Gradsko je vijeće na 24. sjednici održanoj 28. travnja 2016. godine prihvatilo Izvješće o izvršenju Proračuna Grada Rijeke za 2015. godinu.

Izradu prijedloga proračuna za 2015. godinu i projekcije za 2016. i 2017. godinu obilježio je niz zakonskih propisa bitnih za funkcioniranje JLP(R)S koji su doneseni tek u drugoj polovici studenog 2014. godine (Izmjene i dopune Zakona o porezu na dohodak i Izmjene i dopune Zakona o financiranju JLP(R)S), kao i činjenica da po prvi put, Ministarstvo financija nije dostavilo lokalnim jedinicama Upute za izradu proračuna JLP(R)S za razdoblje 2015.-2017. godine.

Stoga su prijedlog proračuna za 2015. godinu i projekcije za 2016. i 2017. godinu izrađeni temeljem Smjernica ekonomske i fiskalne politike Vlade Republike Hrvatske koje je Vlada donijela tek u studenom 2014. godine i u kojima su dane projekcije kretanja najvažnijih makroekonomskih pokazatelja Republike Hrvatske za razdoblje 2015.-2017. godine, kao i temeljem procjene učinka izmjena prethodno navedenih zakonskih propisa koji su stupili na snagu 1. siječnja 2015. godine.
Nadalje, Proračun Grada Rijeke za 2015. godinu temelji se i na “Strategiji razvoja Grada Rijeke za razdoblje 2014.-2020. godine”, uvažavajući pri tome zakonske obveze Grada kao jedinice lokalne samouprave. Osim toga, osnova su i odluke predstavničkog i izvršnog tijela Grada Rijeke donesene u okviru rješavanja problematike u pojedinim područjima rada Grada.
Prema Smjernicama ekonomske i fiskalne politike Vlade Republike Hrvatske za projekcijsko razdoblje 2015.-2017. godine, očekivao se blagi oporavak ekonomske aktivnosti odnosno realni rast bruto domaćeg proizvoda od 0,5% u 2015. godini, a u nastavku projekcijskog razdoblja bilo je predviđeno ubrzanje realnog rasta bruto domaćeg proizvoda od 1,3% u 2016. i 1,5% u 2017. godini.
Nastavno se daju ostvareni makroekonomski pokazatelji za 2015. godinu (Izvor: Državni zavod za statistiku, Hrvatska gospodarska komora, Hrvatski zavod za zapošljavanje):
– Ostvareni BDP u 2015. godini realno je veći za 1,6% u odnosu na 2014. godinu,
– Obujam industrijske proizvodnje za razdoblje I-XII 2015. veći je za 2,6% u usporedbi s istim razdobljem prošle godine,
– Realni promet u trgovini na malo veći je za 2,4% u usporedbi s istim razdobljem prošlegodine,
– Ukupan izvoz roba i usluga u 2015. godini porastao je za 11,0% u odnosu na 2014. godinu dok je istovremeno uvoz roba i usluga zabilježio nižu stopu godišnjeg rasta od 7,7% u odnosu na 2014. godinu,
– Potkraj prosinca 2015. u Hrvatskom zavodu za zapošljavanje bilo je evidentirano 285.468 nezaposlenih osoba, što je za 31.295 osoba manje nego u prosincu 2014. godine,
