Urbanistički plan uređenja područja Pehlin

1_NAMJENA

SN 10/00, 9/01, 31/01-pročišćeni tekst i SN 21/12

GRAFIČKI DIO

1. Korištenje i namjena površina

2. Prometna, ulična i komunalna infrastrukturna mreža
2.1. Prometna, ulična i komunalna infrastrukturna mreža – Prometna i ulična mreža
2.2. Prometna, ulična i komunalna infrastrukturna mreža – Mreža vodoopskrbe i odvodnje
2.3. Prometna, ulična i komunalna infrastrukturna mreža – Elektroopskrbna mreža
2.4. Prometna, ulična i komunalna infrastrukturna mreža – Plinoopskrbna mreža
2.5. Prometna, ulična i komunalna infrastrukturna mreža – Mreža elektroničke komunikacije

3. Uvjeti korištenja, uređenja i zaštite površina
3.1. Uvjeti korištenja, uređenja i zaštite površina – Način korištenja površina
3.2. Uvjeti korištenja, uređenja i zaštite površina – Mjere posebne zaštite
3.3. Uvjeti korištenja, uređenja i zaštite površina – Područja posebnih ograničenja i zaštite površina
3.4. Uvjeti korištenja, uređenja i zaštite površina – Mjere zaštite od buke i elektromagnetskog zračenja

4. Način i uvjeti gradnje

 

TEKSTUALNI DIO

Odredbe za provođenje

ODLUKA O DONOŠENJU PLANA

Službene novine Primorsko-goranske županije 10/00

Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja područja Pehlin

IZMJENA I DOPUNA ODLUKE O DONOŠENJU PLANA

Službene novine Primorsko-goranske županije 9/01
Ispravak – Službene novine Primorsko-goranske županije 31/01
Službene novine Primorsko-goranske županije 21/12