Na području Grada Rijeke osnivaju se mjesni odbori kao oblik neposrednog sudjelovanja građana u odlučivanju o lokalnim poslovima od neposrednog i svakodnevnog utjecaja na život i rad građana.

Na temelju Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi i Odluke o izboru članova vijeća mjesnih odbora na području grada Rijeke (“Službene novine” Primorsko-goranske županije broj 14/13, Službene novine Grada Rijeke 16/22)  izbore za članove vijeća raspisuje Gradsko vijeće Grada Rijeke. Redovni izbori za članove vijeća održavaju se, u pravilu, treće nedjelje u mjesecu svibnju svake četvrte godine.

Članove vijeća biraju građani s područja mjesnog odbora koji imaju biračko pravo.

Za člana vijeća može biti biran građanin koji ima biračko pravo i prebivalište na području mjesnog odbora čije se vijeće bira.

Broj članova vijeća utvrđuje se Statutom Grada Rijeke, odnosno prema broju stanovnika na području mjesnog odbora i to tako da vijeće:

  • mjesnog odbora koji ima do 7.500 stanovnika ima pet članova,
  • mjesnog odbora koji ima od 7.501 do 11.000 stanovnika ima sedam članova,
  • mjesnog odbora koji ima više od 11.000 stanovnika ima devet članova.

Kandidacijske liste moraju prispjeti izbornom povjerenstvu u roku od 14 dana od dana stupanja na snagu odluke o raspisivanju izbora.

Izborna promidžba počinje danom objave zbirnih lista, a prestaje 24 sata prije dana održavanja izbora. Izborna šutnja počinje protekom vremena izborne promidžbe, a završava na dan održavanja izbora u 19 sati. Za vrijeme izborne šutnje zabranjuje se javno predstavljanje i obrazlaganje izbornih programa biračima, nagovaranje birača da glasuju za određenu kandidacijsku listu, objavljivanje prethodnih, neslužbenih rezultata izbora, izjava i intervjua sudionika izborne promidžbe te navođenje njihovih izjava ili pisanih djela.

Prigovor zbog nepravilnosti u postupku kandidiranja ili u postupku izbora za članove vijeća mogu podnijeti političke stranke, nositelji kandidacijske liste birača, kandidati, najmanje 30 birača ili najmanje 5% birača s područja mjesnog odbora za čije se vijeće provode izbori.