Transparentnost je pojam koji u radu javne uprave označava maksimalnu moguću dostupnost informacija javnosti i otvorenost uprave u komunikaciji s javnošću.

Grad Rijeka najtransparentniji je hrvatski grad zahvaljujući ne samo poštovanju svih zakonskih odredbi u kontekstu objave informacija, nego i svih preporuka koje javnim upravama u cilju uvećanja transparentnosti rada, daju različita tijela i organizacije. Dodatno, Grad Rijeka i sam razvija područje transparentnosti rada uprave odnosno objavu informacija i komunikaciju s građanima razvijajući vlastite aplikacije putem kojih objavljuje informacije i mnoge kanale putem kojih se odvija komunikacija s građanima. 

U ovoj je rubrici moguće na jednom mjestu pronaći sve što je Grad Rijeka činio i čini u vidu razvoja transparentnosti rada uprave, a što mu je osiguralo i trajno osigurava titulu najtransparentnijeg hrvatskog grada.

!!! Novo u području objave informacija: Aplikacija Otvoreni proračun

Otvoreni proračun je novopokrenuta aplikacija kojom Grad Rijeka na jednostavan i lako pretraživ način široj javnosti daje uvid u proračunske isplate u realnom vremenu i to ne samo isplate iz proračuna gradske uprave, nego i svih ustanova i ostalih tzv. korisnika proračuna koji su objedinjeni u sustavu Riznice.

Riznica je  složeni sustav proračunskog i financijskog upravljanja javnim novcem. To je sustav koji organizacijski i informacijski objedinjuje pripremu i izvršavanje proračuna, računovodstvo te upravljanje novčanim sredstvima i zaduženjima proračuna i proračunskih korisnika.  Platni promet korisnika riznice odvija se putem jedinstvenog računa riznice.  Svi prihodi proračuna i proračunskih korisnika uplaćuju se na jedinstveni račun riznice, te se s njega vrše sve isplate. Isplatitelji su svi proračunski korisnici riznice. Korisnici riznice Grada Rijeke su upravni odjeli Grada Rijeke, 3 dječja vrtića, 23 osnovne škole, Centar za odgoj i obrazovanje, Centar za autizam, Dom mladih, Centar za pružanje usluga u zajednici Tić Rijeka, Psihijatrijska bolnica Lopača, Gradska knjižnica Rijeka, Muzej grada Rijeke, Muzej moderne i suvremene umjetnosti, HNK Ivana pl. Zajca, Gradsko kazalište lutaka, Art-kino, Hrvatski kulturni dom na Sušaku, Agencija za društveno poticajnu stanogradnju, Javna vatrogasna postrojba Grada Rijeke, te vijeća nacionalnih manjina i mjesni odbori.

Aplikacija Otvoreni Proračun dio je daljnjeg razvoja transparentnosti rada Grada Rijeke, a osim svih isplata iz proračuna nudi i sve ugovore i narudžbenice koji predstavljaju temelj za te isplate. Podacima koji su kroz ovu aplikaciju dostupni, zainteresirana javnost je mogla i do sad pristupiti, no sada su pristup i pretraživanja podataka bitno olakšani zahvaljujući aplikaciji koja je izrađena za ove potrebe. U ovom je projektu moguće pratiti isplate svih korisnika Riznice počevši s 1. siječnjem 2021. godine. Zbog poštovanja Opće uredbe o zaštiti osobnih podataka pojedini su podaci unutar aplikacije zaštićeni, poput OIB-a i drugih osobnih podataka fizičkih osoba no sve su ostale informacije koje predstavljaju transparentan uvid u proračunska izdvajanja dostupne. U aplikaciji je za svaku isplatu moguće vidjeti koji je subjekt isplatitelj, koji je subjekt primatelj, kada je isplata izvršena, što joj je temelj, koliki je iznos isplaćen, koje aktivnosti se tiče ta isplata i koja joj je svrha prema proračunskom planu.

