Gradonačelnik Rijeke Marko Filipović sa svojim zamjenicima Sandrom Krpan i Goranom Palčevskim predstavio je prijedlog proračuna Grada Rijeke za 2024. godinu u visini od 170 milijuna eura, što predstavlja smanjenje za 15 milijuna eura ili za 8,1% u odnosu na 2023. godinu.

Prijedlog proračuna Grada Rijeke za 2024. godinu i projekcija za 2025. i 2026. godinu, a koji predstavljaju konsolidirani proračun Grada i svih 83 proračunskih korisnika usklađen sa zakonskim okvirom, danas se upućuju Gradskom vijeću na raspravu i usvajanje. Konferenciji za novinare prisustvovao je i pročelnik Upravnog odjela za financije Ante Mađerić.

„Prijedlog proračuna je treći proračun koji predlažem kao gradonačelnik zajedno sa zamjenicima, Sandrom Krpan i Goranom Palčevskim. Uoči sastavljanja proračuna, vodio sam krug razgovora s dijelom klubova gradskih vijećnika, koji su iznijeli svoje prijedloge i dio njih je u cijelosti ili djelomice uvršten u prijedlog proračuna“, kazao je gradonačelnik Filipović

Također, u sastavljanju Proračuna i ove godine su sudjelovali građani i to kroz tri postojeća modela participativnog budžetiranja: Male komunalne akcije, u kojem su sudjelovala i vijeća mjesnih odbora, kojima se zahvaljujem na doprinosu, Riječki program lokalnog partnerstva, koji njegujemo dugi niz godina i koji je iznjedrio male, ali vrlo značajne projekte u našoj zajednici, i Proračunska online igra Proračun(ajme), u kojoj je ove godine sudjelovalo 300-tinjak naših sugrađana.

„U najskorijem roku Gradskom vijeću na raspravu i usvajanje bit će upućen i treći rebalans proračuna za 2023. godinu, u kojem će se korigirati neki iznosi, što znači da stabilno poslujemo i plaćamo sve naše račune na vrijeme i u roku dospijeća“, poručio je gradonačelnik Rijeke Marko Filipović, ističući kako se stabilno poslovanje planira nastaviti u i narednom periodu.

„Smatramo da je proračun za 2024. godinu uravnotežen. Moram reći da smo izašli iz okvira s početka mandata kada su obveze bile značajne, tako da za sada brodimo u sigurnim vodama. Ne možemo projicirati što će se iduće godine dogoditi vezano uz makroekonomske pokazatelje na razini EU i na državnom nivou, no najbitnija poruka koju želimo poslati je da je proračun stabilan“, kazao je gradonačelnik Filipović.

Prijedlogom Proračuna Grada Rijeke za 2024. godinu i projekcija za 2025. i 2026. godinu, ukupni prihodi i primici za 2024. godinu iznose 170,0 milijuna eura, što predstavlja smanjenje za 15,0 milijuna eura ili za 8,1% u odnosu na 2023. godinu.

Ukupni rashodi i izdaci u 2024. godini planiraju se u iznosu 179,1 milijuna eura, što je smanjenje za 3,6 milijuna eura ili za 2,0% u odnosu na 2023. godinu. Projekcija rashoda za 2025. godinu iznosi 172,0 milijuna eura, a za 2026. godinu 170,1 milijuna eura.

Razlika između prihoda i rashoda uravnotežuje se prenesenim sredstvima iz prethodnog razdoblja. Grad Rijeka planira korištenje sredstava prenesenog viška koja će se koristiti za financiranje rashoda u iznosu od 8,7 milijuna eura u 2024. i 1,3 milijuna eura u 2025. godini.

„Proračun za 2024. godinu predložen je u manjem iznosu nego za prethodnu godinu, upravo zbog planiranog završetka velikih EU projekata. Kako natječaji za idući val europskih projekata još nisu raspisani, iskoristit ćemo 2024. godinu za pripremu velikih i značajnih projekata koji se prije svega odnose na ITU mehanizam“, kazao je gradonačelnik Filipović.

