Na području Grada Rijeke osnovana su 34 mjesna odbora kao  oblik neposrednog sudjelovanja građana u odlučivanju o lokalnim poslovima od neposrednog i svakodnevnog utjecaja na život i rad građana. Mjesni odbor osniva se za dio grada koji u odnosu na ostale dijelove čini zasebnu razgraničenu cjelinu (dio naselja).  Mjesni odbor je pravna osoba.

Na području Grada Rijeke mjesni odbori su: Banderovo, Belveder, Brajda-Dolac, Brašćine-Pulac, Bulevard, Centar-Sušak, Draga, Drenova, Gornja Vežica, Gornji Zamet, Grad Trsat, Grbci, Kantrida, Kozala, Krimeja, Luka, Mlaka, Orehovica, Pašac, Pećine, Pehlin, Podmurvice, Podvežica, Potok, Srdoči, Sveti Kuzam, Sveti Nikola, Svilno, Školjić, Škurinje, Škurinjska Draga,Turnić, Vojak i Zamet.

Iskustva i očekivanja građana o ulozi i zadacima mjesnih odbora su različita. Upoznavanje građana s načinom funkcioniranja mjesne samouprave omogućava da građani raspolažu mjerodavnim  informacijama o mjesnoj samoupravi u Gradu Rijeci, a razumijevanje ciljeva razvoja mjesne samouprave i njenog značaja za lokalnu zajednicu i grad doprinosi većoj uključenosti građana u rješavanju pitanja koja su od neposrednog interesa za njihov svakodnevni život na području mjesnog odbora.

 

Izbori za Vijeća MO

Mjesni odbori u Gradu Rijeci osnivani su periodično od 1993/1994 godine, te su se i izbori za vijeća MO sukladno osnutku provodili u različito vrijeme. Prvi objedinjeni izbori za sva 34 vijeća provedeni su 2010. godine. Kako mandat članova vijeća mjesnog odbora traje četiri godine i izbori za vijeća mjesnih odbora provode svake 4 godine. Broj članova vijeća mjesnog odbora na području grada Rijeke određuje se prema broju stanovnika na području mjesnog odbora i to tako da vijeće:

 • mjesnog odbora koji ima do 7.500 stanovnika ima pet članova,
 • mjesnog odbora koji ima od 7.501 do 11.000 stanovnika ima sedam članova,

Prema popisu stanovništva iz 2011. godine, Grad Rijeka  ima 3 mjesna odbora  sa 7 članova (Drenova, Sveti Nikola i Zamet),  1 mjesni odbor 6 članova (Školjić) i 30 mjesnih odbora sa 5 članova

 

Ciljevi razvoja mjesne samouprave

 • uspostavljanja organiziranog oblika neposrednog sudjelovanja građana u odlučivanju o lokalnim poslovima od neposrednog i svakodnevnog utjecaja na život i rad građana,
 • kvalitetnije sagledavanje užih lokalnih problema i rješavanje istih uz koordinaciju s legitimnim predstavnicima određene lokalne zajednice,
 • dodatna mobilizacija ljudskih i materijalnih resursa lokalne zajednice u rješavanju pitanja bitnih za tu zajednicu te posredno promicanje stava o suodgovornosti građana i gradske predstavničke i izvršne vlasti za uvjete života u svakom mjesnom odboru i gradu kao cjelini,
 • ravnomjerno podizanje komunalnog i društvenog standarda svih dijelova Grada.

 

Najvažniji normativni akti kojima je regulirana mjesna samouprava Grada Rijeke odnosno rad mjesnih odbora

 • Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi
 • Statut Grada Rijeke
 • Odluka o izboru članova vijeća mjesnih odbora na području grada Rijeke
 • Odluka o područjima, granicama i sjedištima mjesnih odbora na području grada Rijeke
 • Odluka o načinu financiranja djelatnosti mjesnih odbora na području grada Rijeke
 • Odluka o određivanju naknade za rad članova vijeća mjesnih odbora na području grada Rijeke
 • Pravila i Poslovnik VMO-a
 • Odluka o davanju na privremeno ili povremeno korištenje poslovnog prostora u objektima mjesne samouprave vlasništvu Grada Rijeke

 

Granice i područja mjesnih odbora  (sjedišta MO u Gradu Rijeci)

