Za nabavu čija je procijenjena vrijednost jednaka ili veća od europskih pragova (nabava velike vrijednosti) mora se osigurati puna primjena europskih direktiva o nabavi jer se radi o nabavi za koju, zbog njene vrijednosti, postoji interes gospodarskih subjekata iz drugih država članica EU.

Puna primjena direktiva mora se osigurati prije svega u pogledu rokova za poduzimanje određenih radnji u postupku, rokova za dostavu ponuda, dinamike uvođenja elektroničke dostave ponuda te u objavljivanju.

Sve objave javne nabave velike vrijednosti od dana pristupanja Republike Hrvatske Europskoj uniji moraju se, putem Elektroničkog oglasnika javne nabave republike Hrvatske, objaviti i u Službenom listu Europske unije (TED – Tender Electronic Daily).

Vrijednost EU pragova Uredbom utvrđuje Europska Komisija i oni se u pravilu mijenjaju svake dvije godine. Za države članice koje nisu u euro zoni (nemaju EUR kao valutu) Europska Komisija odgovarajuće vrijednosti europskih pragova Komunikacijom Komisije izražava u nacionalnim valutama država članica.

Na središnjem portalu Javne nabave mogu se pronaći vrijednost EU pragova koji se primjenjuju od 1.siječnja 2016. godine.

Važno:
Obavještavaju se svi zainteresirani gospodarski subjekti koji žele sudjelovati u postupcima javne nabave naručitelja Grada Rijeke da će se postupci javne nabave od 28. rujna 2023. provoditi putem nove IT platforme. Sva komunikacija s naručiteljem, sve faze postupka, uključujući i predaju ponuda, odvijat će se putem te nove IT platforme.

U tu svrhu potrebno je da se zainteresirani gospodarski subjekti prethodno registriraju na novoj IT platformi EOJN RH na poveznici: https://eojn.hr .

Postupci javne nabave pokrenuti prije 28. rujna 2023. nastavit će se i dovršiti na IT platformi EOJN RH: https://eojn.nn.hr/Oglasnik/.

Obavijest o navedenom nalazi se i na mrežnim stranicama EOJN RH, na poveznici: https://eojn.nn.hr/Oglasnik/.