Odbor za mjesnu samoupravu prati rad tijela mjesne samouprave, predlaže Gradskom vijeću mjere za unapređenje rada mjesne samouprave, razmatra s tim u svezi prijedloge vijeća mjesnih odbora i daje mišljenje Gradskom vijeću te predlaže Gradskom vijeću koje bi poslove iz samoupravnog djelokruga Grada Rijeke koji su od značaja za mjesne odbore moglo povjeriti mjesnim odborima, razmatra i prijedloge odluka za provođenje izbora za članove vijeća mjesnih odbora kao i druge prijedloge akata od važnosti za razvoj i funkcioniranje mjesne samouprave, predlaže Gradskom vijeću imenovanja odnosno preimenovanja ulica i trgova.

U Odbor za mjesnu samoupravu izabrani su:

  • Josip Ostrogović, za predsjednika
  • Koraljko Pasarić, za potpredsjednika
  • Zvonimir Gržeta, za člana
  • Lucio Eškinja, za člana
  • Danijela Bradamante, za članicu

Kontakti Odbora:

Tajnik Odbora:
Vinko Randić
Telefon: 051 209 477
E-mail: vinko.randic@rijeka.hr

Referent za pripremu sjednica Odbora:
Ines Pece
Telefon:  051 209 541
Telefaks: 051 209 537
E-mail: ines.pece@rijeka.hr