 • područje mjesnog odbora je zaokružena prostorna jedinica na području grada sa utvrđenim granicama, te pripadajućim ulicama i kućnim brojevima
 • vijeća mjesnih odbora djeluju i rade u sjedištima mjesnih odbora
 • sva 34 mjesna odbora imaju svoje sjedište
 • objekti i prostori u kojima su sjedišta mjesnih odbora vlasništvo su Grada Rijeke, ili su u najmu Grada Rijeke ( Gornji Zamet i Srdoči)
 • objektima i prostorom upravlja Odjel gradske uprave za gospodarenje imovinom i Odjel za gradsku samoupravu i upravu

 

Ustroj mjesne samouprave (mjesnih odbora) U gradu Rijeci

U Gradu Rijeci djelovanje i rad vijeća mjesnih odbora u nadležnosti je Odjela za gradsku samoupravu i upravu, Direkcije za mjesnu samoupravu, Trpimirova 2/IV.  Vijeća mjesnih odbora imaju referente za mjesnu samoupravu – tajnike  mjesnih odbora  (zaposlenici Grada Rijeke) koji  rade u sjedištima mjesnih odbora od ponedjeljka do petka prema uredovnom radnom vremenu od 8 do 16 sati.

Sjednice vijeća MO održavaju se u pravilu jednom mjesečno. Vijeće na sjednicama donosi zaključke temeljem kojih postupa i provodi aktivnosti u cilju rješavanja zahtjeva građana, rješavanju određenih pitanja i problema najčešće vezanih za izgradnju ili obnovu objekata komunalne infrastrukture, rješavanje komunalnog nereda. Zaključcima se također donose odluke i mišljenja vijeća vezana za donošenje  i realizaciju programa rada, financijski plan, rebalans financijskog plana, kao i čitav niz  aktivnosti  vezanih za provođenja programskih aktivnosti vijeća. Vijeća MO imaju višestruku  komunikaciju:

 • izravno i prvenstveno sa građanima
 • ovlaštenim osobama predstavnicima suvlasnika stanara
 • udrugama
 • gradskim komunalnim društvima
 • javnim institucijama
 • gospodarskim sektorom
 • odjelima gradske uprave
 • odborom za mjesnu samoupravu
 • gradonačelnikom
 • gradskim vijećem

Odlučivanje Vijeća mjesnih odbora

Samostalno, u skladu sa Zakonom, Statutom i odlukama Gradskog vijeća, vijeća mjesnih odbora:

 • donose program rada i izvješće o radu mjesnog odbora
 • donose financijski plan mjesnog odbora i godišnji obračun o izvršenju financijskog plana
 • donose plan malih komunalnih akcija i utvrđuju prioritete u njihovoj realizaciji
 • donose, pravila mjesnog odbora poslovnik o radu, te pravilnik o nagrađivanju pravnih i fizičkih osoba za pomoć i doprinos u realizaciji programa i razvoju mjesnog odbora
 • biraju i razrješuju predsjednika vijeća mjesnog odbora
 • odlučuju o korištenju sredstava osiguranih u proračunu Grada Rijeke za pojedine namjene, sukladno općim aktima Gradskog vijeća
 • sazivaju mjesne zborove građana
 • surađuju s drugim mjesnim odborima na području grada Rijeke
 • osnivaju svoja radna tijela (pododbore) te biraju i razrješuju njihove članove
 • surađuju s odjelima gradske uprave, te komunalnim i trgovačkim društvima
 • surađuju s udrugama, ustanovama, javnim i gospodarskim sektorom, te fizičkim osobama u provođenju aktivnosti na svom području u pitanjima od interesa za građane s područja mjesnog odbora
 • predlažu program razvoja svog područja sukladno planovima Grada Rijeke
 • prate stanje komunalne infrastrukture, te sukladno tome utvrđuju potrebe stanovnika u cilju poboljšanja kvalitete stanovanja, uređenju područja, te obavljanja komunalnih i drugih uslužnih djelatnosti lokalne infrastrukture
 • utvrđuju potrebe stanovnika u području kulture, sporta i tehničke kulture, uređenju i zaštiti okoliša, djelokrugu brige o djeci, starijim osobama, javnom zdravlju

           

Vijeća mjesnih odbora daju mišljenja

 • na prijedloge u postupku izrade i donošenja dokumenata prostornog uređenja Grada Rijeke
 • na pitanja vezana za poboljšanje kvalitete stanovanja, očuvanje okoliša, učinkovitiji rad komunalnih službi, prometne regulacije, sigurnosti građana …
 • na nacrte i prijedloge općih akata koje donosi Gradsko vijeće, a od neposrednog su značaja za rad mjesnih odbora i mjesne samouprave u cjelini
 • na prijedloge za izdvajanje iz područja mjesnog odbora, o spajanju mjesnih odbora, te o promjeni naziva mjesnog odbora
 • na prijedloge za imenovanje ulica
 • na zahtjeve za produženje radnog vremena ugostiteljskih objekata na svome području
 • na zahtjeve za korištenje prostora mjesne samouprave