Predstavljanje Proračuna za 2024. godinu

Gradonačelnik Rijeke Marko Filipović

Najznačajnije obilježje prihodovne strane proračuna posljedica izmjene porezne politike

Na prihodnoj strani prijedloga proračuna najznačajnija promjena proizlazi iz izmjena Zakona o porezu na dohodak i Zakona o lokalnim porezima, kojima se od iduće godine ukida prirez porezu na dohodak, a koji trenutno u 2023. godini za Grad Rijeku iznosi 13,0%.

Kao oblik nadoknade za izgubljene prihode, gradovi mogu povećati visinu poreznih stopa za godišnje dohotke te su Proračunom i projekcijama za 2024.-2026. godinu prihodi od poreza na dohodak procijenjeni s povećanjem sadašnje niže stope poreza od 20,0% na stopu od 22,4% i sadašnje više stope od 30,0% na poreznu stopu od 33,6%, što je približno ekvivalent dosadašnjim poreznim stopama i stopi prireza od 12,0%, kako je prvotno, a u skladu s predizbornim obećanjima, bilo predviđeno za 2024. godinu.

Naime, za mandatno razdoblje do 2025. godine bilo je planirano postupno smanjenje stope prireza porezu na dohodak te je u 2024. godini stopa prireza trebala biti smanjena na 12%, a s konačnim ciljem da se u 2025. godini prirez smanji na ciljanu veličinu od 10%.

Nove porezne stope niže su od gornje granice propisane Zakonom o porezu na dohodak.

„Također na ovaj se način ne povećava porezno opterećenje građana obzirom da su nove porezne stope izračunate kao ekvivalent dosadašnjim stopama oporezivanja i stopi prireza od 12%. Prema procjeni učinka navedenih izmjena na obračun plaće zaposlene osobe u Rijeci koja ima bruto plaću od 1.590,00 eura i dvoje uzdržavane djece, razvidno  je da će se poreznom obvezniku i uz poreznu stopu od 22,4% povećati neto plaća na mjesečnoj razini za 31,05 eura, odnosno da će se na godišnjoj razini povećati za 372,60 eura“, poručio je gradonačelnik Filipović.

Isto tako, povećanjem poreznih stopa Grad neće u cijelosti nadoknaditi izgubljene prihode, ali će gubitak biti manji nego da korekcije poreznih stopa ne bude.

U slučaju da se ne usvoji predloženo povećanje poreznih stopa, izračuni pokazuju da bi godišnji gubitak prihoda od poreza na dohodak iznosio oko 12,0 milijuna eura po osnovi ukidanja prireza, ali i po osnovi povećanja osobnog odbitka i povećanja iznosa porezne osnovice za obračun poreza, što su također zakonske izmjene i utječu na smanjenje prihoda.

Predstavljanje Proračuna za 2024. godinu

Na konferenciji za novinare bio je i pročelnik financija Mađerić

Povećanje poreznih stopa je nužno jer u slučaju da se predloženo povećanje ne usvoji, dolazi u pitanje provedba brojnih programa Grada i proračunskih korisnika koji se financiraju iz poreznih prihoda, kao što je socijalni program, programi u odgoju i školstvu, javne potrebe u kulturi, sportu i tehničkoj kulturi, subvencije poduzetnicima, sufinanciranje privatnih vrtića, rashodi za zaposlene, materijalni rashodi za redovno funkcioniranje i odvijanje programskih aktivnosti Grada i proračunskih korisnika te brojni drugi rashodi.

„Radi se o redovnom funkcioniranju grada i usporedbe s manjim jedinicama lokalne uprave smatram neprimjerenima, jer te jedince lokalne samouprave imaju sve funkcije koje Grad Rijeka financira iz proračuna. Mislim tu i na ustanove u kulturi, počevši od HNK preko Bazena Kantrida do drugih velikih objekata koji imaju značajne troškove, ali i zaposlene ljude“, poručio je gradonačelnik Filipović.

Grad i proračunski korisnici u idućim godinama od 2024. – 2026. ne planiraju nova kreditna zaduženja te se financiranje svih rashoda Grada i proračunskih korisnika planira iz vlastitih sredstava pa se planirana sredstva u 2024.-2026. godini odnose samo na Agenciju za društveno poticanu stanogradnju Grada Rijeke vezano uz gradnju stanova po POS modelu.

