Gradsko je vijeće na 14. sjednici održanoj 08. prosinca 2022.  donijelo Proračun Grada Rijeke za 2023. godinu i projekcije za 2024. i 2025. godinu.

Ukupni prihodi i primici za 2023. godinu iznose 175.695.815 eura, a ukupni rashodi i izdaci proračuna u 2023. godini iznose 171.588.000 eura.

Slijedi skraćeni prikaz prihoda i rashoda Proračuna Grada Rijeke za 2023. godinu.

Struktura prihoda i primitaka te rashoda i izdataka:

Red. br. Opis

Proračun za 2023.

A. UKUPNI PRIHODI I PRIMICI

175.695.815

1. PRIHODI POSLOVANJA

148.379.565

2. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE

16.194.906

3. PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA

11.121.344

B. UKUPNI RASHODI I IZDACI

171.588.000

1. RASHODI POSLOVANJA

131.838.261

2. RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

31.890.734

3. IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA

7.859.005

RAZLIKA (A-B)

4.107.815

C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA

-4.107.815

VIŠAK SREDSTAVA – PRORAČUNSKI KORISNICI

808.756

MANJAK SREDSTAVA – PRORAČUNSKI KORISNICI

-3.675.991

VIŠAK SREDSTAVA – PRORAČUN

2.089.420

MANJAK SREDSTAVA – PRORAČUN

-3.330.000

RAZLIKA (A-B+C)

0

Prikaz osnovnih skupina prihoda i primitaka:

Red. br. Opis Proračun za 2023.
1. PRIHODI POSLOVANJA

148.379.565

Prihodi od poreza

59.998.800

Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna

43.194.462

Prihodi od imovine

13.556.603

Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada

26.922.924

Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima

2.582.909

Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza

560.000

Kazne, upravne mjere i ostali prihodi

1.563.867

2. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE

16.194.906

Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine

4.285.800

Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine

11.909.106

3. PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA

11.121.344

SVEUKUPNO PRIHODI I PRIMICI

175.695.815

Prikaz osnovnih skupina rashoda i izdataka:

Red. br. Opis

Proračun za 2023.

1. RASHODI POSLOVANJA

131.838.261

Rashodi za zaposlene

62.738.223

Materijalni rashodi

45.827.033

Financijski rashodi

1.657.779

Subvencije

4.492.408

Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna

3.421.084

Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade

5.178.708

Ostali rashodi

8.523.026

2. RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

31.890.734

Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine

1.073.041

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

17.716.349

Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini

13.101.344

3. IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA

7.859.005

UKUPNI RASHODI I IZDACI

171.588.000

Rashodi i izdaci po odjelima gradske uprave:

R.br. Odjeli gradske uprave

Proračun za 2023.

1. Odjel gradske uprave za razvoj, urbanizam, ekologiju i gospodarenje zemljištem

1.692.583

2. Odjel gradske uprave za komunalni sustav

30.360.690

3. Odjel gradske uprave za poduzetništvo

7.143.790

4. Odjel gradske uprave za odgoj i školstvo

50.890.709

5. Odjel gradske uprave za zdravstvo i socijalnu skrb

8.267.900

6. Odjel gradske uprave za kulturu

27.736.724

7. Odjel gradske uprave za sport i tehničku kulturu

12.058.220

8. Odjel gradske uprave za financije

12.039.421

9. Odjel za gradsku samoupravu i upravu

8.053.311

10. Ured Grada

1.850.910

11. Zavod za informatičku djelatnost

1.470.650

12. Odjel gradske uprave za provedbu dokumenata prostornog uređenja i građenje

27.000

13. Odjel gradske uprave za gospodarenje imovinom

9.986.092

14. Odjel gradske uprave za javnu nabavu

10.000

UKUPNO

171.588.000