Ciljevi provođenja javne nabave između ostalog obuhvaćaju jednaki tretman svih sudionika sustava javne nabave, poticanje tržišnog natjecanja i održivog gospodarskog rasta te pružanje jedinstvene pravne zaštite sudionicima procesa nabave.

Što je javna nabava?

Javna nabava podrazumijeva provođenje zakonom propisanih postupaka i pravila prilikom nabave roba, radova i usluga koje su potrebne javnim tijelima - državnim tijelima, jedinicama lokalne samouprave i javnim ustanovama – budući da ta tijela raspolažu javnim financijskim sredstvima, odnosno novcem poreznih obveznika.

Pravila i postupci trebaju imati javnu prepoznatljivost i osigurati pristupačnost svim zainteresiranim osobama uz istovremeno postizanje najšireg društvenog nadzora nad potrošnjom javnih sredstava.

Profil Grada Rijeke

Prema Zakonu o javnoj nabavi, Grad Rijeka je, kao jedinica lokalne samouprave, javni naručitelj.
Profil Grada Rijeke kao javnog naručitelja je:
Grad Rijeka, Korzo 16, 51000 Rijeka
MB: 2664763  OIB Grada Rijeke: 54382731928
Telefon: 051/209-333
Glavna adresa naručitelja (URL): www.rijeka.hr

Pravni i zakonski okvir

Pravni i zakonski okvir koji se odnosi na Javnu nabavu obuhvaća niz različitih propisa, institucija i službi.

Elektronička javna nabava (e-nabava) je sveobuhvatni naziv za sustav javne nabave koji se temelji na primjeni elektroničkih sredstava komunikacije u postupcima javne nabave i uključuje elektroničke alate kao potporu različitim fazama procesa javne nabave.

Pravila koja se primjenjuju na svaku pojedinu nabavu ovise ovisi o procijenjenoj vrijednosti nabave (vrijednost bez PDV-a) odnosno o vrijednosnom pragu nabave koji je utvrđenom europskim direktivama o nabavi ili nacionalnim zakonodavstvom. Pojednostavljeno rečeno, s obzirom na procijenjeni iznos za nabavu roba, radova i usluga, koriste se različiti Zakonom propisani postupci javne nabave.

Prethodna savjetovanja sa zainteresiranim gospodarskim subjektima

Grad Rijeka je, temeljem članka 198. stavka 3. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“, broj 120/16 i 114/22) obvezan prije pokretanja otvorenog ili ograničenog postupka javne nabave za nabavu radova (male i velike vrijednosti) ili postupka javne nabave velike vrijednosti za nabavu robe ili usluga, provesti postupak obveznog savjetovanja sa zainteresiranim gospodarskim subjektima u trajanju od minimalno 5 (pet) dana.

Prethodna savjetovanja s gospodarskim subjektima se od 1. siječnja 2024. godine, sukladno Pravilniku o planu nabave, registru ugovora, prethodnom savjetovanju i analizi tržišta u javnoj nabavi (NN 101/2017 i 144/20 i 30/23  objavljuju na stanicama Elektroničkog oglasnika javne nabave Republike Hrvatske (EOJN RH).

Nakon svakog provedenog savjetovanja Grad Rijeka razmatra sve primjedbe i prijedloge zainteresiranih gospodarskih subjekata, izrađuje izvješća o prihvaćenim i neprihvaćenim primjedbama i prijedlozima te ga javno objavljuje u EOJN RH.

Na prethodno savjetovanje stavlja se:

  • opis predmeta nabave,
  • tehničke specifikacije,
  • kriterije za kvalitativni odabir gospodarskog subjekta,
  • kriterije za odabir ponude, i
  • posebni uvjeti za izvršenje ugovora.

Svi zainteresirani gospodarski subjekti za dobivanje ugovora o javnoj nabavi pozivaju se na sudjelovanje u prethodnom savjetovanju kako bi davanjem primjedbi, prijedloga i savjeta doprinijeli kvalitetnijoj provedbi postupka nabave i odabiru najbolje ponude, poštujući  načela tržišnog natjecanja, zabrane diskriminacije i transparentnosti u postupcima javne nabave.

Do 1. siječnja 2018. ova su se Prethodna savjetovanja s gospodarskim subjektima provodila na na stranicama E-konzultacija (savjetovanja) Grada Rijeke, gdje je moguće pronaći arhivu savjetovanja održanih prije stupanja na snagu navedenog Pravilnika.