Predstavljanje Proračuna za 2024. godinu

Goran Palčevski, Marko Filipović i Sandra Krpan

Planirani projektu u 2024. godini: Povećanje komunalnog standarda, smanjenje cijene vrtića, projekti prilagodbe klimatskim promjenama

Govoreći o rashodovnoj strani proračuna, gradonačelnik je izdvojio nekoliko važnijih projekata planiranih za realizaciju u 2024. godini.

„Suočeni s mnogim prijedlozima i kritikama sugrađana, nekad opravdanim a nekad nešto manje opravdanim, vezanim uz čistoću grada, idemo u sljedeću proračunsku godinu sa snažnim povećanjem sredstava za održavanje komunalne infrastrukture, i to 5,4 mil. eura, pri čemu izdvajam čišćenje javnih površina za 2,5 mil. eura, održavanje zelenih površina i dječjih igrališta za 1,0 mil. eura, održavanje nerazvrstanih cesta za 648.000 eura, proširenje i dodatna ulaganja u javnu rasvjetu za 365.000 eura, sanacija divljih deponija za 322.000 eura“, poručio je gradonačelnik Filipović.

Za program izgradnje cesta i javnih površina planira se iznosu od 4,0 mil. eura u 2024. godini, od čega će se za rekonstrukciju raskrižja ulica V. Dukića i T. Strižića izdvojiti 1,5 mil. eura. Provedba investicije Sustav gospodarenja otpadom od vrata do vrata kroz 2024.-2025. godinu planira se u iznosu od 1,1 mil eura, dok će se za dva nova projekta u sklopu Provedbe mjera prilagodbe klimatskim promjenama – sadnju drvoreda i ozelenjavanje parkova – putem Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost osigurati iznos od 376.000 eura. Tijekom 2024. godine provest će se javna nabava, s planiranom isporukom u 2025. godini, za nova vozila za Javnu vatrogasnu postrojbu u iznosu 2,1 mil. eura.

U 2024. godini planira se završetak velikih EU projekata, start up inkubator za kreativne tehnologije i IT industriju Energana, Turistička valorizacija reprezentativnih spomenika riječke industrijske baštine i projekt Povežimo se baštinom.

„Tijekom 2022. i 2023. godine izmjenama kolektivnih ugovora i pravilnika o radu, a također i sukladno provedenoj reorganizaciji gradske uprave u 2023. godini, povećani su rashodi za plaće i ostala materijalna prava za zaposlene u gradskoj upravi i kod proračunskih korisnika, a isto tako od 2024. godine se povećava iznos božićnice i regresa na iznos od 300 eura za djelatnike u gradskoj upravi i kod proračunskih korisnika. Stoga su izdvajanja za rashode za zaposlene u 2024. godini povećana za 6.101.000 eura u odnosu na 2023. godinu“, kazao je gradonačelnik Filipović.

Predstavljanje Proračuna za 2024. godinu

Zamjenica gradonačelnika Sandra Krpan

Zamjenica gradonačelnika Krpan: U sljedećoj godini naglasak na ulaganjima u vrtiće te kulturu

Zamjenica gradonačelnika Sandra Krpan osvrnula se na dio proračuna koji se odnosi na sektore za koje je zadužena odnosno na teme i projekte vezane u odgoj i obrazovanje, kulturu sport i mlade.

„Javnost je upoznata s činjenicom da smo u protekle dvije godine izrazitu pažnju posvetili otvaranju novih vrtićkih kapaciteta, posebice jasličkih skupina, a ulaganja u proširenje vrtićkih kapaciteta nastavljaju se tijekom 2024. te narednih godina. Također, u narednom periodu ću se, zajedno s gradonačelnikom Filipovićem i zamjenikom gradonačelnika Palčevskim, posvetiti ulaganju u kulture. Kulturni identitet grada Rijeke je prepoznat – jednom EPK, Rijeka će uvijek biti EPK, a mislim da će se to vidjeti i iz proračuna u narednom periodu“, poručila je zamjenica Krpan, dodavši:

