Ove Izmjene i dopune Plana donose se radi promjena nastalih u području Plana i promjena na širem gradskom području koje imaju utjecaj na daljnji proces provedbe prostorno-planskih uvjeta utvrđenih Planom, a koje rezultiraju potrebom:

  • osiguranja preduvjeta za uređenje prostora u skladu s namjenom, stupnjem uređenja i izgrađenošću područja obuhvata Plana utvrđenih GUP-om
  • usklađivanja planskih rješenja s programima izgradnje poslovnih, stambenih i pratećih sadržaja, tj. usklađivanja uvjeta gradnje, oblika i veličine građevnih čestica na području poslovne namjene, planske oznake K2-15 i K2-16, kao i unutar područja stambene namjene smještenog na zapadnom, kontaktnom dijelu područja obuhvata s aktualnim programima investitora / vlasnika zemljišta,
  • uređenja područja poslovne namjene te omogućavanje sanacije i rekonstrukcije postojećih građevina poslovne namjene,
  • poboljšanja prometnih, infrastrukturnih i drugih uvjeta u skladu s izmjenama prostornih rješenja, ciljevima i rješenjima utvrđenih prostornim planovima šireg područja i pozitivnim propisima.