Ovdje su dostupni projekti financirani iz EU fondova. Radi se o projektima Grada Rijeke, gradskih ustanova te povezanih društava, kao i organizacija civilnog društva.

Naime, Grad Rijeka već dugo sudjeluje u projektima koji su sufinancirani od strane Europske unije i to na dva osnovna načina:

  • kao partner u projektima i
  • kroz sufinanciranje korisnika bespovratne pomoći EU.

Kako se sve više pravnih osoba javlja na natječaje za korištenje financijskih potpora EU, tako raste i broj zahtjeva upućen prema Gradu Rijeci za sufinanciranje projekata. Stoga je donesen Pravilnik o sufinanciranju projekata u okviru programa Europske unije i drugih programa međunarodne suradnje (SN PGŽ 37/11).

Grad Rijeka prethodno je aktivno sudjelovao u nizu aktivnosti i projekata iz područja europskih integracija koji su financirani iz programa pretpristupne pomoći EU (ISPA; SPARAD i PHARE odnosno od 2007. godine IPA) te programa tehničko-financijske pomoći te prekogranične suradnje (CARDS i INTERREG). Koristeći međunarodnu suradnju kao i prije navedene izvore financiranja EU, Grad Rijeka je ostvario niz uspješnih projekata i aktivnosti koji su doprinijeli unapređenju Grada Rijeke te njenom približavanju standardima EU.

Grad Rijeka je početkom 2007. godine s Agencijom za razvoj Varaždinske županije – AZRA potpisao ugovor o korištenju Ureda hrvatskih regija u Bruxellesu. Cilj osnivanja Ureda bio je je zastupanje interesa regija odnosno županija i gradova u institucijama EU značajnim za regionalni razvoj, pronalaženje mogućnosti suradnje s evropskim partnerima u projektima EU, te prosljeđivanje informacija o događanjima na raznim područjima djelovanja EU.

Hrvatska je 2013. godine postala punopravna članica Europske unije, što je otvorilo posve nove mogućnosti za sljedeću fazu razvoja Rijeke. U prethodnom razdoblju bio je potreban inovativan pristup u financiranju projekata i programa, a IPA-programi (pretpristupni programi koji pomažu pripremi za članstvo u EU) nisu bili otvoreni za potrebe razvoja infrastrukture gradova kao što je Rijeka.

No ulaskom Hrvatske u Europsku uniju, Rijeci su postali dostupni EU-fondovi pa i neki posve novi programi koje Europska unija razvija za razdoblje 2013.-2017. godine. U tom razdoblju dolazi do izražaja sav prethodno uloženi trud na razini gradskog sustava jer Rijeka ima velik broj pripremljenih projekata i programa koje prilagođava kriterijima europskih fondova.