Subpages list

Upravni odjel za poslove Gradonačelnika, Gradskog vijeća i mjesnu samoupravu

Pravni, savjetodavni, protokolarni i stručno-administrativni poslovi u djelokrugu rada Gradonačelnika i Gradskog vijeća. Pristup informacijama i zaštita osobnih podataka; objavljivanje službenog glasila. Informiranje građana putem medija i web portala; uključivanje javnosti u rad uprave putem online komunikacijskih kanala. Mjesna samouprava. Djelovanje vijeća nacionalnih manjina; poslovi koordinacije Urbane aglomeracije Rijeka

Više informacija

Upravni odjel za urbanizam, prostorno uređenje i graditeljstvo

Prostorno i urbanističko planiranje te uređivanje građevinskog zemljišta, izrada prostornih i projektnih studija te projektne dokumentacije za kapitalne i razvojne projekte Grada, poslovi posredničkog tijela integriranih teritorijalnih ulaganja (ITU) na području Urbane aglomeracije Rijeka i poslovi vezani uz implementaciju ITU mehanizma.

Više informacija

Upravni odjel za financije

U Upravnom odjelu za financije obavljaju se upravni i stručni poslovi vezani uz proračun, financijsko poslovanje i računovodstveno-knjigovodstveni poslovi, poslovi naplate gradskih poreza i ostalih prihoda te poslovi financijskog upravljanja i kontrola.

Više informacija

Upravni odjel za opće poslove

Upravljanje ljudskim potencijalima, radno pravni odnosi radnika Javne vatrogasne postrojbe Grada Rijeke, Agencije za društveno poticanu stanogradnju Grada Rijeke i Dječjeg doma Tić Rijeka, poslovi pisarnice, zaštite na radu i zaštite od požara, razvoj i upravljanje računalnom i elektroničkom komunikacijskom infrastrukturom, priprema i provođenje postupaka javne nabave.

Više informacija

Služba za unutarnju reviziju

U Službi za unutarnju reviziju obavljaju se poslovi u svezi procjene sustava unutarnjih kontrola Grada te davanja neovisnog i objektivnog stručnog mišljenja i savjeta za unapređenje poslovanja.

Više informacija