Odvoz krupnog otpada obavlja KD Čistoća, na način da na godišnjoj razini planira datume kada će se po mjesnim odborima postaviti baje za glomazni otpad, a u suradnji s mjesnim odborima određuju se lokacije za postavu kontejnera.

Godišnji plan postave baja nalazi se na stranicama KD Čistoća, a lokacije se objavljuju na oglasnim pločama i web-stranicama mjesnih odbora Grada Rijeke.

Građani mogu naručiti i odvoz glomaznog krupnog otpada izvan godišnjeg programa postavljanja baja, no uz plaćanje.

KD Čistoća otvorila je na Pehlinu i Mihačevoj dragi reciklažna dvorišta gdje građani mogu potpuno besplatno zbrinuti svoj neopasni otpad.