 

Javnost i vidljivost rada mjesne samouprave

(web, mediji, bilteni, zborovi građana)

Sjednice vijeća mjesnih odbora i zborovi građana su javni. Djelovanje i rad vijeća vidljivi su na web stranicama pojedinog mjesnog odbora, u lokalnim medijima i u biltenima mjesnih odbora.  Za najave događanja i dostavu raznih obavijesti građanima, vijeća koriste i oglasne ormariće i oglasne panoe.

Zapisnici sa održanih sjednica objavljuju se na web stranicama mjesnog odbora, koje se najpotpunije i najvidljivije “mjesto” koje sadrži gotovo sve informacije o radu vijeća mjesnog odbora i njegovih radnih tijela. Najveća vidljivost  cjelokupnog rada i aktivnosti vijeća, usvojenih programa i planova aktivnosti, izvještaja o realizaciji programa te utrošku sredstava kao i drugih korisnih informacija i zanimljivosti, građani mogu dobiti upravo na Internet stranicama svog mjesnog odbora putem kojih mogu i komunicirati sa vijećem putem rubrike  “Postavite pitanje svom mjesnom odboru”.
Web stranice nalaze se na portalu Grada Rijeke, a sadržaje na web stranicama mjesnog odbora postavljaju, skidaju i djelomično uređuju tajnici MO-a (tzv.”obavezni dio”), a uredništva pri vijećima sudjeluju u kreiranju ili neposredno kreiraju ostatak sadržaja (zanimljivosti, osvrti, komentari i sl.)

Dio vijeća mjesnih odbora koristi mjesne zborove građana kao oblik dvosmjerne komunikacije s građanima pri čemu Vijeća informiraju građane o svom radu i aktivnosti, a građani imaju mogućnost da iznesu svoje probleme, potrebe i interese, dok dio Vijeća mjesnih odbora  tiska informativna glasila (biltene, novine) u cilju informiranja građana.

 

Financiranje mjesnih odbora

Zakonom o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi utvrđena je pravna osobnost mjesnih odbora. Mjesni odbori su proračunski korisnici jedinice lokalne samouprave na čijem su području osnovani, a svoje obveze mogu izvršavati samo s računa proračuna općine ili grada. Financijsko, računovodstveno i knjigovodstveno poslovanje mjesne samouprave odvija se u skladu sa Zakonom o proračunu i podzakonskim aktima, kao i u skladu s odlukama i zaključcima Gradskog Vijeća, odnosno uputama i naputcima Gradonačelnika, te uputama Odjela gradske uprave za financije i Odjela za gradsku samoupravu i upravu. Zakonom o fiskalnoj odgovornosti i  Odlukom o izvršavanju Proračuna Grada Rijeke utvrđeno je da su pročelnici odjela gradske uprave  i čelnici pravnih osoba koje su korisnici Proračuna (u ovom slučaju to su predsjednici vijeća mjesnih odbora) odgovorni za zakonito, pravilno, učinkovito i ekonomično raspolaganje raspoređenim sredstvima u Proračunu.

Financiranje rada mjesnih odbora regulira se Odlukom o načinu financiranja djelatnosti mjesnih odbora na području grada Rijeke. Mjesni odbori ne mogu ostvarivati prihode iz vlastitih djelatnost,i niti osnivati druge pravne osobe (udruge, trgovačka društva, obrte i sl.). Grad Rijeka osigurava financiranje mjesnih odbora proračunskim sredstvima koja su sastavni dio Financijskog plana MO-a i koja nisu sastavni dio financijskog plana MO-a

Prihodi mjesnih odbora

Kao što je već rečeno, mjesni odbori su proračunski korisnici, te se svi prihodi ostvaruju iz ili putem Proračuna Grada i to kao:

