Gradsko vijeće na 29. sjednici održanoj 24. rujna 2020. godine prihvatilo je izvješće o izvršenju Proračuna u prvih šest mjeseci ove godine.

Ukupni prihodi i primici ostvareni su u razdoblju I–VI 2020. godine u iznosu od 486.936.099 kuna ili 36,9% godišnjeg plana, a ukupni rashodi i izdaci proračuna izvršeni su u iznosu od 488.012.841 kuna ili 38,0% godišnjeg plana.
Iz navedenog proizlazi da je u razdoblju I-VI 2020. godine ostvaren manjak prihoda u
iznosu 1.076.742 kuna, a sastoji se od viška prihoda proračunskih korisnika u iznosu 1.819.681 kuna i manjka prihoda proračunskih sredstava u iznosu 2.896.424 kuna.

Ukupni prihodi i primici proračuna za 2020. godinu planirani u iznosu od 1.318.882.108 kuna, a u razdoblju I-VI 2020. godine ostvareni su u iznosu 486.936.099 kuna ili 36,9% godišnjeg plana. U odnosu na isto razdoblje prethodne godine manji su za 1,6 milijuna kuna ili 0,3%.

Na pad prihoda u prvom polugodištu 2020. godine u odnosu na isto razdoblje prethodne godine utjecale su pogoršane ekonomske okolnosti uvjetovane pandemijom.
Jedine skupine prihoda koje su veće u odnosu na prethodnu godinu su prihodi od pomoći i primici od zaduženja što je povezano s investicijama, prvenstveno u kulturnu infrastrukturu, koje se financiraju iz navedenih prihoda. Također, na rast prihoda od pomoći u 2020. godini utječe promjena u načinu evidentiranja rashoda za zaposlene u osnovnim školama koja se primjenjuje od 2020. godine sukladno uputi Ministarstva financija da se u proračunima JLP(R)S, koje su osnivači osnovnih škola, iskazuju rashodi za zaposlene u osnovnim školama i prihodi od pomoći iz državnog proračuna iz kojih se navedeni rashodi financiraju. Do 2020. godine su se rashodi za zaposlene u osnovnim školama iskazivali u državnom proračunu na što je Državna
revizija dala uputu Ministarstvu financija da se to promijeni obzirom da su osnovne škole proračunski korisnici JLP(R)S.

U strukturi ostvarenih prihoda i primitaka najveći udjel imaju prihodi poslovanja s 87,9%, slijede prihodi od prodaje nefinancijske imovine s udjelom od 1,8% te primici od financijske imovine i zaduživanja s udjelom od 10,3%.

U razdoblju I-VI 2020. godine ukupni proračunski rashodi i izdaci izvršeni u iznosu 488.012.841 kuna ili 38,0% godišnjeg plana.
U strukturi ukupno izvršenih rashoda i izdataka proračuna najveći je udjel rashoda poslovanja s 79,1%, slijede rashodi za nabavu nefinancijske imovine s 17,3% udjela te izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova s udjelom od 3,6%.
Ostvareni rashodi i izdaci proračuna u razdoblju I-VI 2020. godine veći su za 101,4 milijuna kuna ili za 26,2% u odnosu na isto razdoblje prethodne godine.
Iako su zbog pandemije i pada prihoda izvršena smanjenja rashoda na brojnim stavkama, na ukupno povećanje rashoda utječe promjena u načinu iskazivanja rashoda u osnovnim školama koji se od 2020. iskazuju u Proračunu Grada, a do 2020. godine su bili iskazivani u državnom proračunu, što je već prethodno pojašnjeno. Radi se o iznosu od cca 147,0 milijuna kuna koliko je planirano na godišnjoj razini za ovu namjenu.

