Gradsko je vijeće na 18. sjednici održanoj 4. travnja 2023. usvojilo Prve izmjene i dopune Proračuna Grada Rijeke za 2023. godinu i projekcija za 2024. i 2025. godinu.

Osnovno obilježje i razlog donošenja Prvih izmjena i dopuna Proračuna Grada Rijeke za 2023. godinu je usklađenje proračuna s novim ustrojstvom upravnih tijela Grada Rijeke. Naime, Proračun Grada Rijeke za 2023. godinu i projekcije za 2024. i 2025. godinu doneseni su prema dosadašnjem ustrojstvu upravnih tijela Grada Rijeke te se Prvim izmjenama i dopunama Proračuna Grada Rijeke za 2023. godinu proračun usklađuje s novim ustrojstvom koje stupa na snagu 1. travnja 2023. godine.

Iznosi prihoda/primitaka i rashoda/izdataka planirani početnim Proračunom ostaju nepromijenjeni te ukupni prihodi i primici iznose 175.695.815 eura, a
ukupni rashodi i izdaci proračuna iznose 171.588.000 eura.

Prikaz prihoda i rashoda – Prve Izmjene i dopune za 2023. godinu:

Red. br. Opis PLAN I. REBALANS 2023.
ZA 2023.
1 2 3 4
A. UKUPNI PRIHODI I PRIMICI 175.695.815 175.695.815
1. UKUPNI PRIHODI 164.574.471 164.574.471
Prihodi poslovanja 148.379.565 148.379.565
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine 16.194.906 16.194.906
2. PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA 11.121.344 11.121.344
B. UKUPNI RASHODI I IZDACI 171.588.000 171.588.000
1. UKUPNI RASHODI 163.728.995 163.728.995
Rashodi poslovanja 131.838.261 131.838.261
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 31.890.734 31.890.734
2. IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA 7.859.005 7.859.005
  RAZLIKA (A-B) 4.107.815 4.107.815
C. PRENESENI VIŠAK/MANJAK -4.107.815 -4.107.815
Višak iz prethodne godine koji se raspoređuje – proračun 2.089.420 2.089.420
Manjak iz prethodne godine koji se pokriva – proračun -3.330.000 -3.330.000
Višak iz prethodne godine koji se raspoređuje – pror. korisnici 808.756 808.756
Manjak iz prethodne godine koji se pokriva – pror. korisnici -3.675.991 -3.675.991
RAZLIKA (A-B+C) 0 0

Prikaz osnovnih skupina prihoda i primitaka:

Red. br. Opis PLAN ZA 2023. I. REBALANS 2023.
1 2 3 4
1. PRIHODI POSLOVANJA 148.379.565 148.379.565
Prihodi od poreza 59.998.800 59.998.800
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna 43.194.462 43.194.462
Prihodi od imovine 13.556.603 13.556.603
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada 26.922.924 26.922.924
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima 2.582.909 2.582.909
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza 560.000 560.000
Kazne, upravne mjere i ostali prihodi 1.563.867 1.563.867
2. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE 16.194.906 16.194.906
Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine 4.285.800 4.285.800
Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine 11.909.106 11.909.106
3. PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA 11.121.344,00 11.121.344,00
SVEUKUPNO PRIHODI I
PRIMICI
175.695.815 175.695.815

Prikaz osnovnih skupina rashoda i izdataka:

Red. br. Opis

PLAN ZA 2023.

I. REBALANS 2023.

1

2

3

4

1. RASHODI POSLOVANJA

131.838.261

131.838.261

Rashodi za zaposlene

62.618.123

62.618.123

Materijalni rashodi

46.179.818

46.179.818

Financijski rashodi

1.713.939

1.713.939

Subvencije

4.472.408

4.472.408

Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna

3.385.599

3.385.599

Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade

5.068.548

5.068.548

Ostali rashodi

8.399.826

8.399.826

2. RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

31.890.734

31.890.734

Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine

1.073.041

1.073.041

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

17.716.349

17.716.349

Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini

13.101.344

13.101.344

3. IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA

7.859.005

7.859.005

  UKUPNI RASHODI I IZDACI

171.588.000

171.588.000

Rashodi i izdaci po upravnim odjelima:

Oznaka PLAN ZA 2023. I. REBALANS 2023.
1 2 3
SVEUKUPNO 171.588.000 171.588.000
     
UKUPNO STARO USTROJSTVO 171.588.000 41.949.292
Razdjel: 001 Odjel gradske uprave za razvoj, urbanizam, ekologiju i gospodarenje zemljištem 1.692.583 256.085
Razdjel: 002 Odjel gradske uprave za komunalni sustav 30.360.690 6.973.177
Razdjel: 003 Odjel gradske uprave za poduzetništvo 7.143.790 173.837
Razdjel: 004 Odjel gradske uprave za odgoj i školstvo 50.890.709 12.940.992
Razdjel: 005 Odjel gradske uprave za zdravstvo i socijalnu skrb 8.267.900 2.055.610
Razdjel: 006 Odjel gradske uprave za kulturu 27.736.724 8.995.395
Razdjel: 007 Odjel gradske uprave za sport i tehničku kulturu 12.058.220 2.966.900
Razdjel: 008 Odjel gradske uprave za financije 12.039.421 2.977.106
Razdjel: 009 Odjel za gradsku samoupravu i upravu 8.053.311 1.643.103
Razdjel: 010 Ured Grada 1.850.910 467.130
Razdjel: 011 Zavod za informatičku djelatnost 1.470.650 338.350
Razdjel: 013 Odjel gradske uprave za provedbu dokumenata prostornog uređenja i građenje 27.000 1.700
Razdjel: 017 Odjel gradske uprave za gospodarenje imovinom 9.986.092 2.157.407
Razdjel: 018 Odjel gradske uprave za javnu nabavu 10.000 2.500
UKUPNO NOVO USTROJSTVO 0 129.638.708
Razdjel: 101 Upravni odjel za poslove gradonačelnika, Gradskog vijeća i mjesnu samoupravu 0 1.532.810
Razdjel: 102 Upravni odjel za gospodarstvo, razvoj, ekologiju i europske projekte 0 7.069.784
Razdjel: 103 Upravni odjel za urbanizam, prostorno uređenje i graditeljstvo 0 471.744
Razdjel: 104 Upravni odjel za komunalni sustav i promet 0 26.820.662
Razdjel: 105 Upravni odjel za gradsku imovinu 0 5.285.759
Razdjel: 106 Upravni odjel za odgoj i obrazovanje, kulturu, sport i mlade 0 65.790.766
Razdjel: 107 Upravni odjel za zdravstvo, socijalnu zaštitu i unapređenje kvalitete života 0 11.480.453
Razdjel: 108 Upravni odjel za financije 0 8.838.315
Razdjel: 109 Upravni odjel za opće poslove 0 2.348.415