najmanje cijenu po jednom prijeđenom kilometru. Ako prijevoznik pruža uslugu autotaksi prijevoza putnika putem elektroničke aplikacije iz koje su putniku unaprijed vidljivi maksimalna cijena i planirana ruta putovanja, aplikacija mora biti uključena u vozilu za cijelo vrijeme pružanja usluge.

Nadzor nad obavljanjem autotaksi prijevoza putnika provodi Ministarstvo, službenici ministarstva nadležnog za unutarnje poslove i ministarstva nadležnog za financije, službenici Carinske uprave te komunalni i/ili prometni redari jedinice lokalne samouprave.
Građani koji imaju primjedbe na prijevoz taksijem, mogu ih prijaviti Inspekciji cestovnog prometa i cesta u Rijeci, Senjsko pristanište 3 ili Direkciji za komunalno redarstvo, Dolac 8, koje će prijavu proslijediti nadležnoj inspekciji.