Popis sadrži podatke o tijelima koja su vezana za rad ovog odjela i, osim adresa, navedeno je koje dokumente odnosno potvrde, suglasnosti ili posebne uvjete izdaju navedena tijela.

Državna geodetska uprava, Područni ured za katastar Rijeka

 • Riva 10 tel. 354-111
 • Riva 16 tel. 354-280
  • izvadak iz katastarskog plana
  • izvadak iz katastra zemljišta
  • uvjerenje o identifikaciji zemljišnoknjižnih i katastarskih čestica
  • provedba parcelacijskog elaborata
  • uris građevine u katastarski operat
  • potvrde o upisu građevine u katastarski operat (prije 1968.)

Općinski sud u Rijeci 

 • tel. 355-555

Zemljišno-knjižni odjel (u zgradi Trgovačkog suda) Rijeka, Zadarska 3

 • tel. 660-200
  • izvadak iz zemljišne knjige
  • upis građevine u zemljišne knjige
  • upis etažnog vlasništva

Hrvatske vode
Vodno gospodarstveni odjel
Rijeka, Đure Šporera 3

 • tel. 666 – 400
  • rješenje o utvrđivanju visine vodnog doprinosa i potvrda o plaćenoj obavezi
  • određuju posebne uvjete gradnje u pogledu odvodnje otpadnih voda u postupcima
  • izdavanja lokacijskih dozvola
  • sudjeluju u povjerenstvu za tehnički pregled u postupcima izdavanja uporabnih dozvola

Grad Rijeka
Odjel gradske uprave za komunalni sustav

 • izdaju rješenja o utvrđenoj visini plaćanja komunalnog doprinos i potvrdu o plaćenoj obavezi
 • sudjeluju u postupku lokacijske dozvole u dijelu određivanja posebnih uvjeta vezano uz prometna rješenja
 • sudjeluju u radu povjerenstva za tehnički pregled u postupku izdavanja uporabne dozvole
 • na zahtjev ovog tijela daju očitovanja vezano na stupanj opremljenosti zemljišta komunalnom infrastrukturom ili podatke o planu programa gradnje infrastrukture

Grad Rijeka
Odjel gradske uprave za urbanizam, ekologiju i gospodarenje zemljištem

 • provodi postupak izrade i donošenja prostornih planova

Ministarstvo zdravlja
Uprava za sanitarnu inspekciju i javno zdravstvo,
Služba županijske sanitarne inspekcije i pravne podrške
Područna jedinica- Odjel za istru i Primorje
Rijeka, Riva 10
tel. +385 51 534 122

 • izdaju posebne uvjete gradnje u postupcima lokacijskih dozvola u pogledu sanitarne zaštite i zaštite od buke
 • sudjeluju u radu povjerenstva za tehnički pregled

Ministarstvo kulture
Konzervatorski odjel u Rijeci
Rijeka, Užarska 26
tel. 311-300

 • izdaju posebne uvjete gradnje u postupcima izdavanja lokacijskih dozvola za objekte ili područja koji su evidentirana kao zaštićene cjeline zbog kulturnih i spomeničkih vrijednosti
 • sudjeluju u postupcima izdavanja potvrde glavnog projekta i sudjeluju u radu povjerenstva za tehnički pregled

KD Vodovod i kanalizacija d.o.o. (kontakt TD i KD u vlasništvu Grada)

 • izdaju posebne uvjete gradnje vezano uz način i mogućnost priključenja na komunalnu infrastrukturu
 • sklapaju sa investitorom ugovor o priključenju na komunalnu infrastrukturu

ENERGO d.o.o. (kontakt TD i KD u vlasništvu Grada)

 • izdaju posebne uvjete gradnje vezano uz opskrbu plinom i sklapaju ugovor o priključenju sa investitorom

HEP Distribucija d.o.o.
DP Elektroprimorje Rijeka
Rijeka, V.C. Emina 2
tel. 204-111

 • sudjeluju u postupku izdavanja lokacijske dozvole u dijelu utvrđivanja mogućnosti i načina priključenja na elektroenergetsku mrežu, te ugovorom s investitorom utvrđuju opće uvjete za opskrbu električnom energijom

Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja
Uprava za inspekcijske poslove
Sektor inspekcijskog nadzora
Područna jedinica Rijeka
Rijeka, Blaža Polića 2/I
tel. 325-760

 • provode inspekcijski nadzor i kontrolu gradnje i svih sudionika u gradnji
 • izdaju uvjerenja za potrebe upisa građevina u zemljišne knjige (provjera da se ne vodi inspekcijski postupak) prema članku 331. i 333. zakona o prostornom uređenju i gradnji