– Prosječna stopa nezaposlenosti na razini cijele 2015. godine iznosila je 17,7%, te je zabilježila pad u odnosu na 2014. (za 1,9 postotni bod). Premda drugu godinu zaredom prosječna stopa registrirane nezaposlenosti pokazuje trend pada, ipak u potpunosti ne odražava strukturna poboljšanja na tržištu rada. Obzirom na razmjerno slab gospodarski rast, tržište rada i dalje karakterizira niska razina aktivnosti i zaposlenosti stanovništva,
– Indeks potrošačkih cijena za razdoblje I-XII 2015. godine niži je za 0,5% u odnosu na isto razdoblje prošle godine,
– Prema posljednjim podacima DZS-a prosječne mjesečne isplaćene neto i bruto plaće za razdoblje od siječnja do prosinca 2015. godine zabilježile su rast u odnosu na isto razdoblje 2014. godine. Tako je prosječna nominalna bruto plaća u 2015. godini iznosila 8.055 kuna što je za 102 kune ili 1,3% nominalno više u odnosu na isto razdoblje u 2014. godini, dok je prosječna nominalna neto plaća u 2015. godini iznosila je 5.711 kuna te je za 178 kuna bila viša u odnosu na isto promatrano razdoblje u 2014. godini (nominalan rast od 3,2%),
– Obujam građevinskih radova u razdoblju u razdoblju I-XII 2015. manji je za 0,6% u usporedbi s istim razdobljem prošle godine čime je već sedmu godinu zaredom zabilježen pad u djelatnosti građevinarstva. Riječ je ipak o početku pozitivnijih tendencija u građevinarstvu jer je pad obujma ukupnih radova znatno usporen (sa 7,2% u 2014. na 0,6% u 2015. godini).
Na osnovi ostvarenih makroekonomskih pokazatelja u 2015. godini, vidljivo je da je tijekom 2015. godine zaustavljen šestogodišnji negativni trend ekonomske aktivnosti te je zabilježen realni rast bruto domaćeg proizvoda od 1,6%, pa se može zaključiti da je ostvareni rast BDP-a bio znatno veći od prvobitnih procjena Vlade RH od približno 0,5%.
Unatoč pesimističnim procjenama, 2015. je godinu, nakon šest godina pada BDP-a, obilježio blagi oporavak domaće potražnje, prvenstveno osobne potrošnje i investicija u fiksni kapital te dinamičan rast vrijednosti izvoza od 11,0%. Pritom je u prošloj godini ostvarena povijesno najviša razina deviznog prihoda od turizma, ali jednako tako i povijesno najviša razina robnog izvoza od 11,5 milijardi eura. Oporavak gospodarske aktivnosti odrazio se također povoljno na tržište rada kroz smanjenje broja nezaposlenih i povećanje plaća zaposlenih.
Međutim, treba istaknuti da su donesene zakonske promjene u području oporezivanja dohotka koje su stupile na snagu početkom 2015. godine, negativno utjecale na ostvarenje prihoda od poreza na dohodak koji je vrijednosno najznačajniji prihod JLP®S. Tako je u 2015. zaustavljen pozitivan trend kretanja prihoda od poreza na dohodak koji je započeo u 2012. godini kada je ostvarenje ovog prihoda ponovno dosegnulo razinu iz predkrizne 2008. godine.
Nadalje, smanjenje potražnje i prometa na tržištu nekretnina te pad aktivnosti u građevinarstvu, i dalje se nepovoljno odražava na ostvarenje planiranih prihoda od prodaje nefinancijske imovine (kapitalnih prihoda).

