Odjel gradske uprave za razvoj, urbanizam, ekologiju i gospodarenje zemljištem, nositelj je izrade prostornih planova za područje grada Rijeke. Izrađivači prostornih planova ovlašteni su arhitekti ili druge pravne osobe s ovlaštenjem za izradu prostornih planova koje Grad Rijeka, kao nositelj izrade planova, angažira primjenjujući postupak javne nabave.

evidencija_planova_10_2016Strateški dokument prostornog uređenja Prostorni plan uređenja grada Rijeke (PPU) donesen je 2003. godine te usklađen s Uredbom o ZOP-u 2005. godine (SN 31/03 i 26/05) kao temeljni dokument prostornog uređenja za izradu Generalnog urbanističkog plana grada Rijeke (GUP) koji je donesen 2007. godine (SN 07/07) u svrhu organizacije, korištenja i namjene prostora te kao mjerila i smjernice za uređenje i zaštitu prostora Grada Rijeke, a kao temelj za prostorno i urbanističko planiranje tj. donošenje Urbanističkih planova uređenja (UPU) i Detaljnih planova uređenja (DPU).

U Gradu Rijeci slijedeći provedbeni dokumenti prostornog uređenja su na snazi:

Uvid i dodatno tumačenje u, za područje grada Rijeke važeću prostorno-plansku dokumentaciju, moguće je dobiti u prostorijama Grada Rijeke – Odjela gradske uprave za razvoj, urbanizam, ekologiju i gospodarenje zemljištem na adresi Titov trg 3, 5. kat.