Odbor za predškolski odgoj i obrazovanje razmatra potrebe građana u području predškolskog odgoja i obrazovanja, predlaže mjere u svezi promicanja tih djelatnosti te obavlja i druge poslove određene Poslovnikom i aktima Gradskog vijeća.

U Odbor za predškolski odgoj i obrazovanje izabrani su:

  • Danko Švorinić za predsjednika
  • Dajna Jogan za potpredsjednicu
  • Nataša Košuta za članicu
  • Astrid Massari za članicu
  • Morana Jokić za članicu
  • Božidarka-Matija Čerina za članicu
  • Vedran Vivoda za člana


Kontakti Odbora:
Tajnica Odbora:
Iva Miloš
Tel: 051 209 576
E-mail: iva.milos@rijeka.hr

Referent za pripremu sjednica Odbora:
Daniela Pešov
Telefon:  051 209 694
Telefaks: 051 209 537
E-mail: danijela.pesov@rijeka.hr