Gradsko vijeće Grada Rijeke na 23. sjednici održanoj 19. prosinca 2019. godine donijelo je Proračun Grada Rijeke za 2020. godinu.

Ukupni prihodi i primici za 2020. godinu iznose 1.318.882.108 kuna, a ukupni rashodi i izdaci proračuna u 2020. godini iznose 1.283.240.000 kuna.

Slijedi skraćeni prikaz prihoda i rashoda Proračuna Grada Rijeke za 2020. godinu.

Struktura prihoda i primitaka te rashoda i izdataka:

Red. br. Opis Proračun za 2020.
A. UKUPNI PRIHODI I PRIMICI 1.318.882.108
1. PRIHODI POSLOVANJA 1.110.123.961
2. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE 64.734.134
3. PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA 144.024.013
B. UKUPNI RASHODI I IZDACI 1.283.240.000
1. RASHODI POSLOVANJA 926.390.424
2. RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 321.534.326
3. IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA 35.315.250
RAZLIKA (A-B) 35.642.108
C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA -35.642.108
VIŠAK SREDSTAVA – PRORAČUNSKI KORISNICI 1.742.892
MANJAK SREDSTAVA – PRORAČUNSKI KORISNICI -2.000.000
MANJAK SREDSTAVA – PRORAČUN -35.385.000
RAZLIKA (A-B+C) 0

 

Prikaz osnovnih skupina prihoda i primitaka:

Red. br. Opis Proračun za 2020.
1. PRIHODI POSLOVANJA 1.110.123.961
Prihodi od poreza 367.558.000
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna 385.732.027
Prihodi od imovine 106.691.428
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada 210.297.145
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija 20.057.789
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza 4.800.000
Kazne, upravne mjere i ostali prihodi 14.987.572
2. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE 64.734.134
Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine 23.064.000
Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine 41.670.134
3. PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA 144.024.013
SVEUKUPNO PRIHODI I PRIMICI 1.318.882.108

 

Prikaz osnovnih skupina rashoda i izdataka:

Red. br. Opis Proračun za 2020.
1. RASHODI POSLOVANJA 926.390.424
Rashodi za zaposlene 385.859.336
Materijalni rashodi 311.880.501
Financijski rashodi 28.211.788
Subvencije 80.251.400
Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg prpračuna 15.711.180
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade 29.399.500
Ostali rashodi 75.076.719
2. RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 321.534.326
Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine 9.513.000
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 133.487.338
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini 178.533.988
3. IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA 35.315.250
UKUPNI RASHODI I IZDACI 1.283.240.000

 

Rashodi i izdaci po odjelima gradske uprave:

R.br. Odjeli gradske uprave Proračun za 2020.
1. Odjel gradske uprave za razvoj, urbanizam, ekologiju i gospodarenje zemljištem 21.362.324
2. Odjel gradske uprave za komunalni sustav 227.593.100
3. Odjel gradske uprave za poduzetništvo 35.999.343
4. Odjel gradske uprave za odgoj i školstvo 302.431.074
5. Odjel gradske uprave za zdravstvo i socijalnu skrb 53.226.800
6. Odjel gradske uprave za kulturu 327.826.599
7. Odjel gradske uprave za sport i tehničku kulturu 79.004.000
8. Odjel gradske uprave za financije 91.363.718
9. Odjel za gradsku samoupravu i upravu 54.601.916
10. Ured Grada 14.674.000
11. Zavod za informatičku djelatnost 10.534.400
12. Odjel gradske uprave za provedbu dokumenata prostornog uređenja i građenje 200.000
13. Odjel gradske uprave za gospodarenje imovinom 64.222.726
14. Odjel gradske uprave za javnu nabavu 200.000
UKUPNO 1.283.240.000

Cjeloviti tekst Proračuna Grada Rijeke za 2020. godinu objavljen je u Službenim novinama Grada Rijeke br. 23/19.