Gradsko vijeće Grada Rijeke na 14. sjednici održanoj 18. prosinca 2014. godine donijelo je Proračun Grada Rijeke za 2015. godinu.

Gradsko vijeće usvojilo je proračun Grada Rijeke za 2015. godinu u iznosu od 798.800.000 kuna što predstavlja smanjene za 2,1% u odnosu na iznos proračuna za 2014. godinu.
Projekcija proračuna za 2016. godinu iznosi 791.800.000 kuna, a za 2017. godinu iznosi 746.900.000 kuna.
Smanjenje visine Proračuna za 2015. godinu u odnosu na I. Rebalans za 2014. godinu u najvećoj mjeri je rezultat smanjenja visine planiranog prihoda od poreza na dohodak uslijed izmjene propisa koji će se početi primjenjivati s 1. siječnja sljedeće godine.
Smanjenje bi po toj osnovi bilo znatno veće, ali pozitivan učinak na visinu proračuna imaju znatno veći prihodi od pomoći najvećim dijelom zbog očekivanih prihoda iz EU fondova za realizaciju više gradskih projekata.

Ukupni prihodi i primici za 2015. godinu planirani su u iznosu 798.800.000 kuna što predstavlja smanjenje za 2,1% ili za 17.300.000 kuna u odnosu na 2014. godinu.
U 2015. godini prihodi poslovanja planiraju se u iznosu od 718.334.500 kuna odnosno s povećanjem od 1,1% u odnosu na 2014. godinu. U strukturi prihoda poslovanja najveći udio čine porezni prihodi (47,1%), zatim prihodi od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima (21,2%), prihodi od imovine (17,1%), prihodi od pomoći (12,9%), dok se preostalih 1,7% odnosi na prihode od donacija, kazni i ostalih prihoda.
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine planiraju se u 2015. godini u iznosu od 71.919.000 kuna. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine odnose se na prihode od prodaje zemljišta i prava građenja, prihode od prodaje stanova na kojima je postojalo stanarsko pravo i prodaje stanova u vlasništvu grada te na prihode od prodaje poslovnih objekata.
Primici od financijske imovine i zaduživanja planiraju se u 2015. godini u iznosu od 8.546.500 kuna.

Ukupni rashodi i izdaci proračuna u 2015. godini planiraju se u iznosu 798.800.000 kuna u skladu s ukupno procijenjenim prihodima i primicima.
Rashodi poslovanja planiraju se u 2015. godini u iznosu 602.824.924 kuna što predstavlja smanjenje za 4,4% u odnosu na 2014. godinu.
Rashodi poslovanja obuhvaćaju rashode za zaposlene, materijalne i financijske rashode, rashode za subvencije, pomoći, naknade i ostale rashode.
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine planiraju se u iznosu 130.156.076 kuna u 2015. godini što predstavlja povećanje za 24,7% u odnosu na 2014. godinu.
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova planiraju se u iznosu 65.819.000 kuna u 2015. godini.

Slijedi skraćeni prikaz prihoda i rashoda Proračuna Grada Rijeke za 2015. godinu.
Razlika prihoda i primitaka te rashoda i izdataka:

R.br. Opis Proračun za 2015.
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA
1. Ukupni prihodi 790.253.500
2. Ukupni rashodi 732.981.000
Razlika prihoda i rashoda 57.272.500
B. RAČUN FINANCIRANJA
4. Primici od financijske imovine i zaduživanja 8.546.500
5. Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova 65.819.000
Neto zaduživanje/financiranje -57.272.500
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI 798.800.000
UKUPNI RASHODI I IZDACI 798.800.000

 

Prikaz osnovnih skupina prihoda i izdataka:

R.br. Opis Proračun za 2015.
1. PRIHODI POSLOVANJA 718.334.500
Prihodi od poreza 338.511.000
Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna 92.401.489
Prihodi od imovine 123.153.000
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi
po posebnim propisima i naknada
152.159.000
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga
i prihodi od donacija
1.630.000
Kazne, upravne mjere i ostali prihodi 10.480.011
2. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE 71.919.000
Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine 46.342.000
Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine 25.577.000
3. PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA 8.546.500
  UKUPNO PRIHODI I PRIMICI 798.800.000

 

Prikaz osnovnih skupina rashoda i izdataka:

R.br. Opis Proračun za 2015.
1. RASHODI POSLOVANJA 602.824.924
Rashodi za zaposlene 192.994.305
Materijalni rashodi 225.231.359
Financijski rashodi 24.023.325
Subvencije 25.232.850
Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna 1.958.000
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade 32.185.000
Ostali rashodi 101.200.085
2. RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 130.156.076
Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine 20.687.000
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 63.754.100
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini 45.714.976
3. IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA 65.819.000
  UKUPNI RASHODI I IZDACI 798.800.000

 

Rashodi i izdaci po odjelima gradske uprave:

R.br. Odjeli gradske uprave Proračun za 2015.
1. Odjel za razvoj, urbanizam, ekologiju i gospodarenje zemljištem 32.333.000
2. Odjel za komunalni sustav 190.820.400
3. Odjel za poduzetništvo 8.587.000
4. Odjel za odgoj i školstvo 89.137.422
5. Odjel za zdravstvo i socijalnu skrb 44.735.300
6. Odjel za kulturu 103.029.940
7. Odjel za sport i tehničku kulturu 82.706.000
8. Odjel za financije 114.118.000
9. Odjel za gradsku samoupravu i upravu 39.636.000
10. Ured Grada 11.487.000
11. Zavod za informatičku djelatnost 13.042.050
12. Odjel za provedbu dok. prost. uređenja i građenje 170.000
13.  

Odjel za gospodarenje imovinom

 

68.997.888
UKUPNO 798.800.000

 

Cjeloviti tekst Proračuna Grada Rijeke za 2015. godinu objavljen je u Službenim novinama Grada Rijeke br. 14/14.

Proračun Grada Rijeke za 2015. godinu i projekcije za 2016. i 2017. godinu

Odluka o izvršavanju Proračuna Grada Rijeke za 2015. godinu