Nakon pribavljanja lokacijske informacije investitor može od OGU za provedbu dokumenata prostornog uređenja i građenja zatražiti obavijest o uvjetima za izradu glavnog projekta. Obavijest sadrži podatke o javnopravnim tijelima od kojih je potrebno pribaviti posebne uvjete u skladu s kojima mora biti izrađen glavni projekt te o načinu provedbe pojedinih odredbi Zakona ili prostornog plana. Zahtjevu se prilaže kopija katastarskog plana te opis i prikaz građevine koja se namjerava graditi. Upravni odjel dužan je odgovoriti u roku od osam dana od zaprimanja zahtjeva.