Čišćenje septičkih jama - VAŽNO

Rijeka, 11. srpnja 2011.
Od 1. srpnja 2011. g. uslugu javne odvodnje pruža KD VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. Rijeka na području Rijeke svim građanima, uključujući i onima koji svoje otpadne vode privremeno zbrinjavaju u septičke i sabirne jame.

Vodovod i kanalizacija d.o.o. Uslugu javne odvodnje čini djelatnost skupljanja otpadnih voda, usluga crpljenja i odvoza otpadnih voda iz septičkih i sabirnih jama te pročišćavanje otpadnih voda prikupljenih na oba načina.

Ova se usluga sada pruža pod istim i nediskriminacijskim uvjetima svim korisnicima, bilo da su njihove nekretnine priključene na sustav javne odvodnje ili otpadne vode zbrinjavaju privremeno u septičkim ili sabirnim jamama. Jedina razlika u pružanju ove usluge je što se otpadne vode iz septičkih i sabirnih jama transportiraju posebnim vozilima, a ne cjevovodima javne odvodnje.

Kako će se usluga javne odvodnje obračunavati svima mjesečno, korisnici čije nekretnine nisu priključene na sustav javne odvodnje više neće plaćati čišćenje septičkih i sabirnih jama po izvršenoj usluzi. Novouvedenim načinom obračuna smanjit će im se dosadašnji troškovi za čišćenje septičkih i sabirnih jama, a koje su imali dok je ova usluga bila dodjeljivanja putem koncesije.

Zahtjev za čišćenjem septičkih i sabirnih jama, uz obavezno navođenje kontakt podataka, može se uputiti KD VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. Rijeka na jedan od sljedećih načina:
- od 0-24 sata svakog dana telefonski na broj 353 885 ili e-mail septicke@kdvik-rijeka.hr
- od ponedjeljka do petka, u radno vrijeme Društva od 6:45 do 14:45 sati, zahtjev je moguće uputiti i na broj telefona 353 841.

Vjerujemo da će potrebe građana biti zadovoljene po samom početku pružanja im usluge javne odvodnje te da će s pruženom uslugom biti zadovoljni.

 
mail print