„U idućoj godini povećavaju se sredstva za javne potrebe u kulturi, sportu i tehničkoj kulturi za oko 15 %. Posebno me veseli što su nakon povećanja naše stipendije postale najbolje stipendije u PGŽ: sa 113 eura na 150 eura povećane su učeničke stipendije i stipendije prema socijalnom kriteriju, a sa 146 eura na 200 eura studentske stipendije i stipendije za deficitarna zanimanja. Veća su izdvajanja iz proračuna za rad gradskih vrtića u 2024. godini za cca 1,9 mil. eura, za sufinanciranje privatnih vrtića za cca 200.000 eura i za sufinanciranja obrta za čuvanje djece za cca 50.000 eura. Time želimo ostvariti naš izborni program, a to je ostvarenje cilja da će svako dijete naći mjesto u vrtiću ili nekoj vrsti skrbi, dok se svi vrtići ne izgrade“, poručila je zamjenica Krpan.

Stoga se u narednom periodu planira se nastavak ulaganja u objekte dječjih vrtića, ali i osnovnih škola. Tako se u 2024. godini planira energetska obnova vrtića Radost u iznosu 250.000 eura i energetska obnova vrtića Vežica u iznosu 498.000 eura. Kroz dvije godine, odnosno 2024.-2025. godini planira se energetska obnova OŠ Turnić u iznosu od 1.400.000 eura, izgradnja i opremanje dječjeg vrtića na Krnjevu u iznosu od 2.600.000 eura, gradnja i opremanje vrtića Galeb u iznosu 625.000 eura i ugradnja solarnih elektrana na objektima odgoja i školstva u iznosu 660.000 eura. U 2025. i 2026. godini planirana je izgradnja i opremanje Dječjeg vrtića Gardelin u iznosu 3.500.000 eura i izgradnja i opremanje Dječjeg vrtića Rastočine u iznosu 6.067.000 eura.

Također, planira se i ulaganje u objekte sporta, pa se tako u 2024. godini planira zamjena umjetne trave na pomoćnom igralište Stadiona Kantrida u iznosu 453.000 eura, uređenje parketa Centra Zamet u iznosu 50.000 eura, zamjena balona Bazena za skokove u iznosu 200.000 eura, uređenje vanjske površine Boćarskog centra Podvežica u iznosu 90.000 eura te ugradnja solarnih elektrana na objektima sporta u iznosu 309.000 eura.  Za sustavno planiranje i realiziranje nabava sportske i druge opreme radi zamjene postojeće dotrajale ili oštećene opreme u objektima sporta i tehničke kulture kojima upravlja TD “Rijeka sport“ planiran je iznos od 120.000,00 eura.

Planirani su troškovi za pripremu projektne dokumentacije za obnovu objekta Teatrino u nekadašnjem bloku tvornice Rikard Benčić, krećemo s aktivnostima energetske obnove HKD-a na Sušaku odnosno izradom projekta energetske obnove.

„Suradnjom u Gradskom vijeću, osigurana su i sredstva za izradu Strategije kulturnog razvitka Grada Rijeke za razdoblje 2024. – 2030. Također, predviđena su sredstva za završetak obnavljana motornog broda Galeb sa stalnim muzejskim postavom u funkciji Muzeja grada Rijeke i dovršenje EU projekta ‘Povežimo se baštinom’ uređenjem i opremanjem dijela prizemlja Filodrammatice u funkciji  kulturno-turističkog posjetiteljskog centra i pratećeg sadržaja“, kazala je zamjenica Krpan.

Osigurana su sredstva u iznosu od 125.000,00 eura, za nabavu mini busa za prijevoz djece s teškoćama u razvoju za Centar za odgoj i obrazovanje. Novi mini bus biti će potpuno opremljen i prilagođen potrebama prijevoza djece s teškoćama.

U Osnovnoj školi Nikola Tesla osnovat će se međunarodna škola za djecu stranih državljana koji rade ili će raditi na području naše regije po programu koji nudi sveobuhvatan pristup učenju koji promiče kritičko razmišljanje, samostalnost i širinu znanja kod učenika. Sredstva se namjeravaju utrošiti na putne naloge, kotizacije, edukacije djelatnike, te na plaćanje članarina za taj program (IB – Baccalaureate program na engleskom).