!!! Novo u području komunikacije s građanima: Aplikacija Gradsko oko

Grad Rijeka pokrenuo je aplikaciju za jednostavniju i bržu dvosmjernu komunikaciju građana s gradskom upravom vezano uz komunalna oštećenja u gradu.

Aplikacija zaprima najširi spektar komunalnih problema poput grafita i vandalizma do oštećenja asfalta, prometnih znakova, sprava na dječjim igralištima, problema s javnom rasvjetom, olupinama vozila na javnim površinama, nepropisno odbačenom otpadu i slično.

Gradsko oko je dostupno u vidu besplatne aplikacije za mobilne uređaje (preuzimanje za Android i iPhone uređaje), a moguće ju je koristiti i putem internet stranice.

Što sve obuhvaćaju istraživanja transparentnosti javnih uprava?

Grad Rijeka je tri puta za redom proglašen najtransparentnijim hrvatskom gradom u sustavnim istraživanjima koja su na svim gradovima općinama i županijama provodili udruga GONG i Udruga gradova u projektu LOTUS (Lokalna otvorena i transpatentna uprava i samouprava).

U tim je istraživanjima obuhvaćen niz indikatora transparentnosti koji su se ticali sljedećih područja: Javnost sjednica Gradskog vijeća (objavljene informacije o sjednicama, dnevni redovi, materijali o kojima se raspravlja, pozvani mediji i sl), Javnost rada i odluka same gradske uprave (objavljene odluke gradonačelnika, proračunski dokumenti, planovi nabava, registri ugovora, savjetovanja s javnošću i sl), Primjena Zakona o pravu na pristup informacijama (objavljeni kontakt podaci prema službeniku za informiranje, informacije o pravu građana na pristup informacijama, odgovoreno na pitanja postavljena po ZOPPI i sl), Suradnja s civilnim društvom (objavljeni natječaji za udruge, rezultati natječaja, izvještaji o donacijama civilnom sektoru i sl.), Izravna participacija građana u odlučivanju (ustrojstvo mjesne samouprave tj. postojanje mjesnih odbora, provedeni izbori za vijeća mjesnih odbora, objavljene kontakt informacije prema mjesnoj samoupravi i sl.).

Rijeka je višekratno nagrađena i za transparentnost proračunskih dokumenata od strane Instituta za javne financije. U ovim je istraživanjima na razini svih gradova i općina analizirana objava temeljnih proračunskih dokumenata: Godišnje izvršenje proračuna za prethodnu godinu, Polugogišnje izvršenje prorčuna za tekuću godinu, Prijedlog proračuna za nadolazeću godinu, Izglasani proračun te Proračun za građane (Proračun u malom). Dodatno je Rijeka u ovim istraživanjima pohvaljena zbog razvijenih modela Participativnog budžetiranja kao nadgradnje osnovne proračunske transparentnosti.

I konačno, Povjerenik za informiranje kao neovisno tijelo zaduženo za provedbu Zakona o pravu na pristup informacijama posebno je istakao i pohvalio Rijeku prilikom svoje analize primjene Zakona koju vrši također na svim jedinicama lokalne i regionalne samouprave. Tom je prilikom Povjerenik istakao Rijeku kao primjer ostalim gradovima u području objave informacija.

Objava informacija – sastavni dio transparentnosti javnih uprava

Zakonske obaveze koje poštuje Grad Rijeka

Objava informacija propisana je Zakonom o pravu na pristup informacijama, člankom 10 koji navodi da su tijela javne vlasti obvezna na internetskim stranicama na lako pretraživ način i u strojno čitljivom obliku objavljivati:

1)      zakone i ostale propise koji se odnose na njihovo područje rada

Grad Rijeka ove zakone i propise objavljuje na stranicama pojedinih gradskih odjela u sklopu djelokruga rada odjela, primjerice:

2)      opće akte i odluke koje donose, kojima se utječe na interese korisnika, s razlozima za njihovo donošenje;