Struktura prihoda i primitaka te rashoda i izdataka:

Red. br. Opis Tekući plan za 2020. Izvršenje za
I-VI 2020.
A. UKUPNI PRIHODI I PRIMICI 1.318.882.108 486.936.099
1. PRIHODI POSLOVANJA 1.110.123.961 428.300.645
2. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE 64.734.134 8.677.474
3. PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA 144.024.013 49.957.979
B. UKUPNI RASHODI I IZDACI 1.283.240.000 488.012.841
1. RASHODI POSLOVANJA 923.399.649 386.052.446
2. RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 324.525.101 84.306.856
3. IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA 35.315.250 17.653.539
VIŠAK/MANJAK PRIHODA TEKUĆE GODINE (A-B) 35.642.108 -1.076.742
C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA -35.642.108 -187.573.757
VIŠAK/MANJAK PRIHODA – PRORAČUNSKI KORISNICI -257.108 -11.418.163
MANJAK PRIHODA – PRORAČUN -35.385.000 -176.155.594
RAZLIKA (A-B+C) 0 -188.650.499

 

Prikaz osnovnih skupina prihoda i primitaka:

Red. br. Opis Tekući plan za 2020. Izvršenje za
I-VI 2020.
1. PRIHODI POSLOVANJA 1.110.123.961 428.300.645
Prihodi od poreza 367.558.000 160.270.668
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna 385.732.027 142.427.216
Prihodi od imovine 106.691.428 34.691.441
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada 210.297.145 77.102.857
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija 20.057.789 5.448.745
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza 4.800.000 2.171.772
Kazne, upravne mjere i ostali prihodi 14.987.572 6.187.947
2. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE 64.734.134 8.677.474
Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine 23.064.000 2.813.556
Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine 41.670.134 5.863.918
3. PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA 144.024.013 49.957.979
SVEUKUPNO PRIHODI I PRIMICI 1.318.882.108 486.936.099

 

Prikaz osnovnih skupina rashoda i izdataka:

Red. br. Opis Tekući plan za 2020. Izvršenje za
I-VI 2020.
1. RASHODI POSLOVANJA 923.399.649 386.052.446
Rashodi za zaposlene 385.770.836 188.186.538
Materijalni rashodi 309.442.105 116.683.071
Financijski rashodi 28.434.797 9.832.018
Subvencije 79.802.100 29.463.811
Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg prpračuna 15.686.980 5.392.878
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade 29.299.500 11.373.829
Ostali rashodi 74.963.331 25.120.302
2. RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 324.525.101 84.306.856
Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine 9.513.000 1.727.476
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 133.766.478 22.919.029
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini 181.245.623 59.660.351
3. IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA 35.315.250 17.653.539
UKUPNI RASHODI I IZDACI 1.283.240.000 488.012.841

 

Rashodi i izdaci po odjelima gradske uprave:

R.br. Odjeli gradske uprave Tekući plan za 2020. Izvršenje za
I-VI 2020.
1. Odjel gradske uprave za razvoj, urbanizam, ekologiju i gospodarenje zemljištem 21.362.324 1.532.949
2. Odjel gradske uprave za komunalni sustav 227.593.100 85.461.390
3. Odjel gradske uprave za poduzetništvo 35.999.343 4.292.283
4. Odjel gradske uprave za odgoj i školstvo 302.431.074 136.123.406
5. Odjel gradske uprave za zdravstvo i socijalnu skrb 53.226.800 21.023.524
6. Odjel gradske uprave za kulturu 327.826.599 102.738.968
7. Odjel gradske uprave za sport i tehničku kulturu 79.004.000 36.587.562
8. Odjel gradske uprave za financije 91.363.718 41.194.405
9. Odjel za gradsku samoupravu i upravu 54.601.916 20.705.511
10. Ured Grada 14.674.000 5.426.404
11. Zavod za informatičku djelatnost 10.534.400 3.700.097
12. Odjel gradske uprave za provedbu dokumenata prostornog uređenja i građenje 200.000 2.640
13. Odjel gradske uprave za gospodarenje imovinom 64.222.726 29.193.702
14. Odjel gradske uprave za javnu nabavu 200.000 30.000
UKUPNO 1.283.240.000 488.012.841

Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Rijeke za 2020. godinu objavljen je u Službenim novinama Grada Rijeke br. 13/20.