Ukupni prihodi i primici proračuna ostvareni su u iznosu 683.847.849 kuna ili 91,5% godišnjeg plana. Ukupni rashodi i izdaci proračuna izvršeni su u iznosu 696.251.546 kuna ili 93,1% godišnjeg plana. Iz navedenog proizlazi da ostvarenje prihoda nije bilo dovoljno za pokriće rashoda te je ostvaren tekući manjak prihoda u iznosu od 12.403.697 kuna.

Ukupni rashodi i izdaci proračuna za 2015. godinu izvršeni u iznosu 696.251.546 kuna što predstavlja 93,1% godišnjeg plana. Izvršeni rashodi i izdaci manji su za 1,6% ili za 11,5 mil. kuna u odnosu na prethodnu 2014. godinu.

Slijedi prikaz prihoda i primitaka te rashoda i izdataka – planirani i ostvareni, prikaz planiranih i ostvarenih osnovnih skupina prihoda i primitaka, prikaz planiranih i ostvarenih osnovnih skupina rashoda i izdataka te prikaz planiranih i ostvarenih rashoda i izdataka po odjelima gradske uprave.

Prikaz prihoda i primitaka te rashoda i izdataka – planirani i ostvareni:

R.br. Opis Planirano u Proračunu za 2015. Ostvareno u Proračunu za 2015.
A UKUPNI PRIHODI I PRIMICI

747.500.000

683.847.849

1. Ukupni prihodi

741.766.600

680.060.467

2. Primici od financijske imovine i zaduživanja

5.733.400

3.787.382

B UKUPNI RASHODI I IZDACI

747.500.000

696.251.546

1.

Ukupni rashodi

681.812.400

631.618.760

2. Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova

65.687.600

64.632.787

C Manjak prihoda tekućeg razdoblja (A-B)

0

-12.403.697

 

Prikaz planiranih i ostvarenih osnovnih skupina prihoda i primitaka:

R.br. Opis Planirano u Proračunu za 2015. Ostvareno u Proračunu za 2015.
1. PRIHODI POSLOVANJA

687.685.600

651.891.002

Prihodi od poreza

349.980.000

352.523.820

Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna

52.944.042

44.663.929

Prihodi od imovine

124.302.200

112.065.385

Prihodi od upravnih administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada

143.403.000

125.450.246

Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija

1.837.346

1.749.462

Kazne, upravne mjere i ostali prihodi

15.219.012

15.438.160

2. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE

54.081.000

28.169.465

Prihodi od prodaje neproizvedene imovine

37.505.000

13.939.117

Prihodi od prodaje proizvedene imovine

16.576.000

14.230.349

3. PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA

5.733.400

3.787.382

  UKUPNO PRIHODI I PRIMICI

747.500.000

683.847.849

 

Prikaz planiranih i ostvarenih osnovnih skupina rashoda i izdataka:

R.br. Opis Planirano u Proračunu za 2015. Ostvareno u Proračunu za 2015.
1. RASHODI POSLOVANJA

620.761.817

587.784.887

Rashodi za zaposlene

192.884.017

190.619.547

Materijalni rashodi

235.069.100

217.602.049

Financijski rashodi

24.746.781

24.021.448

Subvencije

23.212.150

23.139.176

Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna

2.410.000

2.328.297

Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade

32.642.700

32.155.237

Ostali rashodi

109.797.069

97.919.133

2. RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

61.050.583

43.833.872

Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine

18.425.500

13.825.749

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

26.287.023

15.536.239

Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini

16.338.060

14.471.885

3. IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA

65.687.600

64.632.787

UKUPNI RASHODI I IZDACI

747.500.000

696.251.546

 

Prikaz planiranih i ostvarenih rashoda i izdataka po odjelima gradske uprave:

R.br. Odjel gradske uprave Planirano u Proračunu za 2015. Ostvareno u Proračunu za 2015. Udio u ostvarenom za 2015.
1. Odjel za razvoj, urbanizam, ekologiju i gospodarenje zemljiištem

21.089.950

16.534.909

2,37

2. Odjel za komunalni sustav

193.492.687

169.696.890

24,37

3. Odjel za poduzetništvo

6.350.000

5.830.383

0,84

4. Odjel za odgoj i školstvo

89.641.934

87.908.080

12,63

5. Odjel za zdravstvo i socijalnu skrb

43.691.500

42.483.108

6,10

6. Odjel za kulturu

80.653.380

74.448.763

10,69

7. Odjel za sport i tehničku kulturu

85.415.700

82.379.155

11,83

8. Odjel za financije

113.217.200

112.149.185

16,11

9. Odjel za samoupravu i upravu

39.989.910

36.185.519

5,20

10. Ured Grada

11.552.041

9.912.882

1,42

11. Zavod za informatičku djelatnost

13.195.000

11.721.107

1,69

12. Odjel za provedbu dokumenata prostornog
uređenja i građenje

130.000

66.437

0,01

13. Odjel za gospodarenje imovinom

49.080.698

46.935.128

6,74

UKUPNO RASHODI I IZDACI

747.500.000

696.251.546

100

 

Izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Rijeke za 2015. godinu objavljen je u Službenim novinama Grada Rijeke br. 7/16

Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Rijeke za 2015. godinu