Grad Rijeka objavljuje sve odluke i akte koje donosi Gradonačelnik kao izvršno tijelo i svaka odluka u sebi sadrži Obrazloženje njena donošenja. Gradonačelnik jednom tjedno ili jednom u dva tjedna na javnom, medijima dostupnom, kolegiju informira o svim donesenim odlukama u prethodnom razdoblju. Na gradskom portalu objavljene su i javnosti dostupne sve odluke koje je Gradonačelnik donio od 2009. godine Grad Rijeka također objavljuje i sve odluke koje donosi Gradsko vijeće kao predstavinčko tijelo i svaka od tih odluka također sadrži Obrazloženje njena donošenja. Sjednice Gradskog vijeća održavaju se u pravilu jednom mjesečno, otvorene su za javnost i medije, a na gradskom portalu objavljene su i javnosti dostupne odluke koje je Gradsko vijeće donijelo od 2001. godine

3)      nacrte zakona i drugih propisa te općih akata za koje se provodi postupak savjetovanja s javnošću, u skladu s člankom 11. Zakona o pravu na pristup informacijama;

Grad Rijeka izradio je i posebnu stranicu za provedbu Savjetovanja s javnošću (dostupnu već i s naslovnice osnovnog gradskog portala), na kojoj se objavljuju nacrti svih akata o kojima se provode Savjetovanja s javnošću

4)      godišnje planove, programe, strategije, upute, izvješća o radu, financijska izvješća i druge odgovarajuće dokumente koji se odnose na područje rada tijela javne vlasti;

Grad Rijeka objavljuje strategije i planove rada poput Plana razvoja grada Rijeke 2021.-2027 Ovaj je Plan nastao nakon ranije donesene i provedene Strategije razvoja Grada Rijeke 2014-2020. koja je također bila javno objavljena, a i dalje je dostupna na gradskom portalu. Gradonačelnik kao tijelo izvršne vlasti podnosi šestomjesečna i mandatna izvješća koja se također javno objavljuju na gradskom portalu

5)      registre i baze podataka ili informacije o registrima i bazama podataka iz njihove nadležnosti i načinu pristupa i ponovne uporabe;

Grad Rijeka izradio je posebnu stranicu za objavu različitih baza podataka kojima raspolaže i trenutno je među javnim upravama grad s najvećim brojem objavljenih baza podataka iz svoje nadležnosti, ali i nadležnosti povezanih tvrtki i društava

6)      informacije o javnim uslugama koje tijelo javne vlasti pruža, na vidljivu mjestu, uz poveznicu na one koje pruža elektroničkim putem;

Grad Rijeka je radi preglednosti javnih usluga koje nudi izradio i poseban portal na kojem su dostupne, opisane i linkom povezane sve javne usluge

7)      podatke o izvoru financiranja, proračun, financijski plan ili drugi odgovarajući dokument kojim se utvrđuju prihodi i rashodi tijela javne vlasti te podatke i izvješća o izvršenju proračuna, financijskog plana ili drugog odgovarajućeg dokumenta;

Grad Rijeka višekratno je nagrađen od strane Instituta za javne financije za objavu transparentnu objavu proračunskih dokumenata. Na stranicama Proračuna koje su dostupne već sa naslovnice gradskog portala dostupni su svi proračunski dokumenti od 2010. godine do danas

Svaka pojedinačna stranica Proračuna Grada Rijeke sadrži pet temeljnih dokumenata čiju objavu prati istraživanje Instituta za javne financije – Godišnje izvršen je proračuna za prethodnu godinu, Polugogišnje izvršenje prorčuna za tekuću godinu, Prijedlog proračuna za nadolazeću godinu, Izglasani proračun te Proračun za građane (Proračun u malom) – kao primjerice na stranicama proračuna za 2019. godinu.

8)      informacije o dodijeljenim bespovratnim sredstvima, sponzorstvima, donacijama ili drugim pomoćima, uključujući popis korisnika i visinu iznosa;

Grad Rijeka za svaku proračunsku godinu objavljuje informacije o dodijeljenim bespovratnim sredstvima i one su dostupne na stranicama pojedinačnog proračuna određene godine, a dodatno su objedinjeno dostupne i na stranicama Civilnog društva na gradskom portalu i to za svaku godinu od 2008 naovamo.

