Natječaji

01.08.2017. u 00:00

Obavijest o poništenju postupka Izvedba građevinsko-obrtničkih i elektroinstalaterskih radova na uređenju poslovnog prostora u Rijeci na adresi Milutina Barača 66/A

Grad Rijeka, Odjel gradske uprave za gospodarenje imovinom, upućuje obavijest o poništenju postupka jednostavne nabave: Izvedba građevinsko-obrtničkih i elektroinstalaterskih radova na uređenju poslovnog prostora u Rijeci na adresi Milutina Barača 66/A, Ev.br 17-00-89/2017, budući da u roku za dostavu ponuda nije zaprimljena niti jedna ponuda.

Obavijest o poništenju postupka jednostavne nabave izgradnje – (svjetlovodne infrastrukture) – uključivanje objekata u EKM Grada Rijeke – objekti MO (Mjesnih odbora)

Grad Rijeka, Zavod za informatičku djelatnost, upućuje Obavijest o poništenju postupka jednostavne nabave izgradnje – (svjetlovodne infrastrukture) – uključivanje objekata u EKM Grada Rijeke – objekti MO (Mjesnih odbora), budući da u roku za dostavu ponuda nije zaprimljena niti jedna valjana ponuda.

Obavijest o poništenju postupka jednostavne nabave za nabavu uređaja za besprekidno napajanje električnom energijom

Grad Rijeka, Zavod za informatičku djelatnost, upućuje Obavijest o poništenju postupka jednostavne nabave za nabavu uređaja za besprekidno napajanje električnom energijom, budući da u roku za dostavu ponuda nije zaprimljena niti jedna valjana ponuda.