U ovom se Odsjeku obavljaju pravni, savjetodavni i stručno-administrativni poslovi u svezi s djelokrugom rada Gradonačelnika, Gradskog vijeća i njegovih radnih tijela, poslovi u svezi objavljivanja i izdavanja službenog glasila Grada, poslovi u svezi ostvarivanja djelovanja vijeća i predstavnika nacionalnih manjina te savjetodavni poslovi koordinacije vezani za rad tijela i radnih timova Urbane aglomeracije.

Stručni poslovi vezani uz djelokrug rada Gradonačelnika

U ovom Odsjeku uređuju se i pravno usklađuju Odluke gradonačelnika dostupne javnosti putem medija i online putem kroz formu Kolegija gradonačelnika.  Također,  u okviru pripreme akata i odluka provode se Savjetovanja sa zainteresiranom javnošću. Koordinatorica za savjetovanja sa zainteresiranom javnošću (prema Kodeksu savjetovanja sa zainteresiranom javnošću u postupcima donošenja zakona, drugih propisa i akata) je Vesna Labudović Maržić – tel: +385 51 209 532; e-mail: vesna.labudovic-marzic@rijeka.hr

Stručni poslovi vezani uz rad Gradskog vijeća i radnih tijela

U Odsjeku se obavljaju i poslovi pripremanja sjednica Gradskog vijeća i materijala koji se na tim sjednicama obrađuju. Jednako tako ovaj Odsjek na raspolaganju je i radnim tijelima Gradskog vijeća.

Objavljivanje i izdavanje službenog glasila Grada

Službene novine Grada Rijeke službeno su glasilo Grada Rijeke u kojem se objavljuju opći akti koji moraju biti javno objavljeni, odluke i drugi akti Gradskog vijeća i Gradonačelnika te ostali akti čije je objavljivanje obvezno. Tiskano izdanje službenih novina je pravno obvezujuće, a elektronička verzija Službenih novina informativnog je karaktera.

Djelovanje predstavnika nacionalnih manjina

Na području Grada Rijeke žive pripadnici različitih nacionalnih manjina. U javnom životu grada manjine sudjeluju putem vijeća nacionalnih manjina i putem svojih udruga. Ovaj Odsjek obavlja poslove osiguranja djelovanja predstavnika manjina.

Koordinacija Urbane aglomeracije Rijeka

Urbana aglomeracija Rijeka obuhvaća sljedeće jedinice lokalne samouprave: Grad Rijeka, Grad Bakar,Grad Kastav, Grad Kraljevica, Grad Opatija, Općina Čavle,Općina Jelenje, Općina Klana, Općina Kostrena, Općina Lovran,Općina Matulji, Općina Mošćenička Draga, Općina Omišalj, Općina Viškovo.  Ovaj odsjek koordinira susrete sastanke i projekte Urbane aglomeracije.

 

Telefon Fax Adresa Osoba za kontakt Email Web

Odsjek za poslove Gradonačelnika i Gradskog vijeća

Viša savjetnica - koordinatorica poslova Urbane aglomeracije Rijeka T. +385 51 209 614
T. +385 99 2391 409
F. +385 51 209 537 Korzo 16, Rijeka Depikolzuane Maja
maja.depikolzuane@rijeka.hr
Referentica predsjednice Gradskoga vijeća T. +385 51 209 541 Korzo 16, Rijeka Ines Pece
ines.pece@rijeka.hr
Viša savjetnica - koordinatorica za pravne poslove T. +385 51 209 526 Korzo 16, 51000 Rijeka Jurković Vesna
vesna.jurkovic@rijeka.hr
Viša savjetnica za pravne poslove T. +385 51 209 532 Korzo 16, Rijeka Ujedno Koordinatorica za savjetovanja sa zainteresiranom javnošću
Labudović-Maržić Vesna
vesna.labudovic-marzic@rijeka.hr
Savjetnica za projekte urbane aglomeracije T. +385 51 209 616
T. +385 91 2122 616
Korzo 16, Rijeka Miletić Lončar Anita
anita.miletic-loncar@rijeka.hr
Referentica za pripremu sjednica Gradskog vijeća T. +385 51 209 439 F. +385 51 209 480 Korzo 16, Rijeka Mulac Jelena
jelena.mulac@rijeka.hr
Referentica za pripremu kolegija gradonačelnika T. +385 51 209 534 F. +385 51 209 548 Korzo 16, Rijeka Muzica Ksenija
ksenija.muzica@rijeka.hr
Referentica za administrativne poslove T. +385 51 209 694 Korzo 16, Rijeka Pešov Daniela
daniela.pesov@rijeka.hr