9)      informacije o postupcima javne nabave, dokumentaciju potrebnu za nadmetanje, informacije o izvršavanju ugovora i druge informacije za koje postoji obveza objavljivanja sukladno zakonu kojim se uređuje javna nabava;

Grad Rijeka na posebnim stranicama Javne nabave objavljuje sve propisane informacije. Postupci javne nabave objavljuju se temeljem zakona u Elektroničkom oglasniku javne nabave, a Grad Rijeka dodatno ih objavljuje i na gradskom portalu:

10)   obavijesti o raspisanim natječajima, dokumentaciju potrebnu za sudjelovanje u natječajnom postupku te obavijest o ishodu natječajnog postupka;

Grad Rijeka javno objavljuje i sve natječaje u nadležnosti Grada kao i ishode svih natječajnih postupaka:

11)   informacije o unutarnjem ustrojstvu tijela javne vlasti, s imenima čelnika tijela i voditelja ustrojstvenih jedinica i njihovim podacima za kontakt;

Na portalu Grada Rijeke dostupni su kontakti prema svim gradskim odjelima, njihovim pročelnicima (a pod odjelima i prema svim ostalim zaposlenicima) koji čine ustrojstvo riječke javne uprave:

12)   zaključke sa službenih sjednica tijela javne vlasti i službene dokumente usvojene na tim sjednicama te informacije o radu formalnih radnih tijela iz njihove nadležnosti na kojima se odlučuje o pravima i interesima korisnika;

Kako je već i rečeno, Grad Rijeka objavljuje sve odluke i zaključke Gradonačelnika i Gradskog vijeća, a objavljuje i informacije o radu radnih tijela poput odbora Gradskog vijeća

13)   obavijest o načinu i uvjetima ostvarivanja prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija na vidljivu mjestu, s podacima za kontakt službenika za informiranje, potrebnim obrascima ili poveznicama na obrasce te visinom naknade za pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija, sukladno kriterijima iz članka 19. stavka 3. ovoga Zakona;

Cjelovite informacije o ostvarivanju prava na pristup informacijama u Gradu Rijeci objavljene su na posebnoj stranici dostupnoj s naslovnice gradskog portala

14)   odgovore na najčešće postavljena pitanja, o načinu podnošenja upita građana i medija, kao i ostale informacije (vijesti, priopćenja za javnost, podaci o aktivnostima), u svrhu informiranja javnosti o svom radu i ostvarivanju njihovih prava i izvršavanju obveza.

Vijesti o radu uprave dostupne su s naslovnice portala i svakodnevno se osvježavaju, u prosjeku se dnevno objavljuje 3-5 noviteta iz područja rada uprave. Odgovori na najčešće postavljana pitanja dostupni su u rubrici Prava na pristup informacijama. Priopćenja za javnost i način kontakta s medijima dostupan je u posebnoj Press rubrici na gradskom portalu

Preporuke i smjernice Povjerenika za informiranje u kontekstu objave informacija koje primjenjuje Grad Rijeka

Povjerenik za informiranje, neovisno tijelo koje nadzire provedbu Zakona o pravu na pristup informacijama (ZOPPI), redovno objavljuje smjernice, preporuke i tumačenja određenih zakonskih obaveza, te ujedno vrši nadzor nad tijelima javne vlasti u smislu provedbe ZOPPI.

U kontekstu tih preporuka i smjernica Grad Rijeka je, osim svih gore navedenih osnovnih zakonskih odredbi, između ostalog dodatno učinio i sljedeće:

Nadgradnja u objavi informacija u Gradu Rijeci s obzirom na preporuke “za odlikaše”

Osim Zakona o pravu na pristup informacijama za čiju je provedbu nadležno neovisno nacionalno tijelo – Povjerenik za informiranje – razvoj transparentnosti javnih uprava prate i u tu temu su uključene i brojne udruge poput primjerice GONG-a koji je svojedobno objavio niz preporuka za tijela javne vlasti u materijalu Smjernice za proaktivnu objavu podataka

