Na 76. gradonačelnikovom kolegiju prihvaćeni su prijedlozi godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Rijeke za 2023. godinu, kao i prvih Izmjena i dopuna Proračuna Grada Rijeke za 2024. godinu te upućeni Gradskom vijeću na raspravu i usvajanje.

Ukupni prihodi i primici konsolidiranog proračuna, odnosno proračuna Grada i 85 proračunskih korisnika, u 2023. godini ostvareni su u iznosu od 183.869.070,30 ili 97,2  % plana, a rashodi u iznosu od 161.639.081,15 eura ili 86,7 %.

U 2023. godini ostvaren tekući višak prihoda konsolidiranog proračuna u iznosu 22.229.989,15 eura, koji se sastoji od viška prihoda Grada u iznosu 18.092.846,68 eura te od viškova/manjkova proračunskih korisnika koji su ukupno ostvarili višak prihoda u iznosu od 4.137.142,47 eura. Nadalje, preneseni manjak konsolidiranog proračuna iz 2022. godine iznosi 4.832.934,71 eura i odnosi se na preneseni manjak Grada u iznosu 940.353,59 eura i preneseni manjak proračunskih korisnika u iznosu 3.892.581,12 eura. Zaključno, kada se zbroji ostvareni višak u 2023. godini s prenesenim manjkom iz prethodne 2022. godine, konačan financijski rezultat konsolidiranog proračuna za 2023. godinu iznosi 17.397.054,44 eura i odnosi se na višak prihoda Grada u iznosu 17.152.493,09 eura te višak prihoda proračunskih korisnika u iznosu 244.561,35 eura.

Uz prijedlog  godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Rijeke za 2023. godinu, usvojeni su i prijedlozi odluka o raspodjeli financijskog rezultata Grada Rijeke za 2023. godinu, Godišnji izvještaj za 2023. godinu o provedbi Višegodišnjeg plana uravnoteženja Proračuna Grada Rijeke za razdoblje 2023.-2025. godine te izvješće o izvršenju programa građenja i održavanja komunalne infrastrukture  te Plana raspodjele sredstava za komunalne prioritete na području mjesnih odbora za 2023. godinu.

Na sljedećoj sjednici Gradskog vijeća i prvi rebalans proračuna za 2024. godinu

Gradskom vijeću na raspravu i usvajanje upućen je i Prijedlog prvih Izmjena i dopuna Proračuna Grada Rijeke za 2024. godinu i projekcija za 2025. i 2026. godinu. Prvim rebalansom ukupni prihodi i primici konsolidiranog proračuna Grada i proračunskih korisnika iznose 186,8 milijuna eura, a ukupni rashodi i izdaci iznose 199,4 milijuna eura. Ukupni prihodi i primici su manji od rashoda i izdataka za 12,7 milijuna eura, a navedeni iznos razlike se uravnotežuje prenesenim sredstvima viška iz prethodnog razdoblja koja se uključuju u proračun. Prvim izmjenama i dopunama proračuna se obuhvaćaju sve nužne promjene planskih iznosa koje proizlaze iz dosadašnjeg tijeka izvršavanja proračuna te procjene ostvarenja do kraja godine.

Ukupni prihodi i primici se povećavaju za 16,7 milijuna eura ili za 9,8%, a najznačajnije povećanje je kod prihoda od poreza na dohodak i prihoda od pomoći. Prihodi od poreza na dohodak se planiraju u iznosu od 75,8 milijuna eura, što je povećanje u odnosu na dosadašnji plan za 11,9 milijuna eura ili 18,6%. Povećanje se temelji na boljem ostvarenju, na što utječe kontinuirani rast zaposlenosti i plaća. Procjenjuje se da će značajan utjecaj na povećanje prihoda od poreza na dohodak imati donesene uredbe kojima su se povećale plaće. Prihodi od pomoći se planiraju u iznosu 51,5 milijuna eura, što je povećanje za 4,9 milijuna. eura ili za 10,4%, a na povećanje u najvećoj mjeri utječu pomoći iz državnog proračuna za osnovne škole, obzirom na povećane rashode za zaposlene (rast plaća u OŠ).

Ukupni rashodi i izdaci se povećavaju za 20,4 milijuna eura ili za 11,4%, a najznačajnije povećanje je kod rashoda za zaposlene te kod materijalnih i kapitalnih rashoda. Rashodi za zaposlene se povećavaju u gradskoj upravi i kod proračunskih korisnika, ukupno za 10,5 milijuna eura, sukladno kolektivnom pregovaranju na razini Grada te za zaposlene u osnovnim školama sukladno kolektivnom ugovoru na razini države.

