Odbor za ravnopravnost spolova razmatra provođenje aktivnosti na unapređivanju prava na ravnopravnost spolova, predlaže mjere u svezi promicanja ravnopravnosti spolova te obavlja i druge poslove određene Poslovnikom i aktima Gradskog vijeća.

U Odbor za ravnopravnost spolova izabrani su:

  • Sandra Krpan, za predsjednicu
  • Dragica Skorupan, za potpredsjednicu
  • Aleksandra Lovrić, za članicu
  • Tanija Čaušević, za članicu
  • Štefica Jagić, za članicu


Kontakti Odbora:

Tajnica Odbora
Maja Homolka
Telefon: +385 51 209 615
E-mail: maja.homolka@rijeka.hr

Referent za pripremu sjednica Odbora
Ines Pece
Telefon:  +385 51 209 541
Telefaks:  +385 51 209 537
E-mail: ines.pece@rijeka.hr