Pravni, savjetodavni, protokolarni i stručno-administrativni poslovi u svezi s djelokrugom rada gradonačelnika, Gradskog vijeća i njegovih radnih tijela. Pravo na pristup informacijama i zaštita osobnih podataka, informiranje građana putem medija i gradskih web portala, poslovi mjesne samouprave, vijeća i predstavnika nacionalnih manjina i poslovi koordinacije Urbane aglomeracije Rijeka.

Kontakt informacije odjela

Verena Lelas Turak
 • Upravni odjel za poslove Gradonačelnika, Gradskog vijeća i mjesnu samoupravu

 • Korzo 16, Rijeka
 • T. +385 51 209 524
 • F. +385 51 209 520
 • ured-grada@rijeka.hr
  • Privremena pročelnica

  • Lelas Turak Verena
  • Tajnica

  • Eda Harbaš

Prijam građana kod gradonačelnika

Gradonačelnik u pravilu građane prima na razgovor dva puta mjesečno. Za razgovor kod gradonačelnika možete se najaviti putem sljedećih brojeva
Telefona: +385 51 209 527
Fax: 051 334 008
E-maila: gradonacelnik@rijeka.hr
ili pisanim putem na adresu: Grad Rijeka, Gradonačelnik, Korzo 16, 51000 Rijeka

Poštanski sandučić gradonačelnika

Poštanski sandučić gradonačelnika nalazi se na recepciji Grada Rijeke, Korzo 16, Rijeka, prizemno.

Ostali oblici komunikacije:

Rubrika “Reci glasno”

Putem rubrike “Reci glasno!” na portalu Moja Rijeka također možete postaviti pitanje gradskoj upravi ili pak ukazati na kakve probleme vezane uz područja nadležnosti gradskog sustava. Odgovori se kao i pitanja u ovoj rubrici javno objavljuju.

Savjetovanja sa zainteresiranom javnošću

Koordinatorica za savjetovanja sa zainteresiranom javnošću (prema Kodeksu savjetovanja sa zainteresiranom javnošću u postupcima donošenja zakona, drugih propisa i akata) je Vesna Labudović Maržić.

Tel: +385 51 209 532
E- mail: vesna.labudovic-marzic@rijeka.hr

Ostvarivanje prava na pristup informacijama

Službenik za informiranje (prema Zakonu o pravu na pristup informacijama) je Doris Šajn.

Tel: +385 51 209 521
E mail: informacije@rijeka.hr

Zaštita osobnih podataka

Službenik za zaštitu osobnih podataka Grada Rijeke je Doris Šajn.

Tel: +385 51 209 521
E-mail: doris.sajn@rijeka.hr