Subpages list

Upravni odjel za poslove gradonačelnika, Gradskog vijeća i mjesnu samoupravu

Pravni, savjetodavni, protokolarni i stručno-administrativni poslovi u svezi s djelokrugom rada gradonačelnika, Gradskog vijeća i njegovih radnih tijela. Pravo na pristup informacijama i zaštita osobnih podataka, informiranje građana putem medija i gradskih web portala, poslovi mjesne samouprave, vijeća i predstavnika nacionalnih manjina i poslovi koordinacije Urbane aglomeracije Rijeka.

Više informacija

Upravni odjel za opće poslove

Upravljanje ljudskim potencijalima, radno pravni odnosi radnika Javne vatrogasne postrojbe Grada Rijeke, Agencije za društveno poticanu stanogradnju Grada Rijeke i Dječjeg doma Tić Rijeka, poslovi pisarnice, zaštite na radu i zaštite od požara, razvoj i upravljanje računalnom i elektroničkom komunikacijskom infrastrukturom, priprema i provođenje postupaka javne nabave.

Više informacija

Upravni odjel za urbanizam, prostorno uređenje i graditeljstvo

Prostorno i urbanističko planiranje te uređivanje građevinskog zemljišta, izrada prostornih i projektnih studija te projektne dokumentacije za kapitalne i razvojne projekte Grada, poslovi posredničkog tijela integriranih teritorijalnih ulaganja (ITU) na području Urbane aglomeracije Rijeka i poslovi vezani uz implementaciju ITU mehanizma.

Više informacija

Upravni odjel za financije

U Upravnom odjelu za financije obavljaju se upravni i stručni poslovi vezani uz proračun, financijsko poslovanje i računovodstveno-knjigovodstveni poslovi, poslovi naplate gradskih poreza i ostalih prihoda te poslovi financijskog upravljanja i kontrola.

Više informacija

Služba za unutarnju reviziju

U Službi za unutarnju reviziju obavljaju se poslovi u svezi procjene sustava unutarnjih kontrola Grada te davanja neovisnog i objektivnog stručnog mišljenja i savjeta za unapređenje poslovanja.

Više informacija