U kontekstu ovih Smjernica GONG je sintetizirao zakonske obaveze i preporuke vezane uz same zakonske odredbe, ali je donio i niz tzv. „preporuka za odlikaše“ temeljem čega je Grad Rijeka učinio i sljedeće:

Dodatna nadgradnja Grada Rijeke u objavi informacija

Redizajnom gradskog portala 2017. godine, Grad Rijeka učinio je iskorak u pristupu transparentnosti uprave pa su svi najvažniji elementi transparentnosti javne uprave dostupni već sa same naslovnice gradskog portala: Pristup informacijama, Participativno budžetiranje, E-konzultacije (Savjetovanja), Portal otvorenih podataka, Javna nabava, Proračun, Službene novine, E-usluge, Mjesna samouprava, Geoportal Grada Rijeke, Plan razvoja Grada (Strategija razvoja), Natječaji i pozivi građanima na sudjelovanje u radu uprave (natječajnim postupcima, savjetovanjima i sl), stranica Antikorupcija i stranica Aktivno građanstvo. Svi ostali elementi transparentnosti dostupni su kroz padajuće izbornike na naslovnici, u dva, najviše tri klika. Također, Grad Rijeka otvorio je posebne rubrike, razvio posebne aplikacije pa i čitav zasebni portal sve u cilju uvećanja transparentnosti u području objave informacija.

Neke od važnijih stranica i aplikacija opisuju se u nastavku, a važno je reći da sve one predstavljaju dodatni iskorak Grada Rijeke povrh zakonskih obaveza i preporuka:

Važni akti

Na posebnoj stranici koja je dio gradskog portala Grad Rijeka donosi popise važnih akata iz svoje nadležnosti i to u obliku neslužbenih pročišćenih tekstova kako bi se građani i poslovni sektor lakše i jednostavnije informirali o svemu što određene odluke propisuju u svim svojim izmjenama i dopunama.

Snimke sjednica predstavničkog tijela

Grad Rijeka putem gradskog YouTube kanala uživo prenosi sjednice Gradskog vijeća kao predstavničkog tijela Grada. Nakon samog prijenosa, snimke sjednica trajno su dostupne na You Tube kanalu, a dodatno su povezane linkom na gradski portal pod konkretnu održanu sjednicu.

Adresar i kontakti prema svim zaposlenicima gradske uprave

Posebno i dodatno je Grad Rijeka razvio aplikaciju Adresar u kojoj se nalaze kontakti prema svim zaposlenicima gradske uprave, vodećim ljudima u komunalnim i trgovačkim društvima Grada i gradskih ustanova, te svim mjesnim odborima u Rijeci.

Registar poslovnih prostora

Posebno je i dodatno Grad Rijeka razvio aplikaciju Registar poslovnih prostora putem koje je  moguće pretraživati sve poslovne prostore kojima upravlja Grad Rijeka. Iz aplikacije je moguće dohvatiti slobodne poslovne prostore, kao i one u zakupu. Za zakupljene prostore aplikacija nudi podatke o ulici i kućnom broju te katu na kojem se nalaze, površini prostora, zakupniku, djelatnosti koja se u prostoru obavlja, zoni, jediničnoj cijeni, mjesečnom iznosu, razdoblju zakupa (od kad do kad) te lokaciji na google mapi. Slobodni poslovni prostori u ovoj aplikaciji još imaju dodatno dostupnu dokumentaciju koja predstavlja tlocrt samog prostora.

Servisne informacije za građane

Grad Rijeka izradio je stranicu na gradskom portalu koja objedinjava različite korisne i praktične servisne informacije namijenjene građanima. Na ovoj je stranici moguće naći popise i opise komunalnih radova koji se odvijaju u gradu, kontakte prema dežurnim i servisnim službama, informacije o popunjenosti parkirališta i gustoći prometa u gradu, podatke o isključenjima struje, vode i plina u gradu zbog radova, prognozu vremena u Rijeci, podatke o Pauk-službi, linkove na web kamere koje se nalaze na različitim lokacijama u gradu, informacije o području pokrivenosti grada besplatnim bežičnim internetom i sl

Pretraživanje ulica i kućnih brojeva u Rijeci

Aplikacija donosi mogućnost pretraživanja ulica pri čemu se dohvaćaju informacije o svim kućnim brojevima koji se nalaze u toj ulici, google karta na kojoj je označena ulica, te mjesni odbor u kojem se ulica nalazi.

