Ove Izmjene i dopune Plana donose se radi promjena nastalih u području obuhvata Detaljnog plana uređenja područja Sveučilišnog kampusa i Kliničkog bolničkog centra na Trsatu (“Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 29/05), te na širem gradskom području, a koje imaju utjecaj na daljnji proces provedbe prostorno-planskih uvjeta utvrđenih Planom i koje rezultiraju potrebom:

– izmjene oblika i površine građevne čestice Znanstveno-tehnologijskog parka d.o.o. , i s tim u svezi izmjene oblika i površine građevne čestice kotlovnice/energane,

– planiranja kolnog pristupa građevinama koje su planirane za izgradnju u drugoj fazi izgradnje Sveučilišnog kampusa, a sve u skladu sa izrađenim prostornim programima i idejnim rješenjima predmetnih građevina,

– izmjene kapaciteta i tipologije građevina za smještaj studenata planiranih za gradnju te s tim u svezi izmjene najvećeg dozvoljenog broja etaža građevina te broja parkirnih mjesta,

– izmjene kapaciteta i uvjeta gradnje građevine/a na građevnoj čestici oznake D3-1.1.,

– izmjene oblika i površine građevne čestice sukladno novom programu atletskog stadiona koji će se graditi za potrebe Grada Rijeke i Sveučilišta u Rijeci,

– prenamjene građevne čestice oznake Z1-13 u građevnu česticu stambene namjene,

– izmjene uvjeta i načina zbrinjavanja/odvodnje oborinskih voda,

– rješavanja prometne problematike koja se odnosi na formiranje kružnog križanja na spoju Ulice Tome Strižića i Ulice Vjekoslava Dukića,

– osiguranja preduvjeta za gradnju i smještaj infrastrukturnih objekata i građevina.

27. svibnja 2015.
Obavijest javnosti o početku izrade Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja područja Sveučilišnog kampusa i Kliničkog bolničkog centra na Trsatu

14. svibnja 2015.
Odluka o izradi Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja područja Sveučilišnog kampusa i Kliničkog bolničkog centra na Trsatu 4/15