Radna tijela odnosno odbori gradskog vijeća proučavaju i razmatraju pojedina pitanja te daju mišljenja i prijedloge na odluke i akte koji se donose na sjednicama vijeća.

Gradsko vijeće osniva stalne i povremene odbore i druga radna tijela radi proučavanja i razmatranja pojedinih pitanja te pripreme prijedloga odluka i drugih akata iz njegovog djelokruga, kao i davanja mišljenja i prijedloga u svezi drugih pitanja koja su na dnevnom redu sjednica Gradskog vijeća.

Stalni odbori Gradskog vijeća

Odbor za javna priznanja Grada Rijeke

Sastav, broj članova, djelokrug i način rada odbora utvrđuju se Poslovnikom Gradskog vijeća.

Gradsko vijeće može odlukom osnovati i druge stalne ili povremene odbore i druga radna tijela.

Sastav, broj članova, djelokrug i način rada Odbora za javna priznanja Grada Rijeke utvrđuje se odlukom Gradskog vijeća kojom se uređuju javna priznanja.