Porijeklo naziva ulica

Aplikacija razvijena za proučavanje dodatnih informacija o ulicama na području Grada Rijeke donosi informacije o porijeklu naziva riječkih ulica i trgova.

Portal Moja Rijeka

Kako bi kontinuirano prenosio razne informacije, vijesti i zanimljivosti iz života grada, a kako pritom ne bi sadržajno opteretio središnji gradski portal na kojem se razvijaju projekti transparentnosti i uključivanje građana u rad uprave, Grad Rijeka pokrenuo je portal Moja Rijeka. Ovaj portal donosi video i foto sadržaje s  različitih kulturnih, sportskih i društvenih manifestacija u gradu, zanimljive priče o građanima Rijeke i specifičnim mjestima u gradu te posebno korištenu rubriku Reci glasno namijenjenu komunikaciji s građanima.

Aplikacija Otvoreni proračun

Otvoreni proračun je kojom Grad Rijeka na jednostavan i lako pretraživ način široj javnosti daje uvid u pororačunske isplate u realnom vremenu i to ne samo isplate iz proračuna gradske uprave, nego i svih ustanova i ostalih tzv. korisnika proračuna koji su objedinjeni u sustavu Riznice.

Ugovori i narudžbenice

U sklopu aplikacije Otvoreni proračun moguće je u modulu Ugovori i narudžbenice dohvatiti i sve ugovore i narudžbenice koje čine temelje za isplate iz sustava Riznice

Portal Otvorenih podataka

Grad Rijeka izradio je poseban portal Otvorenih podataka na kojem objavljuje različite baze podataka u otvorenim i strojno čitljivim formatima namijenjene za ponovnu uporabu. Objavom samih baza Grad Rijeka je zadovoljio  zakonsku obavezu, ali ju je i bitno nadmašio kreirajući zaseban portal koji okuplja veliku količinu baza podataka.

Komunikacija s građanima – sastavni dio transparentnosti javnih uprava

Zakonske obaveze koje poštuje Grad Rijeka

Zakon o pravu na pristup informacijama je u kontekstu komunikacije s javnošću propisao mogućnost pristupa informacijama, ponovnu uporabu informacija od strane javnosti te Savjetovanja s javnošću kao specifični oblik uključivanja građana u donošenje odluka koje ih se izravno tiču. Dodatno je Povjerenik za informiranje objavio Priručnik za provedbu Savjetovanja s javnošću za jedinice lokalne samouprave.

Savjetovanja s javnošću

Grad Rijeka izradio je poseban portal na kojem provodi Savjetovanja s javnošću sukladno zakonskim odredbama i Smjernicama Povjerenika za informiranje. Pa tako na ovim stranicama Grad Rijeka objavljuje Plan savjetovanja, a svako pojedinačno Savjetovanje (u tijeku ili provedeno) sadrži Nacrt akta, Obrazloženje donošenja akta, eventualne dodatne materijale te, po završetku – Izvješće o provedenom savjetovanju.

Pristup informacijama i ponovna uporaba informacija

Posebna rubrika na gradskom portalu namijenjena je ostvarivanju prava na pristup informacijama i ponovnoj uporabi informacija i unutar te rubrike moguće je pronaći sve kontakte i informacije koje su zakonom propisane.

Nadgradnja Grada Rijeke u razvoju komunikacije s javnošću

Kontakti prema Gradonačelniku, Gradskom vijeću, upravnim odjelima i zaposlenicima

Grad Rijeka objavio je je sve kontakte i različite mogućnosti dvosmjerne komunikacije s Gradonačelnikom kao izvršnim tijelom javne uprave. To uključuje i dolazak u ured kod gradonačelnika u popodnevnim satima uz prethodnu najavu.