 • sredstva koja se iz Proračuna Grada Rijeke osiguravaju svakom mjesnom odboru za obavljanje programskih aktivnosti putem Odjela za gradsku samoupravu i upravu, a na osnovu dostavljenih programa vijeća mjesnih odbora i mišljenja Povjerenstva za ocjenu programa (najviše 20.000,00 kn godišnje po pojedinom mjesnom odboru)
 • Sredstva koja mjesni odbor ostvaruje iz Proračuna Grada temeljem prihvaćenih programa iz različitih područja (programi iz područja kulture, sporta, ekologije i naj okućnica, balkon, prozor) do iznosa koji odredi nadležni odjel gradske uprave u dogovoru sa Odjelom za gradsku samoupravu i upravu za proračunsku godinu
 • Sredstva koja mjesni odbori ostvare donacijama i poticajima na donacije (u iznosu ostvarenih donacija, ali najviše do 5.000,00 kn godišnje poticaja)
 • Sredstva za troškove reprezentacije i ostalih nespomenutih rashoda poslovanja vijeća mjesnog odbora, u iznosu do 300,00 kn godišnje po članu vijeća

 

Rashodi mjesnih odbora

Rashodi mjesnog odbora su svi izdaci potrebni za realizaciju programskih aktivnosti utvrđene financijskim planom i godišnjim programom rada. Rashodi se planiraju u visini odobrenih sredstava od strane Odjela za gradsku samoupravu i upravu (ukupno i po pojedinim programima), te u visini odobrenih sredstava od strane nadležnih odjela gradske uprave,  odnosno u visini planiranih prihoda od donacija. Rashodi koji se financiraju iz poticajnih sredstava za donacije planiraju se u visini plana prihoda od donacija ili maksimalno do 5.000,00 kn po pojedinom mjesnom odboru. Rashodi za troškove reprezentacije i ostalih nespomenutih rashoda poslovanja vijeća mjesnog odbora planiraju se do 300,00 kn godišnje po članu vijeća. Vrsta pojedinog rashoda (pozicija plana Proračuna za 2017. godinu) određuje se u financijskom planu mjesnog odbora ovisno o izvoru prihoda, te ovisno o odobrenoj vrsti troška potrebnog za realizaciju programskih aktivnosti.

Ukupni planirani i ostvareni rashodi ne mogu biti veći od ukupnih planiranih i ostvarenih prihoda.

 

Troškovi koji nisu predmet financijskog plana vijeća mjesnog odbora

Grad Rijeka neposredno putem nadležnih odjela, odnosno stručnih službi, financira odnosno osigurava sredstva za uređenje, opremanje, investicijsko održavanje, režijske troškove objekata mjesne samouprave (mjesne odbore),informatičku opremu, kancelarijski materijal, sredstva za zaštitu na radu, poštanske i telefonske usluge, sitan inventar i sl. plaće tajnika MO i naknade za vijećnike MO, programe koji se provode na razini cjelokupne mjesne samouprave (Riječki program lokalnog partnerstva, Naj on-line MO, Najbolji Dan MO-a, sportska takmičenja MO-a povodom Dana Svetog Vida, objava javnog poziva za prijedloge komunalnih prioriteta i sl.), realizaciju komunalnih prioriteta (“malih komunalnih akcija”) po mjesnim odborima, poslove tekućeg održavanja komunalnih objekata i uređaja, otkup zemljišta za komunalne zahvate, izradu projektne dokumentacije, izrada dokumenata prostornog uređenja i sl.

 

Godišnji ciklus rada vijeća mjesnih odbora

Tijekom jedne godine vijeće mjesnog odbora:

 • utvrđuje probleme i potrebe građana na području mjesnog odbora putem javnog poziva građana za dostavom prijedloga prioriteta komunalnog opremanja i uređenja područja mjesnog odbora (putem održanih mjesnih zborova građana, sastanaka s ovlaštenim osobama vlasnika stanara, anketiranjem djela građana i sl. pojedinačnim zahtjevima građana, procjenom članova vijeća)
 • utvrđuje prijedloge prioriteta komunalnog opremanja i uređenja po stupnju važnosti rješavanja problema za građane s područja mjesnog odbora
 • utvrđuje ostale potrebe i interese građana putem održanih mjesnih zborova građana, sastanaka s ovlaštenim osobama vlasnika stanara, anketiranjem djela građana, pojedinačnim zahtjevima građana, procjenom članova vijeća i sl.
 • izrađuje program rada
 • izrađuje financijski plan i po potrebi rebalans financijskog plana
 • izrađuje izvješća o provedenim aktivnostima i godišnje izvješće o radu

