Odbor za nacionalne manjine razmatra pitanje djelovanja vijeća i predstavnika nacionalnih manjina te udruga i društava nacionalnih manjina, razmatra pitanja u vezi s ostvarivanjem prava nacionalnih manjina, daje ocjene o stupnju ostvarivanja prava nacionalnih manjina, predlaže mjere za unapređivanje položaja nacionalnih manjina, razmatra prijedloge odluka i drugih akata koje donosi Gradsko vijeće, a kojima se uređuju pitanja od značaja za nacionalne manjine, predlaže oblike potpore djelovanju nacionalnih manjina i njihovih udruga, obavlja i druge poslove određene Poslovnikom i aktima Gradskog vijeća.

 

Kontakti Odbora:
Tajnica Odbora:
Verena Lelas-Turak
Telefon: 051 209 528
E-mail: verena.lelas-turak@rijeka.hr

Referent za pripremu sjednica Odbora:
Daniela Pešov
Telefon:  051 209 541
Telefaks: 051 209 694
E-mail: danijela.pesov@rijeka.hr