Upravne pristojbe plaćaju se prema Zakonu o upravnim pristojbama (NN br. 115/2016) za radnje koje obavljaju upravna tijela.
Pristojbe mogu biti opće i posebne a iznosi su propisani tarifom.

Kako platiti pristojbe

Pristojbe se plaćaju na propisani račun Grada Rijeke neovisno o iznosu pristojbe na slijedeći način:

  • primatelj: PRORAČUN GRADA RIJEKE
  • broj    HR33 2402 0061 8373 0000 5
  • poziv na broj odobrenja    HR68 5860-OIB podnositelja zahtjeva

Iznimno, pristojbe u iznosu do 100,00 kuna mogu se platiti u državnim biljezima.

Vrste pristojbi i za što se plaćaju

Opće pristojbe:

Prema Uredbi o tarifi upravnih pristojbi (Narodne novine 8/2017, 37/2017, 129/2017, 18/2019, 97/2019, 128/2019), prilikom plaćanja općih pristojbi:

  • na zahtjeve, molbe, prijedloge, prijave i druge podneske plaća se 20,00 kn (napomena: propisana pristojba se ne plaća za podneske pred javnopravnim tijelima kojima stranka zahtijeva samo brži postupak po ranije podnesenom zahtjevu, te za podneske koje stranke upućuju elektroničkim putem u sustavu e- građani) (tarifni broj 1)
  • za uvjerenja, izvatke i druge javne isprave o činjenicama o kojima tijela iz članka 1. Zakona o upravnim pristojbama vode službenu evidenciju plaća se pristojba u iznosu od 20,00 kn (lokacijska informacija, izdavanje uvjerenja o podacima iz dokumenata prostornog uređenja, potvrda samostalnih uporabnih cjelina u zgradi) (tarifni broj 4)

Građevinske pristojbe:

Građevinske pristojbe propisane su za:

  • izdavanje lokacijske dozvole, rješenja o izmjeni i/ili dopuni lokacijske dozvole i dozvole za promjenu namjene i uporabu građevine (tarifnim brojem 50),
  • za izdavanje građevinske dozvole, rješenja o izmjeni i/ili dopuni građevinske dozvole, osim u pogledu promjene imena, odnosno tvrtke investitora i građevinske dozvole za rekonstrukciju građevine, te za izdavanje uporabne dozvole (tarifnim brojem 51).

Iznos građevinske pristojbe po tarifnom broju 50. i 51. obračunava se neposredno prije izdavanja završnog akta.

Kratki pregled pristojbi (neupravni predmeti)

Lokacijska informacija Tar br. 1 i 4. (20,00 + 20,00) 40,00
Potvrda da se za građevinu ne izdaje akt za uporabu Tar br. 1 i 4. (20,00 + 20,00) 40,00
Potvrda samostalnih uporabnih cjelina u zgradi Tar br. 1 i 4. (20,00 + 20,00) 40,00
Izdavanje uvjerenja o podacima iz dokumenata prostornog uređenja Tar br. 1 i 4. (20,00 + 20,00) 40,00
Potvrda parcelacijskog elaborata Tar br. 1 i 4. (20,00 + 20,00) 40,00
Utvrđivanje posebnih uvjeta i uvjeta priključenja Tar br. 1 (20,00) 20,00
Potvrde glavnog projekta Tar br. 1 (20,00) 20,00

Za prijavu početka građenja građevine, prijavu početka uklanjanja građevine i prijavu pokusnog rada građevine ne plaća se upravna pristojba.

Za davanje mišljenja o primjeni pravnih propisa iz područja graditeljstva i prostornoga uređenja ne plaća se upravna pristojba.

Člankom 8. i 9. Zakona o upravnim pristojbama (NN br. 115/2016) propisana su opća i predmetna oslobođenja plaćanja upravnih pristojbi.