PROGRAM RADA I FINANCIJSKI PLAN su dokumenti koje vijeće mjesnog odbora donosi radi utvrđivanja pitanja i problema građana sa svog područja kojima će se kao sadržajem rada mjesnog odbora baviti u narednom proračunskom razdoblju, kao i iznosa i oblika potrebne financijske, materijalne i/ili stručne podrške od nadležnih odjela gradske uprave za realizaciju pojedinih dijelova programa rada. Program se donosi na osnovu metodoloških uputa  odjela gradske uprave iz područja:

 • malih komunalnih akcija – komunalni prioriteti (do 15. svibnja tekuće godine za narednu godinu)
 • programske aktivnosti iz oblasti zdravstva i socijalne skrbi, kulture, sporta i tehničke kulture, brige o djeci, održivom razvoju, ekologiji prema utvrđenim rokovima Odjela za gradsku samoupravu i upravu (rujan-studeni)

KOMUNALNI PRIORITETI u uređenju i održavanju objekata i uređaja komunalne infrastrukture (male komunalne akcije) odnose se na radove vezane za uređenje objekata komunalne infrastrukture kao što su asfaltiranje nerazvrstanih cesta, asfaltiranje dijelova cesta, izgradnja nogostupa, proširenje javne rasvjete, postava klupa i dječjih sprava na igralištima, hortikulturno uređenje neuređenih zelenih površina, sanacija i izrada stepeništa, postavljanje zaštitnih ograda, prometne signalizacije, sanacija divljih deponija i sl. Izvođenje ovih radova  financira se sredstvima Proračun Grada Rijeke na razdjelu Odjela gradske uprave za komunalni sustav.

Pripadajuća sredstva pojedinom mjesnom odboru utvrđena su Odlukom o načinu financiranja mjesne samouprave. Za ove se aktivnosti godišnje za sve mjesne odbore izdvaja oko 10.000.000,00 kn, a nositelj planiranja i realizacije ovih aktivnosti je Odjel gradske uprave za komunalni sustav.  Za ostvarivanje plana malih komunalnih akcija (komunalni prioriteti) kojeg donosi vijeće mjesnog odbora, osiguravaju se u proračunu Grada sredstva u visini 80% ostvarenih sredstava komunalne naknade za stambeni i garažni prostor na području toga mjesnog odbora u prethodnoj godini.

Sredstva se  raspoređuju mjesnom odboru prema slijedećim kriterijima:

 • iznos u visini 20% sredstava razmjerno broju stanovnika
 • iznos u visini 20% sredstava razmjerno iznosu ostvarene komunalne naknade
 • iznos u visini 20% sredstava razmjerno površini područja mjesnog odbora.

Preostali iznos  u visini od 40% sredstava od komunalne naknade, izdvaja se u sredstva poravnanja, koja se raspoređuju na način da se 50% iznosa raspoređuje razmjerno broju stanovnika, a 50% iznosa razmjerno stupnju opremljenosti mjesnom odboru u kojem je stupanj opremljenosti objektima i uređajima komunalne infrastrukture nedostatan. Gradonačelnik Grada Rijeke na prijedlog Odjela za gradsku samoupravu i upravu utvrđuje  Standard opremljenosti objektima i uređajima komunalne infrastrukture u mjesnim odborima na području Grada. Plan raspodjele sredstava za komunalne prioritete na području  svakog mjesnog odbora izrađuje Odjel gradske uprave za komunalni sustav, a usvaja ga za svaku kalendarsku godinu Gradsko vijeće Grada Rijeke. Ako vijeće mjesnog odbora predloži radove čija je vrijednost manja od pripadajućeg iznosa raspoređenog za mjesni odbor, razlika sredstava usmjerava se za održavanje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Grada prema prijedlogu Odjela gradske uprave za komunalni sustav.
Prijedloge prioriteta mogu predlagati vijeća mjesnih odbora, građani, ovlašteni predstavnici suvlasnika stambeno – poslovnih  zgrada. Javni poziv upućuje se u mjesecu travnju (u izbornoj godini – ožujak), a objavljuje se u Novom listu, te na web stranicama Grada Rijeke i  mjesnih odbora, te na oglasnim pločama MO

Standarde opremljenosti čine podaci o neasfaltirane cestama (prosječne širine 4 metra), lošim kolnicima (prosječne širine 4 metra), nedostatnim nogostupima (prosječne širine 1 metar,) neriješenoj odvodnji oborinskih voda, nedostatnom broju autobusnih čekaonica, nedostatnim površinama dječjih igrališta za djecu 1-6 godina, nedostatne površine dječjih igrališta za djecu 7-15 godina, nedostatnim zelenim površinama i nedostatnim rasvjetnim tijelima.

