Gradsko je vijeće na 21. sjednici održanoj 13. srpnja 2023. usvojilo Druge izmjene i dopune Proračuna Grada Rijeke za 2023. godinu i projekcija za 2024. i 2025. godinu.
Ukupni prihodi i primici, sukladno Drugim izmjenama i dopunama Proračuna Grada Rijeke za 2023. godinu, iznose 185.065.772 eura, što predstavlja povećanje za 9.369.957 eura, odnosno za 5,3% u odnosu na dosadašnji plan za 2023. godinu.
Ukupni rashodi i izdaci proračuna iznose 182.655.000 eura što predstavlja povećanje za 11.067.000 eura, odnosno za 6,4% u odnosu na dosadašnji plan 2023. godine.

Prikaz prihoda i rashoda – Druge Izmjene i dopune za 2023. godinu:

Red. br. Naziv Plan za 2023. II. rebalans 2023.
A. UKUPNI PRIHODI I PRIMICI 175.695.815 185.065.772
1. Ukupni prihodi 164.574.471 173.651.957
2. Primici od financijske imovine i zaduživanja 11.121.344 11.413.815
B. UKUPNI RASHODI I IZDACI 171.588.000 182.655.000
1. Ukupni rashodi 163.728.995 174.701.680
2. Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova 7.859.005 7.953.320
RAZLIKA (A-B) 4.107.815 2.410.772
C. PRENESENA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA -4.107.815 -2.410.772
Višak sredstava – proračun 2.089.420 3.181.002
Manjak sredstava – proračun -3.330.000 -3.330.000
Višak sredstava – proračunski korisnici 808.756 1.413.317
Manjak sredstava – proračunski korisnici -3.675.991 -3.675.091
RAZLIKA (A-B+C) 0 0

Prikaz osnovnih skupina prihoda i primitaka:

R.br. Naziv Plan za 2023. II. rebalans 2023.
1. PRIHODI POSLOVANJA 148.379.565 160.551.694
Prihodi od poreza 59.998.800 66.794.300
  Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna 43.194.462 46.613.089
Prihodi od imovine 13.556.603 14.982.132
Prihodi od upravnih i adm. pristojbi, pristojbi po pos. propisima i naknada 26.922.924 26.954.034
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija 2.582.909 3.056.274
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza 560.000 559.628
Kazne, upravne mjere i ostali prihodi 1.563.867 1.592.237
2. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE 16.194.906 13.100.263
Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine 4.285.800 4.438.800
Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine 11.909.106 8.661.463
3. PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA 11.121.344 11.413.815
UKUPNO PRIHODI I PRIMICI 175.695.815 185.065.772

Prikaz osnovnih skupina rashoda i izdataka

R.br. Naziv Plan za 2023. II. rebalans 2023.
1. RASHODI POSLOVANJA 131.838.261 139.757.672
Rashodi za zaposlene 62.738.223 65.016.818
Materijalni rashodi 45.827.033 49.975.484
Financijski rashodi 1.657.779 1.667.839
Subvencije 4.492.408 4.916.084
Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna 3.421.084 3.448.194
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade 5.178.708 5.386.117
Ostali rashodi 8.523.026 9.347.136
2. RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 31.890.734 34.944.008
Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine 1.073.041 1.271.650
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 17.716.349 18.560.320
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini 13.101.344 15.112.038
3. IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA 7.859.005 7.953.320
  UKUPNO RASHODI I IZDACI 171.588.000 182.655.000

Rashodi i izdaci po upravnim odjelima

Naziv

Plan

za 2023.

II. rebalans 2023.
1 2 4
SVEUKUPNO 171.588.000 182.655.000
     
UKUPNO STARO USTROJSTVO 41.949.292 31.712.793
Razdjel: 001 Odjel gradske uprave za razvoj, urbanizam, ekologiju i gospodarenje zemljištem 256.085 108.944
Razdjel: 002 Odjel gradske uprave za komunalni sustav 6.973.177 4.136.526
Razdjel: 003 Odjel gradske uprave za poduzetništvo 173.837 200.602
Razdjel: 004 Odjel gradske uprave za odgoj i školstvo 12.940.992 11.774.853
Razdjel: 005 Odjel gradske uprave za zdravstvo i socijalnu skrb 2.055.610 1.697.639
Razdjel: 006 Odjel gradske uprave za kulturu 8.995.395 4.857.015
Razdjel: 007 Odjel gradske uprave za sport i tehničku kulturu 2.966.900 2.952.330
Razdjel: 008 Odjel gradske uprave za financije 2.977.106 2.728.930
Razdjel: 009 Odjel za gradsku samoupravu i upravu 1.643.103 1.396.304
Razdjel: 010 Ured Grada 467.130 349.340
Razdjel: 011 Zavod za informatičku djelatnost 338.350 242.750
Razdjel: 013 Odjel gradske uprave za provedbu dokumenata prostornog uređenja i građenje 1.700 1.150
Razdjel: 017 Odjel gradske uprave za gospodarenje imovinom 2.157.407 1.264.170
Razdjel: 018 Odjel gradske uprave za javnu nabavu 2.500 2.240
UKUPNO NOVO USTROJSTVO 129.638.708 150.942.207
Razdjel: 101 UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE GRADONAČELNIKA, GRADSKOG VIJEĆA I MJESNU SAMOUPRAVU 1.532.810 1.760.805
Razdjel: 102 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO, RAZVOJ, EKOLOGIJU I EUROPSKE PROJEKTE 7.069.784 7.315.478
Razdjel: 103 UPRAVNI ODJEL ZA URBANIZAM, PROSTORNO UREĐENJE I GRADITELJSTVO 471.744 646.985
Razdjel: 104 UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNI SUSTAV I PROMET 26.820.662 29.899.056
Razdjel: 105 UPRAVNI ODJEL ZA GRADSKU IMOVINU 5.285.759 7.463.659
Razdjel: 106 UPRAVNI ODJEL ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE, KULTURU, SPORT I MLADE 65.790.766 78.735.596
Razdjel: 107 UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO, SOCIJALNU ZAŠTITU I UNAPREĐENJE KVALITETE ŽIVOTA 11.480.453 12.560.220
Razdjel: 108 UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIJE 8.838.315 9.687.556
Razdjel: 109 UPRAVNI ODJEL ZA OPĆE POSLOVE 2.348.415 2.872.852