Također, Grad Rijeka objavio je i sve kontakte prema Gradskom vijeću kao predstavničkom tijelu javne uprave. A dodatno, sa stranica članova Gradskog vijeća kao predstavničkog tijela, moguće je pristupiti kontaktima za komunikaciju prema svakom pojedinom člavu Vijeća koji je to želio.

Pod upravnim tijelima Grada Rijeke, na stranicama pojedinih odjela dostupni su kontakti prema pročelnicima odjela, ravnateljima direkcija i voditeljima službi, ali i službeni kontakti prema svim zaposlenicima konkretnih odjela.

Svi su navedeni kontakti objavljeni s ciljem provođenja dvosmjerne komunikacije javne uprave s građanima.

Dodatno je Grad Rijeka u rubrici Antikorupcija objavio i kontakte prema tzv. osobi zaduženoj za nepravilnosti, imenovanoj u skladu sa Zakonom o sustavu unutarnjih financijskih kontrola u javnom sektoru, kao i kontakt prema Povjereniku za etiku imenovanom sukladno Etičkom kodeksu. I ovim se osobama građani mogu obratiti u kontekstu specifičnih tema.

Pojedine rubrike namijenjene komunikaciji s građanima

Dvosmjerna komunikacija s građanima odvija se i putem rubrike Reci glasno na gradskom portalu MojaRijeka gdje građani mogu postaviti pitanje ili pritužbu gradskoj upravi na koje odgovaraju nadležni odjeli gradske uprave. Sva se pitanja i odgovori javno objavljuju i dostupni su svim korisnicima portala MojaRijeka.

U okviru Savjetovanja s javnošću, Grad Rijeka osim samog zakonom propisanog obrasca za savjetovanja s javnošću, koji je razvio u online formi, dopušta i dodatne komentare sudionika pojedinog Savjetovanja.

Također, od 2011. godine, dakle dvije godine prije uvođenja zakonske obaveze Savjetovanja s javnošću, Grad Rijeka provodio je E-konzultacije koristeći i anketne upitnike i konkretna tematska pitanja o određenim temama o kojima su konzultacije provođene. Provedene konzultacije dostupne su u arhivi portala Savjetovanja s javnošću.

Participativno budžetiranje – sudjelovanje građana u formiranju Proračuna

Grad Rijeka razvio je tri, odnosno četiri modela participativnog budžetiranja koje provodi tijekom godine, a svi se tiču komunikacije s građanima u cilju kvalitetnijeg planiranja proračuna za nadolazeću godinu: Male komunalne akcije, Riječki program lokalnog partnerstva, Edukativna proračunska online igra i Online obrazac za sudjelovanje u planiranju i donošenju proračuna,

Društvene mreže Grada Rijeke

Grad Rijeka otvorio je čak šest kanala na društvenim mrežama na kojima provodi komunikaciju s građanima, ona se u dvosmjernom smislu ponajviše odvija na Facebooku i Platformi X:

Aplikacija Gradsko oko

Ova je aplikacija namijenjena jednostavnijoj i bržoj dvosmjernoj komunikaciji građana s gradskom upravom po pitanju prijava komunalnih oštećenja u gradu. Aplikacija zaprima najširi spektar komunalnih problema poput grafita i vandalizma do oštećenja asfalta, prometnih znakova, sprava na dječjim igralištima, problema s javnom rasvjetom, olupinama vozila na javnim površinama, nepropisno odbačenom otpadu i slično.

Mjesna samouprava – sastavni dio  transparentnosti javnih uprava

U istraživanjima LOTUS jedno od važnih područja bilo je postojanje mjesne samouprave. Grad Rijeka ima ustrojene mjesne odbore i redovno svake četiri godine provodi izbore za članove vijeća mjesnih odbora.