Prijedlog izvješća o stanju opremljenosti  objekata i uređaja  komunalne infrastrukture, odnosno Standarde opremljenosti objektima i uređajima komunalne infrastrukture izrađuje Odjel za gradsku samoupravu i upravu temeljem podataka dobivenih od Odjela gradske uprave za komunalni sustav, Rijeka prometa i Energa.

Dostava prijedloga prioriteta na obradu – Vijeća dostavljaju prijedloge malih komunalnih akcija sukladno uputama Odjela gradske uprave za komunalni sustav objedinjeno putem Direkcije za mjesnu samoupravu prema Odjelu gradske uprave za komunalni sustav. Odjel gradske uprave za komunalni sustav prosljeđuje prijedloge sukladno nadležnosti na obradu Rijeka prometu i Energu

Obrada i izrada liste prioriteta –  odjeli i službe, svako prema svojoj nadležnosti  (Rijeka promet, Energo,  Direkcija zajedničke komunalne djelatnosti) obrađuju predložene prioritete. Obrada i izrada liste obuhvaća  čitav niz radnji:

 • provjeru vlasništva područja na kojem je prioritet predložen, uvid u prostorno plansku dokumentaciju pri svakom novom zahvatu
 • ovisno o veličini i zahtjevnosti zahvata, utvrđuju potrebu ishoda dokumenata građenja, projekata i sl
 • očevid na terenu, konzultacije s tajnicima i vijećima ili po potrebi neposredno s građanima koji se zahtjevom obratio prema mjesnom odboru građenja
 • procjenu vrijednosti svakog zahvata – sagledavanje cjelokupnog zahvata, temeljem prosječnih cijena ugovorenih u tekućoj godini
 • potrebu odvijanja zahvata u fazama
 • detaljno obrazloženje nemogućnost ne uvrštavanja pojedinog zahvata za realizaciju
 • dostavu obrađenih prijedloga prioriteta vijećima MO-a na očitovanje (listopad, studeni)  u obliku tablica sa prikazom svih prijedloga navedenih istim redoslijedom kao što ih je navelo vijeće mjesnog odbora (uz svaku stavku upisana je procjena iznosa sredstava potrebnih za realizaciju ili razlog zbog kojeg prijedlog ne može biti uvršten u Plan, kao i nadležnost službe ili odjela  za realizaciju  kao i osobe koja je zahvat obrađivala)

Temeljem obrađenih prijedloga komunalnih prioriteta, vijeća MO dostavljaju svoja očitovanje kojim potvrđuju redoslijed realizacije prioriteta (ostaje pri prvotnoj listi ili mijenja redoslijed). Po očitovanju vijeća, odjel gradske uprave za komunalni sustav izrađuje Plan prijedloga komunalnih prioriteta za narednu godinu koji dostavlja na uvid na Gradonačelnikov kolegij, a potom na usvajanje Plana  Gradskom vijeću (prosinac).

Realizacija komunalnih prioriteta – tijekom godine nadležne službe odjela gradske uprave i komunalnih društava odabiru putem javne nabave dobavljače i izvođače radova. Izvođenje radova najavljuje se pravovremeno tajniku i vijeću mjesnog odbora (početak radova sa svim potrebnim informacijama  – izvođač, predviđeni rok trajanja, zatvaranje prometnice…)  Ukoliko se jedan ili više zahvata realizira uz manje sredstava od planirano procijenjenih, utvrđuju se dodatni prioriteti prema nadležnosti subjekta kod kojeg se pojavila razlika (Rijeka promet, Energo, ZKD). Dodatni prijedlog mogu predložiti sami subjekti ili vijeće može dostaviti svoj prijedlog.

Godišnje Izvješće o realizaciji komunalnih prioriteta izrađuje z Odjel gradske uprave za komunalni sustav, a usvaja ga Gradsko vijeće. Tijekom godine vijeća mjesnih odbora imaju pravo uvida u prostorijama subjekata koji su nadležni za pojedini zahvat u troškovnik pojedinog zahvata.

 

Program rada

Prilikom izrade programa rada iz područja društvenog života vijeća su samostalna u odabiru područja rada i predlaganju naziva programskih aktivnosti. Prijedloge programa izrađuju temeljem uputa  odjela za gradsku samoupravu i upravu.

