Odbor za međugradsku i međunarodnu suradnju razmatra pitanja iz područja suradnje Grada Rijeke s drugim jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave kao i odgovarajućim jedinicama drugih država, priprema prijedloge akata i daje mišljenje o prijedlozima drugih predlagatelja koji se odnose na to područje te obavlja i druge poslove određene Poslovnikom i aktima Gradskog vijeća.

Gradsko vijeće Grada Rijeke, na sjednici održanoj 21. srpnja 2021. godine u Odbor za međugradsku i međunarodnu suradnju Gradskog vijeća Grada Rijeke imenovalo je:

  • Aleksandra-Sašu Milakovića, za predsjednika
  • Astrid Massari, za potpredsjednicu
  • Aljošu Bratuša, za člana
  • Stefana Mataju Mafricija, za člana
  • Igora Sušića, za člana.

Kontakti Odbora:

Tajnica Odbora:
Maja Tatalović
Telefon: 051 209 615
E-mail: maja.tatalovic@rijeka.hr

Referent za pripremu sjednica Odbora:
Daniela Pešov
Telefon:  051 209 694
Telefaks: 051 209 537
E-mail: danijela.pesov@rijeka.hr