Od iduće školske godine eksperimentalno će se uvesti Zdravstveni odgoj i obrazovanje u zainteresirane gradske osnovne škole. U proračunu za 2024. godinu planirano je 17.808,00 eura za eksperimentalnu provedbu ZOO u šest osnovnih škola Grada Rijeke (OŠ Centar, OŠ-SE Dolac, OŠ Ivana Zajca, OŠ Kantrida, OŠ Podmurvice i OŠ Vežica).

U listopadu ove godine potpisan je Ugovor o sufinanciranju projekta „RInkluzija“ u školskoj godini 2023./2024. u iznosu od 661.453,20 eura, pri čemu bespovratna sredstva iznose 562.235,22 eura i sredstva grada Rijeke još dodatnih 99.217,98 eura. Projektom je planirano zapošljavanje čak 93 pomoćnika koji će raditi sa 110 učenika riječkih osnovnoškolskih ustanova. Radi se o značajnom povećanju broja pomoćnika, a samim time i sredstava u odnosu na protekle godine.

U Proračunu za 2024. godinu, sredstva za provođenje programa produženog boravka i cjelodnevne nastave uvećana su za 277.775,00 eura odnosno 22,14%. Naime, temeljem iskaza interesa i potreba u 7 je škola kojima je Grad Rijeka osnivač dodana po jedna skupina.

„Vjerujem da iz svega ovog navedenog doista stoji ono što često ističemo: da smo tu jedni za druge, da je to naš grad i da sinergijom s građanima i gradskim vijećnicima možemo ostvariti viziju Rijeke kao mjesta ugodnog za život“, poručila je zamjenica Krpan.

Predstavljanje Proračuna za 2024. godinu

Zamjenik gradonačelnika Goran Palčevski

Zamjenik gradonačelnika Palčevski: Povećanje izdvajanja za Socijalni program

Zamjenik gradonačelnika Goran Palčevski osvrnuo se na dio proračuna koji se odnosi na resor za koji je zadužen, a to su prvenstveno zdravstvena zaštita i socijalna skrb i povezane teme.

„Od važnijih stavki istaknut ću naknade građanima i kućanstvima koje se planiraju u 2024. godini u iznosu 5,8 mil. eura te u približnim iznosima u idućim godinama. U odnosu na 2023. godinu, planirana sredstva u 2024. godini su veća za oko 400.000 eura ili za 7,4%. Ovi rashodi se najvećim dijelom odnose na naknade unutar Socijalnog programa Grada Rijeke, a osim toga na stipendije učenicima i studentima, novčane donacije za novorođenčad, sufinanciranje studentskih karata, rashode za udžbenike radnog karaktera i radne bilježnice za učenike osnovnih škola, nagrade učenicima i mentorima, nagrade Grada Rijeke i drugo“, poručio je Palčevski.

Povećavaju se i sredstva za socijalni program Grada Rijeke za 445.000,00 eura, a povećanje se odnosi na sredstva za podmirenje troškova stanovanja. Naime, do sada su usluge odvoza komunalnog otpada, usluge javne vodoopskrbe i javne odvodnje otpadnih voda, te usluge isporuke plina teretile komunalna društva, a od 2024. godine teretit će Proračun Grada Rijeke.

Povećavaju se i sredstva za socijalni program Grada Rijeke za 445.000,00 eura, a povećanje se odnosi na sredstva za podmirenje troškova stanovanja. Naime, do sada su usluge odvoza komunalnog otpada, usluge javne vodoopskrbe i javne odvodnje otpadnih voda, te usluge isporuke plina teretile komunalna društva, a od 2024. godine teretit će Proračun Grada Rijeke.

Također, u 2024. godini kao novi oblik pomoći planira se uvesti usluga rane razvojne podrške te pobliže urediti izmjenom Odluke o socijalnoj skrbi. Za navedeni oblik pomoći planirano je 20.000,00 eura.

Sredstva za ostale oblike pomoći planirana su na razini 2023. godine, s obzirom da se očekuje isti broj korisnika pomoći (5.000 korisnika koji ostvaruju oko 10.000 prava), te zadržavanje cijena usluga na razini 2023. godine.

Sredstva za program Zaštite tjelesnog i mentalnog zdravlja povećavaju se za oko 30%, za koliko su povećana sredstva planirana za financiranje rada udruga.

