Odbor za urbanizam i prostorno uređenje razmatra i predlaže elemente politike prostornog uređenja Grada Rijeke, razmatra i predlaže provođenje urbanističke politike Grada Rijeke, razmatra pitanja koja se odnose na prostorno planiranje i zaštitu graditeljske baštine, zaštitu prostornih resursa i usklađivanje prostornog razvoja te rješenja zaštite i promicanja zaštite okoliša, obavlja i druge poslove određene Poslovnikom i aktima Gradskog vijeća.

Gradsko vijeće Grada Rijeke, na sjednici održanoj 21. srpnja 2021. godine u Odbor za urbanizam i prostorno uređenje Gradskog vijeća Grada Rijeke imenovalo je:

  • Adrijana Rogića, za predsjednika
  • Marina Račića, za potpredsjednika
  • Marina Baraća, za člana
  • Marijana Šegotu, za člana
  • Sandra Vizlera,  za člana.

Kontakti Odbora:

Tajnica Odbora:
Sonja Oštarić 
Tel: 051 209 280
E-mail: sonja.ostaric@rijeka.hr

Referent za pripremu sjednica Odbora
Daniela Pešov
Telefon:  051 209 694
Telefaks: 051 209 537
E-mail: danijela.pesov@rijeka.hr