Natječaji

14.06.2024. u 00:00

Usluga ispisa i kuvertiranja 2024.

Putem aplikacije ENSOLVA objavljen je Poziv za dostavu ponuda za postupak jednostavne nabave: Usluga ispisa i kuvertiranja, evidencijski broj nabave: 09-00-10/2024.
Krajnji rok za podnošenje ponuda je 20.06.2024. do 10:00 sati.

Natječaj otvoren do 20.06.2024. u 10:00
12.06.2024. u 00:00

Izrada glavnog projekta za sanaciju zgrade i prenamjenu stanova za dječji vrtić Oblačić, Rijeka – ponovljeni postupak

Putem aplikacije ENSOLVA objavljen je Poziv za dostavu ponuda za postupak jednostavne nabave: Izrada glavnog projekta za sanaciju zgrade i prenamjenu stanova za dječji vrtić Oblačić, Rijeka – ponovljeni postupak, evidencijski broj nabave: 17-00-57/2024.
Krajnji rok za podnošenje ponuda je 18.06.2024. do 09:00 sati.

Natječaj otvoren do 18.06.2024. u 09:00