U Proračunu Grada Rijeke osiguravaju se sredstva za financiranje djelatnosti i provedbu programa  vijeća mjesnih odbora radi ostvarivanja sljedećih ciljeva:

 • osmišljavanje i provedba aktivnosti, projekata i programa vijeća mjesnih odbora utemeljenih na stvarnim potrebama i problemima građana
 • povećanje sudjelovanja građana i volontera u pripremi i provedbi aktivnosti i programa vijeća mjesnih odbora
 • poticanje suradnje između vijeća mjesnih odbora i drugih organizacija u provedbi aktivnosti i programa vijeća mjesnih odbora
 • poticanje sudjelovanja donatora u pripremi i provedbi aktivnosti i programa vijeća mjesnih odbora
 • povećanje razine informiranosti građana o aktivnostima i radu vijeća mjesnih odbora
 • promicanje i afirmacija rada vijeća mjesnih odbora i mjesne samouprave Grada Rijeke

 

Uz gore navedene opće ciljeve koji se žele postići provedbom programa vijeća mjesnih odbora, svako programsko područje ima i jedan do tri posebna cilja, specifična za odgovarajuće programsko područje. Svi predloženi programi trebali bi doprinijeti ostvarivanju navedenih ciljeva, a oni su i podloga za ocjenjivanje kvalitete predloženih programa i dodjeljivanje financijskih sredstava za njihovu provedbu.

Posebni ciljevi programa

 • povećanje kvalitete života građana Rijeke kroz uljepšavanja okoliša, čišćenje i uređenje onečišćenih i zapuštenih javnih gradskih površina i divljih deponija
 • povećanje ekološke svijesti građana
 • poticanje građana na uređenje otvorenih površina okućnica, balkona i prozora stambenih objekata, odgojno obrazovnih i drugih ustanova i organizacija radi povećanja kvalitete života građana Rijeke i uljepšavanja okoliša
 • poticanje građana na bavljenje sportom i rekreacijom i sudjelovanje u sportsko-rekreativnim aktivnostima koje organizira vijeće mjesnog odbora
 • osmišljavanje kvalitetnih i zanimljivih kulturno-umjetničkih aktivnosti i programa na području mjesnog odbora
 • poticanje građana na sudjelovanje u kulturno-umjetničkim aktivnostima i programima na području mjesnog odbora
 • njegovanje i očuvanje identiteta i kulturne baštine grada Rijeke
 • povećanje kvalitete života građana Rijeke i pružanje podrške razvoju i integraciji zajednice (za programe usmjerene djeci, karnevalske aktivnosti, obilježavanje obljetnica, proslave dana grada ili mjesnog odbora i druge aktivnosti i programe koji ne spadaju u neko od posebnih programskih područja)
 • povećanje razine informiranosti građana o aktivnosti vijeća mjesnih odbora i drugih organizacija koje djeluju na području (za aktivnosti izdavanja biltena)

Programe ocjenjuje Povjerenstvo koje se u ocjenjivanju prijava vodi  sljedećim kriterijima:

 • utemeljenost predloženog programa na stvarnim potrebama građana i zajednice
 • broj korisnika (direktnih i indirektnih) obuhvaćenih predloženim programom
 • broj i način uključivanja volontera u pripremu i provedbu predloženog programa
 • broj i uloga partnera u provedbi predloženog programa
 • doprinos donatora za provedbu predloženog programa (novčani i nenovčani)
 • značaj predloženog programa za građane i Grad Rijeku
 • doprinos predloženog programa promociji i afirmaciji rada vijeća mjesnih odbora i mjesne samouprave Grada Rijeke
 • ukupna kvaliteta predloženog programa (jasnoća i cjelovitost prijave; kvaliteta opisa programa; razrađenost plana aktivnosti; vidljivost programa; ekonomičnost i provedivost programa
 • doprinos predloženog programa ostvarivanju posebnih ciljeva pojedinog programskog područja kako su definirani u Posebnim uputama

Programi rada vijeća mjesnih odbora realiziraju su se u suradnji s odjelima gradske uprave trgovačkim i komunalnim društvima, fizičkim i pravnim osobama  (školama, vrtićima, udrugama, ustanovama, sportskim klubovima) i volonterima.

Financijska osnova za realizaciju navedenih programa su sredstva Proračuna Grada Rijeke, donacije i sponzorstva fizičkih i pravnih osoba.