Uz prijedlog prvog rebalansa proračuna za 2024. godinu, Gradskom vijeću na raspravu i usvajanje upućeni su i prijedlozi odluka o izmjenama Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Rijeke za 2024. godinu, Odluke o raspodjeli financijskog rezultata Grada Rijeke za 2023. godinu, kao i izmjena Programa javnih potreba u sportu Grada Rijeke za 2024. godinu te Plana raspodjele sredstava spomeničke rente za 2024. godinu.

Gradskom vijeću upućen je i prijedlog Programa javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju te skrbi o djeci rane i predškolske dobi Grada Rijeke za pedagošku 2024./2025. godinu.

Prihvaćeno je Izvješće o stanju opremljenosti objekata i uređaja komunalne infrastrukture u mjesnim odborima na području Grada Rijeke, kriteriji za ocjenu stanja opremljenosti objekata i uređaja komunalne infrastrukture te predloženi raspored sredstava komunalne naknade po mjesnim odborima na području Grada Rijeke.

Dodijeljene potpore književnom stvaralaštvu za 2024. godinu

Na temelju javnog poziva za dodjelu potpora za poticanje književnog stvaralaštva za 2024. godinu, Grad Rijeka će dodijeliti četiri tromjesečne potpore u iznosu od 2.000,00 eura bruto Danili Linić, Davoru Grguriću, Evi Simčić i Dori Šustić.

Kako bi odgovorio na potrebe daljnjeg razvoja riječkog književnog stvaralaštva, Grad Rijeka je 2014. godine krenuo s projektom poticanja književnog stvaralaštva na lokalnoj razini, prateći pozitivan trend Ministarstva kulture i medija, koje je uvelo program stipendiranje književnog stvaralaštva. Mjera je donesena kao odgovor na nemogućnost književnika da se profesionalno bave spisateljskom djelatnošću uslijed zakona tržišta koji je pisce stavilo u položaj da se pisanjem bave u svoje slobodno vrijeme, a što je kontraproduktivno za održavanje i jačanje književne scene, a time i cjelokupne kulture. Porast broja prijava tijekom deset godina provođenja mjere (više od 200 prijava) te povećanje kvalitete pristiglih rukopisa dokaz su kako je ova mjera zaživjela među korisnicima te se pokazala opravdanom i pravovaljanom.

Nagrade učenicima i mentorima za posebna postignuća na državnoj i međunarodnoj razini

Također, usvojena je Odluke o dodjeli nagrada učenicima i odgojno obrazovnim radnicima-mentorima za posebna postignuća učenika na državnim i međunarodnim natjecanjima, susretima i smotrama u školskoj 2022./2023. godini. Pisano priznanje i prigodni pokloni dodjeljuju se učenicima za postignuća (pojedinačno ili ekipno) na međunarodnoj ili državnoj razini susretu ili smotri, dok se mentoru uz pisano priznanje dodjeljuje godišnja nagrada u novčanom obliku.

Nakon pregleda dokumentacije, utvrđeno je da je u školskoj godini 2022./2023. 56 mentora riječkih odgojno-obrazovnih ustanova pripremilo ukupno 209 učenika koji su osvojili jedno od prva tri mjesta na državnoj i/ili međunarodnoj razini natjecanja, susreta ili smotri u znanstvenim i umjetničkim područjima te području sporta i tehničke kulture u skladu.

S ciljem podupiranja znanja i izvrsnosti te isticanja darovitih pojedinaca, Grad Rijeka svake godine organizira i svečani prijem za uspješne učenike i njihove mentore koji na državnim i međunarodnim natjecanjima, smotrama i susretima postižu izvrsne rezultate.

Na savjetovanje sa zainteresiranom javnošću upućen je Nacrt prijedloga Godišnjeg plana razvoja sustava civilne zaštite na području grada Rijeke s financijskim učincima za trogodišnje razdoblje, sastavljen na temelju Godišnje analiza stanja sustava civilne zaštite na području grada Rijeke u 2023. godini. Savjetovanje je otvoreno do 19. lipnja.

Gradonačelnik je donio zaključak o nastavak obavljanja usluge iznajmljivanja e-romobila na području Grada Rijeke i raspisivanju novog javnog poziva za prikupljanje ponuda za obavljanje usluge iznajmljivanja e-romobila na području grada Rijeke. Cijena godišnje naknade za obavljanje usluge iznajmljivanja e-romobila iznosi 30 eura po jednom e-romobilu. Prihod od naknade predstavlja prihod proračuna Grada Rijeke te će se koristiti za daljnje unaprjeđenje u području projekata održive mobilnosti.

Donesen je i niz odluka vezanih uz gospodarenje gradskim poslovnim prostorima, stanovima, zemljištima i javnim površinama te niz drugih zaključaka.