Prema popisu stanovništva iz 2011. u Rijeci živi 17.785 pripadnika nacionalnih manjina. Oni aktivno sudjeluju u životu grada. A među različitim vjerskim zajednicama u Rijeci, Grad Rijeka podupire osobito one koje se bave razvojem ekumenizma i jačanjem međureligijskog dijaloga te vjerske tolerancije.

Nacionalne manjine

Na području Grada Rijeke žive pripadnici različitih nacionalnih manjina koje njeguju svoja etnička, jezična, kulturna i vjerska obilježja kojima na svoj način obogaćuju društveni, kulturni, gospodarski život grada.

U javnom životu grada manjine sudjeluju putem vijeća nacionalnih manjina i putem svojih udruga.

Propisi koji se odnose na nacionalne manjine

Propisi koji se odnose na izbore za vijeća nacionalnih manjina

  • Zakon o izboru vijeća i predstavnika nacionalnih manjina (Narodne novine br. 25/19)

Financiranje Vijeća nacionalnih manjina i predstavnice češke nacionalne manjine za Grad Rijeku

Način financiranja rada i programa vijeća nacionalnih manjina za Grad Rijeku i Predstavnice češke nacionalne manjine te način utvrđivanja kriterija za određivanje visine sredstava u Proračunu Grada Rijeke za financiranje njihovog rada i programa utvrđuje Gradsko vijeće Grada Rijeke.

2022. godina

2021. godina

2020. godina

Vjerske zajednice

U okviru djelokruga rada Ureda Grada aktivno se prate i novčano potpomažu  različita nastojanja i aktivnosti crkvenih zajednica koje djeluju na području Grada Rijeke, sukladno pojedinačnim prijedlozima samih zajednica, i to osobito one koje se odnose na razvoj ekumenizma i jačanje međureligijskog dijaloga i vjerske tolerancije kao i one usmjerene na karitativno djelovanje vjerskih zajednica.