Nabava velike vrijednosti

Nabava velike vrijednosti određena je europskim pragovima. Vrijednost EU pragova Uredbom utvrđuje Europska Komisija i oni se u pravilu mijenjaju svake dvije godine. Trenutno su u primjeni vrijednosti EU pragova donesene 1. siječnja 2022. godine.  Sve objave javne nabave velike vrijednosti od dana pristupanja Republike Hrvatske Europskoj uniji moraju se, putem Elektroničkog oglasnika javne nabave RH, objaviti i u Službenom listu Europske unije, TED – Tender Electronic Daily.

Nabava male vrijednosti

Javna nabava roba i usluga procijenjene vrijednosti jednake ili veće od 26.540,00 eura, odnosno nabava radova procijenjene vrijednosti jednake ili veće od 66.360,00 eura objavljuje se u Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske.

Nabava ispod zakonskog praga

Nabava ispod zakonskog praga je nabava robe i usluga procijenjene vrijednosti manje od 26.540,00 eura, odnosno nabava radova procijenjene vrijednosti manje od 66.360,00 eura.

Ovu nabavu ispod zakonskog praga, na koju se ne primjenjuje Zakon o javnoj nabavi, Grad Rijeka provodi prema Pravilniku o provedbi postupaka jednostavne nabave.

Istraživanje tržišta putem informativnih ponuda

Istraživanje tržišta putem informativnih ponuda provodi se s ciljem dobivanja procjene vrijednosti predmetne nabave.

Potvrda o uredno pruženim uslugama/ izvedenim radovima / isporučenoj robi

Izdaje se temeljem odredbe članka 268. Zakona o javnoj nabavi (NN broj 120/16, 114/22), ovjerom podataka iz poslovnih knjiga Grada Rijeke na određeni dan. Potvrde o uredno pruženim uslugama/ izvedenim radovima / isporučenoj robi izdaju se u smislu dobrog izvršenja ugovorne obveze i ispunjenja svih uvjeta iz ugovora.

Plan nabave

Plan nabave donosi se za proračunsku godinu i njegov je cilj sustavno pronalaženje najpovoljnijeg načina nabave s obzirom na potrebe u okviru planskog razdoblja. Planiranje se temelji na procjeni potrebnih količina roba, radova i usluga.

Registri ugovora

Grad Rijeka objavljuje Registar ugovora i okvirnih sporazuma o javnoj nabavi te Pregled ugovora nabave ispod zakonskog praga. Objave ovih registara i pregleda ugovora propisane su Zakonom o javnoj nabavi NN (120/16 i 114/22), Zakonom o pravu na pristup informacijama (NN 25/1385/15 i 69/22),  Strategijom sprječavanja korupcije za razdoblje od 2021. do 2030. godine (NN 120/21)  te Pravilnikom o planu nabave, registru ugovora, prethodnom savjetovanju i analizi tržišta u javnoj nabavi (NN 101/17 i 144/20, 30/23).

Također, Grad Rijeka od 01.01.2018., u starom Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske (EOJN RH) i od 01.01.2024., u novom Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske (EOJN RH), u standardiziranom obliku, objavljuje Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma čija je vrijednost bez PDV-a jednaka ili veća od 20.000,00 kuna, odnosno 2.650,00 eura.

Sprječavanje sukoba interesa

Radi sprječavanja sukoba interesa, temeljem Zakona o javnoj nabavi javni naručitelji obavezni su objaviti popis gospodarskih subjekata s kojima su predstavnici javnog tijela u određenom odnosu koji se smatra sukobom interesa.

Sukladno odredbi članka 80. stavka 2. točke 1. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine", broj broj 120/16 i 114/22Grad Rijeka objavljuje da ne postoje gospodarski subjekti s kojima je predstavnik naručitelja iz članka 76. stavak 2. točka 1. Zakona o javnoj nabavi ( gradonačelnik i zamjenici gradonačelnika) ili s njima povezane osobe u sukobu interesa.

Sukob interesa opisan je člancima 75. – 83. Zakona o javnoj nabavi.

Zelena javna nabava

Zelena javna nabava je postupak kojim se tijela javne uprave potiču na kupovinu 'zelenih' proizvoda i usluga, odnosno onih koji kroz životni vijek imaju manji učinak na okoliš od onih proizvoda koje bi inače nabavljali.