Gradsko vijeće na 34. sjednici održanoj 30. i 31. ožujka 2021. godine prihvatilo je godišnje izvješće o izvršenju Proračuna za 2020. godinu.

Ukupni prihodi i primici ostvareni su u 2020. godini u iznosu od 1.066.529.019 kuna ili
97,7% godišnjeg plana, a ukupni rashodi i izdaci proračuna izvršeni su u iznosu od 1.025.953.098 kuna ili 92,2% godišnjeg plana.
Iz navedenog proizlazi da je u 2020. godini ostvaren višak prihoda konsolidiranog
proračuna u iznosu 40.575.921 kuna, a sastoji se od viška proračunskih prihoda u iznosu 38.781.964 kuna i viška vlastitih i namjenskih prihoda proračunskih korisnika u iznosu 1.793.957 kuna

Ukupni prihodi i primici proračuna za 2020. godinu planirani u iznosu od 1.092.065.513 kuna, a ostvareni su u iznosu 1.066.529.019 kuna ili 97,7% godišnjeg
plana. U odnosu na prethodnu 2019. godinu veći su za 113,6 milijuna kuna ili za 11,9%.

U strukturi ostvarenih prihoda i primitaka najveći udjel imaju prihodi poslovanja s 88,1%, slijede primici od financijske imovine i zaduživanja s udjelom od 9,6% te prihodi od prodaje nefinancijske imovine s udjelom od 2,3%.
Iako su zbog pandemije brojne vrste prihoda ostvarene u znatno manjim iznosima, treba pojasniti da je na povećanje visine proračuna u 2020. godini utjecala promjena u načinu iskazivanja prihoda/rashoda za zaposlene u osnovnim školama. Radi se o iznosu od 147,5 milijuna kuna koji se od 2020. godine po prvi put uključuje u Proračun Grada Rijeke te se visina proračuna povećava i na prihodnoj i na rashodnoj strani za navedeni iznos.

Ukupni proračunski rashodi i izdaci u 2020. godini planirani su u iznosu 1.112.900.000 kuna, a izvršeni su u iznosu 1.025.953.098 kuna ili 92,2%
godišnjeg plana.
U strukturi ukupno izvršenih rashoda i izdataka proračuna najveći je udjel rashoda
poslovanja sa 78,8%, slijede rashodi za nabavu nefinancijske imovine sa 17,9% udjela te izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova s udjelom od 3,3%.
Ostvareni rashodi i izdaci proračuna u 2020. godini veći su za 136,7 milijuna kuna ili za 15,4% u odnosu na prethodnu godinu. Iako su zbog pandemije i pada prihoda izvršena smanjenja rashoda na brojnim stavkama, ostvareni rashodi i izdaci proračuna u 2020. godini veći su nego u 2019. godini. Razlog tome je promjena u načinu iskazivanja rashoda u osnovnim školama koji se od 2020. iskazuju u Proračunu Grada te povećavaju visinu proračuna, a do 2020. godine su se
iskazivali u državnom proračunu, što je već prethodno pojašnjeno. Radi se o iznosu od 147,5 milijuna kuna.

Struktura prihoda i primitaka te rashoda i izdataka:

Red. br. Opis Tekući plan za 2020. Izvršenje za
2020.
A. UKUPNI PRIHODI I PRIMICI 1.092.065.513 1.066.529.019
1. PRIHODI POSLOVANJA 971.060.123 939.620.687
2. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE 26.879.628 24.858.088
3. PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA 94.125.762 102.050.244
B. UKUPNI RASHODI I IZDACI 1.112.900.000 1.025.953.098
1. RASHODI POSLOVANJA 852.581.038 808.628.516
2. RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 225.580.613 183.894.679
3. IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA 34.738.349 33.429.903
VIŠAK/MANJAK PRIHODA TEKUĆE GODINE (A-B) – 20.834.487 40.575.921
C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA 20.834.487 -185.463.735
VIŠAK/MANJAK SREDSTAVA – PRORAČUNSKI KORISNICI 5.614.916 -9.308.141
VIŠAK/MANJAK SREDSTAVA – PRORAČUN 15.219.571 -176.155.594
RAZLIKA (A-B+C) 0 -144.887.814

 

Prikaz osnovnih skupina prihoda i primitaka:

Red. br. Opis Tekući plan za 2020. Izvršenje za
2020.
1. PRIHODI POSLOVANJA 971.060.123 939.620.687
Prihodi od poreza 343.780.000 368.554.747
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna 344.394.518 290.499.545
Prihodi od imovine 82.884.398 87.358.234
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada 166.134.002 163.068.237
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija 14.516.981 12.622.916
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza 4.575.000 3.550.185
Kazne, upravne mjere i ostali prihodi 14.775.224 13.966.824
2. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE 26.879.628 24.858.088
Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine 11.268.000 9.419.189
Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine 15.611.628 15.438.898
3. PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA 94.125.762 102.050.244
SVEUKUPNO PRIHODI I PRIMICI 1.092.065.513 1.066.529.019

 

Prikaz osnovnih skupina rashoda i izdataka:

Red. br. Opis Tekući plan za 2020. Izvršenje za
2020.
1. RASHODI POSLOVANJA 852.581.038 808.628.516
Rashodi za zaposlene 394.070.392 379.945.502
Materijalni rashodi 273.762.831 252.571.413
Financijski rashodi 24.228.664 22.342.637
Subvencije 61.711.624 61.539.318
Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna 12.689.187 9.642.289
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade 26.643.865 24.950.648
Ostali rashodi 59.474.475 57.636.709
2. RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 225.580.613 183.894.679
Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine 6.470.783 5.696.333
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 88.600.402 73.935.220
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini 130.509.428 104.263.125
3. IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA 34.738.349 33.429.903
UKUPNI RASHODI I IZDACI 1.112.900.000 1.025.953.098

 

Rashodi i izdaci po odjelima gradske uprave:

R.br. Odjeli gradske uprave Tekući plan za 2020. Izvršenje za
2020.
1. Odjel gradske uprave za razvoj, urbanizam, ekologiju i gospodarenje zemljištem 10.047.282 8.799.453
2. Odjel gradske uprave za komunalni sustav 186.588.994 178.207.102
3. Odjel gradske uprave za poduzetništvo 12.834.955 12.631.922
4. Odjel gradske uprave za odgoj i školstvo 307.305.219 288.198.540
5. Odjel gradske uprave za zdravstvo i socijalnu skrb 51.201.220 46.310.553
6. Odjel gradske uprave za kulturu 265.034.573 225.394.586
7. Odjel gradske uprave za sport i tehničku kulturu 68.743.167 68.760.951
8. Odjel gradske uprave za financije 86.062.626 80.403.542
9. Odjel za gradsku samoupravu i upravu 43.524.757 40.895.761
10. Ured Grada 12.736.080 11.955.845
11. Zavod za informatičku djelatnost 9.582.100 8.914.647
12. Odjel gradske uprave za provedbu dokumenata prostornog uređenja i građenje 100.000 34.523
13. Odjel gradske uprave za gospodarenje imovinom 59.039.027 55.385.672
14. Odjel gradske uprave za javnu nabavu 100.000 60.000
UKUPNO 1.112.900.000 1.025.953.098

Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Rijeke za 2020. godinu objavljen je u Službenim novinama Grada Rijeke br. 07/21.