Kao i prethodnih godina nastavit će se su/financiranje projekata/programa koje provode ustanove s područja socijalne i zdravstvene zaštite, Gradsko društvo Crvenog križa Rijeka te projekti/programi koje provode više od 60tak udruga s našeg područja (više od 60 udruga).

Planira se 25.000,00 eura za financiranje usluga dnevnog boravka za osobe s demencijom (nova usluga)

Planira se povećanje od 25.000,00 eura za financiranje usluga prijevoza onkoloških bolesnika

„Ulaganja koja sam naglasio dio su naše dugoročne i stalne politike skrbi za najpotrebitije građane pa ih tako naglašava i prijedlog proračuna za iduću godinu. Mislim da Grad Rijeka svojom socijalnom politikom nadilazi ono što je propisano zakonom te da smo onime što pružamo svojim građanima sigurno iznad razine većine ostalih jedinica lokalne samouprave“, poručio je zamjenik Palčevski.

Više o prihodima proračuna

Kao što je prethodno rečeno, ukupni prihodi i primici za 2024. godinu planirani su u iznosu od 170,0 milijuna eura, od čega se pojedini vrijednosno najznačajniji prihodi planiraju u sljedećim iznosima:

-Prihodi od poreza se u 2024. godini planiraju u iznosu od 70,1 milijuna eura, što se prvenstveno odnosi na prihode od poreza na dohodak u iznosu od 64,0 milijuna eura i prihode od poreza na promet nekretnina u iznosu od 5,7 milijuna eura,

-Prihodi od pomoći se u 2024. godinu planiraju u iznosu od 46,6 milijuna eura, što je na razini 2023. godine. U 2025. godini se planiraju pomoći u iznosu od 41,2 milijuna eura, a u 2026. godini iznos od 42,7 milijuna eura. Manje planirani iznosi prihoda od pomoći u idućim godinama su sukladni dinamici dovršetka postojećih gradskih projekata koji se sufinanciraju iz EU sredstava, a s novim projektima će se aplicirati na buduće natječaje. Naime, smanjenje planiranih prihoda, a samim tim i rashoda vezano uz EU sredstva posljedica je činjenice da još nisu raspisani natječaji za sufinanciranje projekata iz novog financijskog i programskog razdoblja Europske Unije. Prvi natječaji očekuju se u 2024. godini pa će se sukladno uvjetima natječaja i prijavi projekata planirati i prihodi,

-Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, prihodi po posebnim propisima i naknade se u 2024. godini planiraju u iznosu od 27,0 milijuna eura, što je približno na razini 2023. g. Odnose se najvećim dijelom na prihode od komunalne naknade u iznosu od 16,5 milijuna eura, komunalnog doprinosa u iznosu od 1,6 milijuna eura i prihode po posebnim propisima u iznosu od 8,6 milijuna eura,

-Prihodi od imovine se u 2024. g. planiraju u iznosu od 14,1 milijuna eura, što je za 912.000 eura ili za 6,1% manje u odnosu na 2023. godinu. Odnose se na prihode od financijske imovine u iznosu od cca 500.000 eura i prihode od nefinancijske imovine u iznosu od 13,5 milijuna eura, a obuhvaćaju prihode od zakupa i iznajmljivanja imovine, naknade za koncesije, spomeničku rentu i drugo,

-Prihodi od prodaje nefinancijske imovine se odnose na prodaju zemljišta, prava građenja i prodaju stanova i poslovnih objekata. U 2024. godini se planiraju u iznosu od 6,6 milijuna eura, što je smanjenje za 6,5 milijuna eura ili za 49,9% u odnosu na 2023. godinu, obzirom da na veće ostvarenje prihoda u 2023.g. utječu ostvareni prihodi od prodaje POS stanova na lokaciji Martinkovac u iznosu od 5,8 milijuna eura,

-Primici od financijske imovine i zaduživanja se u 2024. godini planiraju u iznosu od 1,5 milijuna eura, što je smanjenje za 9,9 milijuna eura ili za 87,1% u odnosu na 2023. godinu. Na smanjenje ovih prihoda utječe završetak velikih kapitalnih projekata koji su se financirali iz kreditnih sredstava,

