Gradsko vijeće je dana 19. prosinca na svojoj 31. sjednici održanoj od 17. do 19. prosinca 2020. godine usvojilo Druge izmjene i dopune Proračuna Grada Rijeke za 2020. godinu i projekcija za 2021. i 2022. godinu. Drugim izmjenama i dopunama Proračuna Grada Rijeke prihodi i primici proračuna planiraju se u iznosu od 1.092.065.513 kuna, a rashodi i izdaci u iznosu od 1.112.900.000 kuna. Ukupni prihodi i primici su manji od rashoda i izdataka za 20.834.487 kuna. Navedeni iznos razlike između prihoda i primitaka i rashoda i izdataka uravnotežuje se prenesenim sredstvima iz prethodnog razdoblja.

Prikaz prihoda i rashoda – Druge Izmjene i dopune za 2020. godinu:

Red. br. Opis Plan za 2020. Novi plan za 2020.
A. UKUPNI PRIHODI I PRIMICI 1.125.667.109 1.092.065.513
1. Ukupni prihodi 1.001.577.099 997.939.751
2. Primici od financijske imovine i zaduživanja 124.090.010 94.125.762
B. UKUPNI RASHODI I IZDACI 1.146.400.000 1.112.900.000
1. Ukupni rashodi 1.114.083.347 1.078.161.651
2. Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova 32.316.653 34.738.349
RAZLIKA (A-B) -20.732.891 -20.834.487
C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA 20.732.891 20.834.487
Višak sredstava – proračunski korisnici 7.390.600 7.708.196
Manjak sredstava – proračunski korisnici -1.877.280 -2.093.280
Višak sredstava – proračun 15.219.571 15.219.571
RAZLIKA (A-B+C) 0 0

 

Prikaz osnovnih skupina prihoda i primitaka:

R.br. Opis Plan za 2020. Novi plan za 2020.
1. PRIHODI POSLOVANJA 970.294.649 971.060.123
Prihodi od poreza 315.175.000 343.780.000
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna 366.803.999 344.394.518
Prihodi od imovine 81.452.575 82.884.398
Prihodi od upravnih i adm. pristojbi, pristojbi po pos. propisima i naknada 171.214.514 166.134.002
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija 15.986.602 14.516.981
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza 4.800.000 4.575.000
Kazne, upravne mjere i ostali prihodi 14.861.959 14.775.224
2. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE 31.282.450 26.879.628
Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine 13.398.000 11.268.000
Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine 17.884.450 15.611.628
3. PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA 124.090.010 94.125.762
UKUPNO PRIHODI I PRIMICI 1.125.667.109 1.092.065.513

 

Prikaz osnovnih skupina rashoda i izdataka:

R.br. Opis Plan za 2020. Novi plan za 2020.
1. RASHODI POSLOVANJA 854.823.737 852.409.426
Rashodi za zaposlene 388.757.225 394.119.051
Materijalni rashodi 268.350.105 273.289.530
Financijski rashodi 23.116.608 24.522.191
Subvencije 65.847.289 61.751.889
Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna 21.717.919 12.676.788
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade 28.249.700 27.027.976
Ostali rashodi 58.784.891 59.022.001
2. RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 259.259.610 225.752.225
Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine 8.948.534 6.239.346
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 106.196.724 89.026.416
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini 144.114.352 130.486.463
3. IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA 32.316.653 34.738.349
  UKUPNO RASHODI I IZDACI 1.146.400.000 1.112.900.000

 

Rashodi i izdaci po odjelima gradske uprave:

R.br. Opis Plan za 2020. Novi plan za 2020.
1. Odjel za razvoj, urbanizam, ekologiju i
gospodarenje zemljištem
13.151.260 10.047.282
2. Odjel za komunalni sustav 202.675.701 186.449.334
3. Odjel za poduzetništvo 31.388.793 12.834.955
4. Odjel za odgoj i školstvo 303.039.257 307.291.630
5. Odjel za zdravstvo i socijalnu skrb 51.695.600 51.199.100
6. Odjel za kulturu 270.811.178 265.034.573
7. Odjel za sport i tehničku kulturu 64.018.701 68.417.885
8. Odjel za financije 85.857.862 86.541.157
9. Odjel za gradsku samoupravu i upravu 43.489.007 43.524.757
10. Ured Grada 13.369.700 12.738.200
11. Zavod za informatičku djelatnost 9.584.400 9.582.100
12. Odjel za provedbu dokumenata prostornog
uređenja i građenje
200.000 100.000
13. Odjel gradske uprave za gospodarenje imovinom 57.018.541 59.039.027
14. Odjel gradske uprave za javnu nabavu 100.000 100.000
UKUPNI RASHODI I IZDACI 1.146.400.00 1.112.900.000