Gradsko je vijeće na 20. sjednici održanoj 24. rujna 2015. godine prihvatilo izvješće o izvršenju Proračuna u prvih šest mjeseci ove godine.

Ukupni prihodi i primici ostvareni su u razdoblju I–VI 2015. godine u iznosu od 350.727.526 kuna ili 43,9% godišnjeg plana, dok su u istom razdoblju ukupni rashodi i izdaci proračuna izvršeniu iznosu od 320.919.611 kuna ili 40,2% godišnjeg plana. Iz navedenog proizlazi da je u razdoblju I-VI 2015. godine ostvaren višak prihoda u iznosu 29.807.915 kuna.
Zbog potrebe premoštenja razlike u dinamici ostvarenja prihoda i rashoda, Grad je u izvještajnom razdoblju koristio okvirni kratkoročni kredit kod poslovne banke koji je na dan 30.6.2015. iznosio 20.926.613 kuna.
Stoga se može reći da je za prvih šest mjeseci realan rezultat proračuna višak prihoda u iznosu od približno 9 mil. kuna, nakon što se ostvareni financijski rezultat umanji za iznos korištenog kredita.
U strukturi ostvarenih prihoda i primitaka u razdoblju I-VI 2015. godine najveći udjel imaju prihodi poslovanja s 90,0%, slijede primici od financijske imovine i zaduživanja s udjelom od 6,2% te prihodi od prodaje nefinancijske imovine s udjelom od 3,8%.
Ostvareni prihodi i primici proračuna u razdoblju I-VI 2015. godine manji su za 2,4% u odnosu na isto razdoblje prethodne godine na što je u najvećoj mjeri utjecalo manje ostvarenje prihoda od poreza na dohodak zbog zakonskih promjena koje su stupile na snagu s početkom 2015. godine.

Ukupni rashodi i izdaci proračuna za 2015. godinu u razdoblju I-VI 2015. godine izvršeni u iznosu 320.919.611 kuna ili 40,2% godišnjeg plana, odnosno manji su za 16,5 mil. kuna ili 4,9 % u odnosu na I-VI 2014. godine.
Obzirom da negativna gospodarska kretanja u proteklih nekoliko godina utječu na slabije ostvarenje prihoda proračuna, rashodi proračuna se prilagođavaju prihodnoj strani pa je i u razdoblju I-VI 2015. godine bilo neophodno nastaviti s ograničavanjem proračunske potrošnje, posebice na stavkama proračuna čije umanjenje ne ugrožava redovito funkcioniranje Grada.
U strukturi ukupno izvršenih rashoda i izdataka proračuna najveći je udjel rashoda poslovanja s 83,3%, slijede izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova s udjelom od 10,6% te rashodi za nabavu nefinancijske imovine s 6,1% udjela.

Razlika prihoda i primitaka te rashoda i izdataka – Izvršenje I.-VI. 2015.:

R.br.

Opis

Proračun za 2015.

Izvršenje I. – VI. 2015.

A UKUPNI PRIHODI I PRIMICI

798.800.000

350.727.526

1. Ukupni prihodi

790.253.500

328.782.489

2. Primici od financijske imovine i zaduživanja

8.546.500

21.945.037

B UKUPNI RASHODI I IZDACI

798.800.000

320.919.611

1. Ukupni rashodi

732.981.000

286.814.782

2. Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova

65.819.000

34.104.828

C VIŠAK PRIHODA TEKUĆEG RAZDOBLJA

0,00

29.807.915

 

Prikaz osnovnih skupina prihoda i primitaka – Izvršenje I.-VI. 2015.:

R.br.

Opis

Proračun za 2015.

Izvršenje I. – VI. 2015.

1. PRIHODI POSLOVANJA

718.334.500

315.573.031

Prihodi od poreza

338.511.000

177.016.674

Pomoći iz inozemstva(darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna

92.401.489

19.148.077

Prihodi od imovine

123.153.000

55.813.461

Prihodi od upravnih i adm. pristojbi, pristojbi po pos. propisima i naknada

152.159.000

58.647.682

Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija

1.630.000

366.579

Kazne, upravne mjere i ostali prihodi

10.480.011

4.580.558

2. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE

71.919.000

13.209.458

Prihodi od prodaje neproiz.dugotrajne imovine

46.342.000

6.188.973

Prihodi od prodaje proiz.dugotrajne imovine

25.577.000

7.020.484

3. PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA

8.546.500

21.945.037

UKUPNO PRIHODI I PRIMICI

798.800.000

350.727.526

 

Prikaz osnovnih skupina rashoda i izdataka – Izvršenje I.-VI. 2015.:

R.br.

Opis

Proračun za 2015.

Izvršenje I. – VI. 2015.

1. RASHODI POSLOVANJA

600.622.624

267.168.674

Rashodi za zaposlene

193.019.105

96.003.908

Materijalni rashodi

224.528.059

99.449.322

Financijski rashodi

24.082.125

13.068.882

Subvencije

24.227.130

11.271.356

Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna

2.008.000

560.134

Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade

32.130.000

15.171.925

Ostali rashodi

100.628.205

31.643.148

2. RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

132.358.376

19.646.108

Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine

22.625.250

8.003.007

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

63.493.850

4.354.685

Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini

46.239.276

7.288.416

3. IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA

65.819.000

34.104.828

  UKUPNO RASHODI I IZDACI

798.800.000

320.919.611

 

Rashodi i izdaci po odjelima gradske uprave:

R.br. Opis

Proračun za 2015.

Izvršenje I. – VI. 2015.

1.

Odjel za razvoj, urbanizam, ekologiju i
gospodarenje zemljištem

34.217.000

8.305.152

2.

Odjel za komunalni sustav

189.820.400

68.262.550

3.

Odjel za poduzetništvo

8.587.000

2.357.840

4.

Odjel za odgoj i školstvo

89.137.422

40.864.580

5.

Odjel za zdravstvo i socijalnu skrb

44.735.300

19.832.369

6.

Odjel za kulturu

102.145.940

35.013.624

7.

Odjel za sport i tehničku kulturu

82.706.000

36.695.514

8.

Odjel za financije

114.118.000

57.717.790

9.

Odjel za gradsku samoupravu i upravu

39.636.000

19.855.600

10.

Ured Grada

11.487.000

5.464.064

11.

Zavod za informatičku djelatnost

13.042.050

6.035.609

12.

Odjel za provedbu dokumenata prostornog
uređenja i građenje

170.000

33.970

13.

Odjel gradske uprave za gospodarenje imovinom

68.997.888

20.480.949

UKUPNI RASHODI I IZDACI

798.800.000

320.919.611

 

Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Rijeke za 2015. godinu