Više o rashodima proračuna

Što se tiče rashodne strane proračuna, ukupni rashodi i izdaci proračuna se u 2024. godini planiraju u iznosu od 179,1 mil. eura, od čega se pojedine najznačajnije vrste rashoda planiraju u sljedećim iznosima:

Rashodi za zaposlene se planiraju u 2024. godini u iznosu 71,1 mil. eura i povećavaju se u odnosu na 2023. godinu za ili 9,4%. Naime, tijekom 2022. i 2023. godine izmjenama kolektivnih ugovora i pravilnika o radu, a također i sukladno provedenoj reorganizaciji gradske uprave u 2023. godini, povećani su rashodi za plaće i ostala materijalna prava za zaposlene u gradskoj upravi i kod proračunskih korisnika,

Materijalni rashodi se planiraju u 2024. godini u iznosu 56,3 mil. eura, što je povećanje za 6,4 mil. eura ili 12,7% u odnosu na 2023. godinu. Na planiranje materijalnih rashoda imaju utjecaj još uvijek visoke stope inflacije, koje proizlaze iz rasta cijena proizvoda i usluga,

Financijski rashodi se planiraju u 2024. godini u iznosu 1,4 mil. eura, što je smanjenje za 289.000 eura ili 17,3% u odnosu na 2023. godinu. U 2025. i 2026. godini se planiraju u manjim iznosima, odnosno u iznosu od 1,2 mil. eura godišnje, u skladu s planiranim financijskim obvezama u tim godinama,

Subvencije se planiraju u 2024. godini u iznosu 5,0 mil. eura, što je na razini 2023.g. te u približno istim iznosima u 2025. i 2026. godini. Planirana sredstva se odnose na subvenciju poslovanja KD „Autotrolej“, na potpore poduzetničkih programa, sufinanciranje obrta za čuvanje djece i drugo,

Naknade građanima i kućanstvima se planiraju u 2024. godini u iznosu 5,8 mil. eura te u približnim iznosima u idućim godinama. U odnosu na 2023. godinu, planirana sredstva u 2024. godini su veća za oko 400.000 eura ili za 7,4%. Ovi rashodi se najvećim dijelom odnose na naknade unutar Socijalnog programa Grada Rijeke, a osim toga na stipendije učenicima i studentima, novčane donacije za novorođenčad, sufinanciranje studentskih karata, rashode za udžbenike radnog karaktera i radne bilježnice za učenike osnovnih škola, nagrade učenicima i mentorima, nagrade Grada Rijeke i drugo,

Ostali rashodi se planiraju u 2024. godini u iznosu 10,7 mil. eura, što je povećanje za 1,4 mil. eura ili za 14,5% u odnosu na 2023. godinu. To su rashodi za javne potrebe u kulturi, sportu, tehničkoj kulturi, sufinanciranje privatnih vrtića, sufinanciranje udruga, sredstva za Gradsku vatrogasnu zajednicu, za političke stranke, razvojne programe s komunalnim društvima, obnovu pročelja i drugo,

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (kapitalni rashodi) se planiraju u iznosu od 21,3 mil. eura u 2024. godini, što je smanjenje za 13,6 mil. eura ili za 39,0% u odnosu na 2023. godinu te u iznosu od oko 18,0 mil. eura u idućim godinama. Uvodno su istaknute najznačajnije investicije koje se planiraju u objekte osnovnih škola, dječjih vrtića, objekte sporta, program gradnje cesta i drugo. Manje planiranje kapitalnih rashoda u idućim godinama je sukladno dinamici dovršetka velikih kapitalnih projekata. Također, kao što je prethodno rečeno, na manje planirane iznose utječe i činjenica da još nisu raspisani natječaji za sufinanciranje projekata iz novog financijskog i programskog razdoblja Europske Unije. Prvi natječaji se očekuju u 2024. godini pa će se sukladno uvjetima istih i planirati pojedini projekti,

Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova se planiraju sukladno financijskim obvezama u pojedinim godinama, a odnose se najvećim dijelom na izdatke za otplatu glavnice po osnovi ranije primljenih kredita. U 2024. godini se planiraju u iznosu 5,2 mil. eura, što je za 2,7 mil. eura ili za 34,1% manje u odnosu na 2023. godinu te u iznosu od 6,2 mil. eura u 2025. godini i 5,3 mil. eura u 2026. godini.