Odbor za ravnopravnost spolova razmatra provođenje aktivnosti na unapređivanju prava na ravnopravnost spolova, predlaže mjere u svezi promicanja ravnopravnosti spolova te obavlja i druge poslove određene Poslovnikom i aktima Gradskog vijeća.

Gradsko vijeće Grada Rijeke, na sjednici održanoj 21. srpnja 2021. godine u Odbor za ravnopravnost spolova Gradskog vijeća Grada Rijeke imenovalo je:

  • Šteficu Jagić Rađa, za predsjednicu
  • Jadranku Žikić, za potpredsjednicu
  • Ćenana Beljuljia, za člana
  • Lindu Čulinović Husanović, za članicu
  • Aleksandru Lovrić, za članicu


Kontakti Odbora:

Tajnica Odbora
Maja Tatalović
Telefon: +385 51 209 615
E-mail: maja.tatalovic@rijeka.hr

Referent za pripremu sjednica Odbora
Ines Pece
Telefon:  +385 51 209 541
Telefaks:  +385 51 209 537
E-mail: ines.pece@rijeka.hr