Gradsko je vijeće na 21. sjednici održanoj 26. studenoga 2015. usvojilo prve Izmjene i dopune Proračuna Grada Rijeke za 2015. godinu i projekcije za 2016. i 2017. godinu. Time je  Proračun za 2015. godinu smanjen za 51,3 milijuna kuna odnosno za 6,4% u odnosu na početni proračun te proračun sada iznosi 747,5 milijuna kuna.

Temeljem dosadašnjeg ostvarenja prihoda i rashoda proračuna te procjene njihova ostvarenja do kraja proračunske godine, Prvim izmjenama i dopunama Proračuna Grada Rijeke za 2015. godinu predlaže se smanjenje Proračuna za 2015. godinu za 51.300.000 kuna odnosno za 6,4% u odnosu na početni proračun te proračun sada iznosi 747.500.000 kuna.

Ukupni prihodi i primici proračuna iznose 747.500.000 kuna što predstavlja smanjenje za 51.300.000 kuna ili za 6,4% u odnosu na početni plan. U skladu s dosadašnjim ostvarenjem prihoda i očekivanim ostvarenjem do kraja godine, smanjen je plan prihoda od pojedinih vrsta pomoći koje se neće ostvariti do kraja godine, prihoda od komunalnog doprinosa i od pojedinih vrsta prihoda od nefinancijske imovine (kapitalnih prihoda).

Prijedlogom rebalansa rashodi i izdaci usklađeni su s dosadašnjim izvršenjem te potrebama do kraja godine.
Rebalansom za 2015. godinu smanjuju se ukupni rashodi/izdaci proračuna za 51.300.000 kuna ili za 6,4% i iznose 747.500.000 kuna te su uravnoteženi s procijenjenim ukupnim prihodima/primicima proračuna.
Smanjeni su rashodi za nabavu nefinancijske imovine jer ih je bilo potrebno uravnotežiti s prihodima iz kojih se financiraju. Prethodno u dijelu teksta o prihodima proračuna, obrazloženo je smanjenje prihoda od prodaje nefinancijske imovine (kapitalnih) prihoda, prihoda od pojedinih vrsta pomoći i prihoda od komunalnog doprinosa.

Prikaz prihoda i rashoda – Prve Izmjene i dopune za 2015. godinu:

Red. br. Opis Proračun 2015. I. rebalans 2015.
A. UKUPNI PRIHODI I PRIMICI 798.800.000 747.500.000
1. Ukupni prihodi 790.253.500 741.766.600
2. Primici od financijske imovine i zaduživanja 8.546.500 5.733.400
B. UKUPNI RASHODI I IZDACI 798.800.000 747.500.000
1. Ukupni rashodi 732.981.000 681.812.400
2. Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova 65.819.000 65.687.600
C. VIŠAK/MANJAK PRIHODA 0 0

 

Prikaz osnovnih skupina prihoda i primitaka – Prve Izmjene i dopune za 2015 godinu:

Red. br. Opis Proračun 2015. I. rebalans 2015.
1. PRIHODI POSLOVANJA 718.334.500 687.685.600
Prihodi od poreza 338.511.000 349.980.000
Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna 92.401.489 52.944.042
Prihodi od imovine 123.153.000 124.302.200
Prihodi od upr. i adm. pristojbi, pristojbi po pos. propisima i naknada 152.159.000 143.403.000
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija 1.630.000 1.837.346
Kazne, upr.mjere i ost. prihodi 10.480.011 15.219.012
2. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE 71.919.000 54.081.000
Prihodi od prodaje neproiz.dugotrajne imovine 46.342.000 37.505.000
Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine 25.577.000 16.576.000
3. PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA 8.546.500 5.733.400
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI 798.800.00 747.500.000

 

Prikaz osnovnih skupina rashoda i izdataka – Prve Izmjene i dopune za 2015 godinu

Red.br. Opis Proračun 2015. I. Rebalans 2015
1. RASHODI POSLOVANJA 602.824.924 620.835.739
Rashodi za zaposlene 192.994.305 193.936.907
Materijalni rashodi 225.231.359 232.967.930
Financijski rashodi 24.023.325 24.819.471
Subvencije 25.232.850 23.177.000
Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna 1.958.000 2.149.000
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade 32.185.000 33.376.900
Ostali rashodi 101.200.085 110.408.531
2. RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 130.156.076 60.976.661
Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine 20.687.000 18.489.000
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 63.754.100 26.381.773
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini 45.714.976 16.105.888
3. IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA 65.819.000 65.687.600
UKUPNI RASHODI I IZDACI 798.800.000 747.500.000

Prve Izmjene i dopune Proračuna Grada Rijeke za 2015. godinu objavljene su u Službenim novinama Grada Rijeke br.

Prve izmjene i dopuna Proračuna Grada Rijeke za 2015. godinu i projekcije za 2016. i 2017

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Rijeke za 2015. godinu