 

Programske aktivnosti

Utvrđivanje stanja komunalnog nereda i oštećenja komunalnih objekata i uređaja komunalne infrastrukture i pokretanje inicijativa, aktivnosti koje će vijeće mjesnog odbora poduzimati na uređenju mjesnog odbora i poboljšanju uvjeta življenja, aktivnosti kao što su pokretanje raznih inicijativa ka rješavanju problema divljih deponija, iniciranje akcija čišćenja tavana i podruma od zapaljivih stvari, praćenje realizacije godišnjeg programa održavanja komunalnih objekata i uređaja i sl. Nositelji planiranja i provedbe su vijeća mjesnih odbora i radna tijela mjesnih odbora (Pododbori za komunalna pitanja)

Potrebe građana, zadaci i aktivnosti vijeća mjesnog odbora iz područja zdravstva i socijalne skrbi obuhvaćaju aktivnosti kao što su: besplatno mjerenje tlaka i šećera  u krvi, razna zdravstveno-edukativna predavanja i sl., potpora udrugama koje se bave problemima preventive bolesti i rekreacijom. Aktivnosti se provode u suradnji sa Gradskim društvom Crvenog križa Grada Rijeke a financiraju se pozicija proračuna Odjela gradske uprave za zdravstvo i socijalnu skrb. Nositelji provedbe su vijeća mjesnih odbora i pododbori za zdravstvo i socijalnu skrb, liječnici, medicinske sestre i drugi zdravstveni djelatnici.

Program za zadovoljenje potreba u kulturno zabavnom životu na području mjesnog odbora podrazumijeva aktivnosti kao što su organiziranje raznih vidova izložbi amatera s područja MO, ili profesionalnih djelatnika, organiziranje kulturno-zabavnih večeri, pjesničke večeri, promocija čakavštine, filmske večeri, organizacija kulturnih događanja,  koncerata i sl. Nositelji planiranja i provedbe su vijeća MO, pododbori za kulturu pri mjesnom odboru.

Potrebe građana, zadaci i aktivnosti vijeća u održivom razvoju obuhvaćaju aktivnosti akcije izbora najljepše okućnice, balkona i prozora na području mjesnog odbora, provedba programa poticanja razvoja ekoloških vrtova, razna predavanja i sl. Nositelji planiranja i provedbe su vijeća mjesnih odbora i njihova radna tijela.

Sportska rekreacija građana obuhvaća programske aktivnosti vijeća kojima se zadovoljavaju potrebe građana iz područja sporta i tehničke kulture. Aktivnosti podrazumijevaju organiziranje raznovrsnih sportskih turnira s naglaskom  na amaterske i rekreativne aktivnosti u cilju daljnjeg integriranja zajednice. Nositelji planiranja i provedbe su vijeća mjesnih odbora i pododbori za sport pri mjesnim odborima, sportski klubovi i udruge koje djeluju na području mjesnog odbora.

Potrebe građana, zadaci i aktivnosti vijeća iz područja brige o djeci, obrazovanju i odgoju obuhvaćaju aktivnosti organiziranja dječjih igraonica i kreativnih radionica za predškolsku djecu koja ne pohađaju vrtić, sportskih natjecanja, eko radionica, organiziranje prigodnih programa i podjela poklona povodom Svetog Nikole ili Djeda Božićnjaka, organiziranje raznih priredbi za djecu i sl Nositelji provedbe i planiranja su vijeća mjesnih odbora, pododbori za brigu o djeci, osnovne škole i dječji vrtići na području MO, udruge.

Potrebe građana, zadaci i aktivnosti vijeća iz područja ekologije obuhvaćaju aktivnosti čišćenje divljih deponija, organiziranje ekoloških akcija, neposredno sudjelovanje građana u uređenju okoliša, organiziranje prigodnih izložbi i predavanja povodom značajnih datuma vezanih za okoliš i održivi razvoj i sl. Nositelji planiranja i provedbe su vijeća mjesnih odbora, pododbori za ekologiju, Komunalno društvo “Čistoća”, Odjel gradske uprave za komunalni sustav

Ostale aktivnosti vijeća obuhvaćaju aktivnosti uspostave suradnje s udrugama, poslovnim sektorom i ustanovama na području MO, organiziranje mjesnih zborova građana, dodatno sudjelovanje vijeća i pododbora u kvalitetnijem i sadržajnijem kreiranju web stranica mjesnog odbora, osnivanje novih pododbora, dodatna animacija građana za uključivanje u provedbu programa rada, kreiranje i distribucija letaka odnosno brošura o radu mjesnog odbora u proteklom razdoblju, anketiranje građana radi utvrđivanja prioriteta u rješavanju u predstojećem razdoblju i sl.