Gradsko je vijeće na 28. sjednici održanoj 14. srpnja 2020. usvojilo Prve izmjene i dopune Proračuna Grada Rijeke za 2020. godinu i projekcije za 2021. i 2022. godinu. Prvim izmjenama i dopunama Proračuna Grada Rijeke prihodi i primici proračuna planiraju se u iznosu od 1.125.667.109 kuna, a rashodi i izdaci u iznosu od 1.146.400.000 kuna.
Ukupni prihodi i primici su manji od rashoda i izdataka za 20.732.891 kuna. Navedeni iznos razlike između prihoda i primitaka i rashoda i izdataka uravnotežuje se prenesenim sredstvima iz prethodnog razdoblja.

Prikaz prihoda i rashoda – Prve Izmjene i dopune za 2020. godinu:

Red. br.

Opis

Proračun 2020. I. rebalans 2020.
A. UKUPNI PRIHODI I PRIMICI

1.318.882.108

1.125.667.109

1. Ukupni prihodi

1.174.858.095

1.001.577.099

2. Primici od financijske imovine i zaduživanja

144.024.013

124.090.010

B. UKUPNI RASHODI I IZDACI

1.283.240.000

1.146.400.000

1. Ukupni rashodi

1.247.924.750

1.114.083.347

2. Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova

35.315.250

32.316.653

RAZLIKA (A-B)

35.642.108

-20.732.891

C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA

-35.642.108

20.732.891

Višak sredstava – proračunski korisnici

1.742.892

7.390.600

Manjak sredstava – proračunski korisnici

-2.000.000

-1.877.280

Višak sredstava – proračun

0

15.219.571

Manjak sredstava – proračun -35.385.000

0

RAZLIKA (A-B+C)

0

0

 

Prikaz osnovnih skupina prihoda i primitaka:

R.br.

Opis

Proračun za 2020.

I. rebalans 2020.

1. PRIHODI POSLOVANJA 1.110.123.961 970.294.649
Prihodi od poreza 367.558.000 315.175.000
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna 385.732.027 366.803.999
Prihodi od imovine 106.691.428 81.452.575
Prihodi od upravnih i adm. pristojbi, pristojbi po pos. propisima i naknada 210.297.145 171.214.514
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija 20.057.789 15.986.602
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza 4.800.000 4.800.000
Kazne, upravne mjere i ostali prihodi 14.987.572 14.861.959
2. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE 64.734.134 31.282.450
Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine 23.064.000 13.398.000
Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine 41.670.134 17.884.450
3. PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA 144.024.013 124.090.010
UKUPNO PRIHODI I PRIMICI 1.318.882.108 1.125.667.109

 

Prikaz osnovnih skupina rashoda i izdataka:

R.br.

Opis

Proračun za 2020.

I. rebalans 2020.

1. RASHODI POSLOVANJA 926.390.424 854.860.234
Rashodi za zaposlene 385.859.336 388.793.756
Materijalni rashodi 311.880.501 268.344.841
Financijski rashodi 28.211.788 23.110.318
Subvencije 80.251.400 66.158.689
Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna 15.711.180 21.377.919
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade 29.399.500 28.306.500
Ostali rashodi 75.076.719 58.768.211
2. RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 321.534.326 259.223.113
Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine 9.513.000 8.936.784
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 133.487.338 105.995.542
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini 178.533.988 144.290.787
3. IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA 35.315.250 32.316.653
  UKUPNO RASHODI I IZDACI 1.283.240.000 1.146.400.000

 

Rashodi i izdaci po odjelima gradske uprave:

R.br. Opis

Proračun za 2020.

I. rebalans 2020.

1.

Odjel za razvoj, urbanizam, ekologiju i
gospodarenje zemljištem

21.362.324

13.139.510

2.

Odjel za komunalni sustav

227.593.100

202.687.451

3.

Odjel za poduzetništvo

35.999.343

31.388.793

4.

Odjel za odgoj i školstvo

302.431.074

303.039.257

5.

Odjel za zdravstvo i socijalnu skrb

53.226.800

51.695.600

6.

Odjel za kulturu

327.826.599

270.811.178

7.

Odjel za sport i tehničku kulturu 79.004.000 64.018.701

8.

Odjel za financije 91.363.718 85.857.862

9.

Odjel za gradsku samoupravu i upravu 54.601.916 43.489.007

10.

Ured Grada 14.674.000 13.369.700

11.

Zavod za informatičku djelatnost 10.534.400 9.584.400

12.

Odjel za provedbu dokumenata prostornog
uređenja i građenje
200.000 200.000

13.

Odjel gradske uprave za gospodarenje imovinom 64.222.726 57.018.541

14.

Odjel gradske uprave za javnu nabavu 200.000 100.000

UKUPNI RASHODI I IZDACI

1.283.240.000 1.146.400.00

Cjeloviti tekst Prvih izmjena i dopuna Proračuna Grada Rijeke za 2020. godinu objavljen je u Službenim novinama Grada Rijeke br. 11/20.