Odbor za mjesnu samoupravu prati rad tijela mjesne samouprave, predlaže Gradskom vijeću mjere za unapređenje rada mjesne samouprave, razmatra s tim u svezi prijedloge vijeća mjesnih odbora i daje mišljenje Gradskom vijeću te predlaže Gradskom vijeću koje bi poslove iz samoupravnog djelokruga Grada Rijeke koji su od značaja za mjesne odbore moglo povjeriti mjesnim odborima, razmatra i prijedloge odluka za provođenje izbora za članove vijeća mjesnih odbora kao i druge prijedloge akata od važnosti za razvoj i funkcioniranje mjesne samouprave, predlaže Gradskom vijeću imenovanja odnosno preimenovanja ulica i trgova.

Gradsko vijeće Grada Rijeke, na sjednici održanoj 21. srpnja 2021. godine u Odbor za mjesnu samoupravu Gradskog vijeća Grada Rijeke imenovalo je:

  • Josipa Ostrogovića, za predsjednika
  • Kristijana Smarčića, za potpredsjednika
  • Marina Mataiju, za članove
  • Zorana Šalova, za članove
  • Dragana Grgića, za člana

Kontakti Odbora:

Tajnik Odbora:
Vinko Randić
Telefon: 051 209 477
E-mail: vinko.randic@rijeka.hr

Referent za pripremu sjednica Odbora:
Ines Pece
Telefon:  051 209 541
Telefaks: 051 209 537
E-mail: ines.pece@rijeka.hr