Na gradskom portalu ustrojena je posebna rubrika Mjesni odbori, dostupna na naslovnici u glavnom izborniku koja je u cijelosti posvećena mjesnoj samoupravi

putem ove rubrike pristupa se svakom pojedinačnom mjesnom odboru a u vidu transparentnosti za svaki je mjesni odbor dostupan set informacija i podrubrika: Sastav Vijeća MO, Akti Vijeća MO, Zapisnici Vijeća MO i Zborovi građana, mogućnosti korištenja prostora MO, obrasci za komunikaciju s mjesnim odborom i sl. Također, svaki mjesni odbor ima i tajnika kao kontakt osobu. A pod stranicama pojedinog mjesnog odbora redovno se objavljuju vijesti i korisne informacije s područja tog MO.

Dostupnost usluga javne uprave – sastavni dio transparentnosti javnih uprava

Zakonske obveze koje poštuje Grad Rijeka

Zakon o pravu na pristup informacijama propisao je u okviru članka 10 da su tijela javne vlasti dužna na internetskim stranicama objavljivati informacije o javnim uslugama koje tijelo javne vlasti pruža, na vidljivu mjestu, uz poveznicu na one koje pruža elektroničkim putem.

Grad Rijeka je u tom smislu na naslovnici portala u glavnom izborniku objavio link na E-usluge, a u rubrikama namijenjenim građanima, ovisno o pojedinoj temi objavljuje i usluge koje nudi, te posebno izdvaja one koje se mogu ostvariti elektroničkim putem.

Nadgradnja Grada Rijeke u razvoju usluga za građane

Poseban portal E-usluga

Grad Rijeka razvio je poseban portal E-usluga koji donosi popis svih usluga koje nudi Grad Rijeka kao i usluge koje nude povezana komunalna i trgovačka društva Grada.

Svaka usluga na tom portalu predstavljena je kratkim opisom, informacijom o visini pristojbe ako je pristojba sastavni dio ostvarivanja usluge, procijenjenim vremenom za obradu, opisom načina predsvanja zahtjeva za ostvarenje usluge, obrascem ili online formom, informacijom o odjelima gradske uprave koji su nadležni za provedbu usluge te informacijom o kontakt osobama, zaposlenicima uprave koji rade na obradi zahtjeva i pružanju usluge.

Informacijski servis Grada Rijeke

Prijavom u ovaj sustav građani imaju mogućnost on-line pristupa računima objedinjene naplate troškova stanovanja (voda, odvoz smeća, komunalna naknada, očitanje plinomjera…), uvid u stanje kredita za kupnju stana, sve financijske transakcije vezane uz najam poslovnih prostora u vlasništvu Grada Rijeke te uvid u dokumente i porezna rješenja koja tvrtkama izdaje gradska uprava.
Pri korištenju aplikacije osigurana je najviša razina privatnosti podataka

Elektronički uredi Grada Rijeke

Korištenjem ove aplikacije građani mogu pratiti tijek rješavanja svojeg predmeta, zahtjeva i sl. koji se nalazi u obradi u nekom od upravnih tijela (odjela) gradske uprave.

Socijalni kalkulator

Posebna aplikacija namijenjena građanima koji žele provjeriti uklapaju li se po svojem socijalnom statusu u Socijalni program Grada Rijeke i mogu li temeljem toga ostvariti neke od pomoći koje Grad Rijeka nudi u okviru socijalne zaštite građana

Online prijave i online natječaji

Grad Rijeka kontinuirano razvija sustave online prijava na različite natječaje Grada. Tako je razvijen online sustav za prijave na natječaj za Javne potrebe u kulturi koji se otvara u vrijeme raspisa samog natječaja, online sustav za prijave za stipendiste koji se natječu za gradske stipencije i sl.

 

Transparentnost rada javne uprave obuhvaća sve navedeno u ovoj rubrici, a valja reći da se ovo se područje kontinuirano dodatno razvija – kako u pogledu zakonskih regulativa koje se donose a potom primjenjuju i poštuju tako i u pogledu razvoja dodatnih kvalitetnih rješenja od strane same uprave koja želi razvijati transparentnost svoga rada. U tom smislu definicija Rijeke kao najtransparentnijeg hrvatskog grada tiče se svih dosadašnjih dosega koji su ovdje nabrojani i prikazani, ali i svih budućih stremljenja u razvoju novih projekata transparentnosti.