Nabava ispod zakonskog praga je nabava robe i usluga procijenjene vrijednosti do 200.000,00 kuna, odnosno nabava radova procijenjene vrijednosti do 500.000,00 kuna, bez poreza na dodanu vrijednost.

Ovu nabavu ispod zakonskog praga, na koju se ne primjenjuje Zakon o javnoj nabavi, Grad Rijeka provodi prema Pravilniku o provedbi postupaka jednostavne nabave.
Ensolva