Detaljni plan uređenja stambenog područja Martinkovac („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 18/09) donesen je 2009. godine, a 2013. godine donesene su njegove prve Izmjene i dopune („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 51/13 – u daljnjem tekstu: Plan) kojima su bile obuhvaćene prostorne cjeline ponajviše namijenjene izgradnji višestambenih građevina.

Prijedlog obuhvata Izmjena i dopuna Plana istovjetan je obuhvatu Plana i iznosi 57,85 ha.

Ove Izmjene i dopune Plana donose se radi:

  • utvrđivanja prostornih i drugih uvjeta za građevne čestice obuhvaćene ovim Izmjenama i dopunama Plana,
  • osiguranja preduvjeta za zaštitu prostora i okoliša.

Tijekom dosadašnje provedbe Plana uočene su poteškoće u primjeni dijela planskih
odredbi, posebno onih koji se odnose na izvedbu potkrovne etaže i s njom u vezi primjene odredbi kojima su regulirane visina građevine, katnost i drugi tehnički i urbanistički parametri. Naime, člankom 44. Odluke o donošenju Detaljnog plana uređenja stambenog područja Martinkovac, utvrđeno je kako vrsta krova nije određena, čime se ostavlja mogućnost primjene različitih rješenja u rasponu između uobičajenog kosog krova do izostanka izvedbe krovne konstrukcije, tj. izvedbe tzv. ravnog (prohodnog ili neprohodnog krova). Osim u primjeni potonjeg rješenja, u primjeni ostalih oblikovnih rješenja krova (jednostrešni, višestrešni, zaobljeni i dr.) dolazi do nejasnoća u tumačenju i primjeni odredbi dijelova Odluke koje se odnose na veličinu i površinu građevine, tj. kojima se podrobnije određuju visina, katnost (čl. 13., 14., 17., 18., 19.), kao i u povezivanju odredbi i tabličnih priloga u kojima su za svaku pojedinu plansku česticu utvrđene vrijednosti urbanističkih pokazatelja (dozvoljena bruto-razvijena površina građevine, koeficijent iskoristivosti i sl.). U smislu navedenog, primjena planskih odredbi odnosno njihovo tumačenje više pogađa izvedbu obiteljskih i višeobiteljskih nego li višestambenih građevina kod kojih je primjena ravnog krova u pravilu jedino rješenje.
Budući da je tijekom dosadašnje provedbe Plana u značajnoj mjeri realizirana tehnička priprema istog, te se očekuje porast građevinskih aktivnosti, potrebno je harmonizirati planske odredbe kako bi se postigla jednoznačnost u njihovoj primjeni u projektiranju stambenih građevina.